Гъуазджэр зи гъащIэ гъусэ

Театрым и илъэс-2019

Зэкъуэш республикэхэм я зэдэлэжьэныгъэмрэ зэныбжьэгъугъэмрэ нэхъри ягъэбыдэн, я зэпыщIэныгъэм псэщIэ халъхьэжын мурадкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Кlуэкlуэ Казбекрэ Къэрэшей-Шэрджэсым и lэтащхьэ Темрезов Рашидрэ зэгурыlуэныгъэм lэ щlадзащ 2019 гъэр хэгъэгухэм я илъэсу щlыналъитlым зэрыщагъэувымкlэ. КъБР-м и гъэр КъШР-м зэрыщекIуэкIым и пэублэ зэIущIэу щытащ Театрым и илъэсыр Черкесск къалэм къызэрыщызэIуахар.

КъШР-м Щэнхабзэмкlэ и министерствэм, Къэрал лъэпкъ библиотекэм, КъШР-м и Къэрал филармонием зэгъусэу къызэрагъэпэща зэхыхьэр гъэщlэгъуэну екlуэкlащ - Адыгэ Республикэм гъуазджэхэмкlэ щlыхь зиlэ и лэжьакlуэ, режиссёр цlэрыlуэ Емкlуж Андзор яхуэзащ и творчествэм дихьэххэм, ныбжьэгъухэм, лэжьэгъухэм, щэнхабзэм и лэжьакlуэхэм. Андзор КъШР-м, КъБР-м, АР-м щылажьэ лъэпкъ театрхэм спектаклхэр зэрыщигъэувам къыхэкIыу, зэIущIэм кърихьэлIат зэкъуэш щIыналъищым щэнхабзэмкIэ я лэжьакIуэхэр, артистхэр; Краснодар, Ставрополь крайхэм, Москва къалэм къикlа хьэщlэхэр.
ЗэIущIэр къыщызэIуихым, КъШР-м щэнхабзэмкlэ и министр Бэрокъуэ Рэмэзан жиIащ КъШР-мрэ КъБР-мрэ зэращIылIа зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ, мы гъэм щэнхабзэ зэIущIэ куэд республикитIми зэрыщекIуэкIынур, нобэрей зэIущIэр ди зэпыщIэныгъэхэм я жыпхъэщIэу зэрыщытыр.
Адыгейм къикIа лIыкIуэхэм къабгъэдэкIыу къэпсэлъащ театровед цlэрыlуэ, АР-м щэнхабзэмкlэ щlыхь зиlэ и лэжьакlуэ Щхьэлахъуэ Светланэ.
- Театр гъуазджэр ар, псом япэрауэ, абы елэжь, ар зыгъэув, ар утыку къизыхьэ цIыху зэчиифIэхэрщ, - жиIащ Светланэ. - Нобэ зи гугъу тщIы щIалэм Адыгейм спектакль зыбжанэ щигъэуващ. Абыхэм ящыщу япэ игъэщыпхъэр Федерико Гарсиа Лоркэ и «Кровавая свадьба» пьесэм къытрищIыкIа «ЛъыщIэж» спектаклырщ. Дэтхэнэ режиссёрми езым и Iуэху бгъэдыхьэкIэ, Iуэху зехьэкIэ иIэжщ. Андзор дэлэжьауэ абы зигу кIэрымыпщIа актёр гъуэтыгъуейщ. Абы актёрыр апхуэдизкIэ «къызэрегъэкIыф», ирита ролым ирешэфри, дэтхэнэри псэрэ гукIэ театреплъхэм яхуегъэупсэф. Арагъэнщ абы игъэува спектаклхэр фестивалхэм къыщIыщыхагъэщыр, актёрхэм хуэдэ дыдэу, театреплъхэри къыщIыдихьэхыфыр.
Акъ Мухьэрбэч и цIэр зезыхьэ шэрджэс драмэ театрым и унафэщl Акъ Динэ жиIащ ЕмкIужым абыхэм я деж щигъэува «Гу псысэ» (IутIыж Борис) спектаклым шэрджэс театрыр зыужьыныгъэм и гъуэгум зэрытригъэувар, а лэжьэгъуэ пIалъэм къриубыдэу режиссёрымрэ актёрхэмрэ ныбжьэгъуфI зэрызэхуэхъуар, абы къыхэкIыу дяпэкIи Iуэху зэдащIыну зэригуапэр.
КъШР-м и ЦIыхубэ Зэхуэсым (Парламентым) и депутат Червоновэ Еленэ, КъШР-м лъэпкъ lуэхухэмкlэ, хъыбарегъащlэ lэнатlэхэмрэ печатымкlэ и министрым и япэ къуэдзэ Хубиев Ислъам, КъШР-мрэ КъБР-мрэ я цIыхубэ артист, Алиевым и цIэр зезыхьэ Къэрэшей драмэ театрым и унафэщI Гочияев Руслан, КъШР-м щыlэ Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Аслъэн Алий, Урысейм ис адыгэхэм я лъэпкъ щэнхабзэ автономием и унафэщl Уэхъутэ Александр, щlэныгъэхэм я доктор, профессор, «Невиновен» фильмым и сопродюсер Хъуажь Iэминат, Емкlужым и ныбжьэгъу Битокъу Владимир сымэ, нэгъуэщlхэми жаlащ нобэ лъэпкъ щэнхабзэм щыжыджэр режиссёр щlалэм и зэфlэкlыр зэрыкуур цlыхухэм я фlэщ зэрищlыфар, и къаруилъыгъуэу къызэралъытэр, дяпэкlи нэхъыбэжкlэ зэрыщыгугъыр.
Пшыхьыр езыгъэкIуэкIа Боюнсузовэ Розэрэ Шидаковэ Аминэрэ зэхыхьэм кърихьэлlахэр щагъэгъуэзащ Андзор и Iуэхущlафэхэм, адыгэ зэрыс республикищым щригъэкlуэкlа лэжьыгъэхэм, лъэпкъ гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ хилъхьэ гуащlэм. Къапщтэмэ, Емкlуж Андзор театрми киноми и зэфlэкl щигъэлъэгъуэну хунэсащ, ноби и мурадыщlэхэр зэрызригъэхъулIэным иужь итщ.
Зэlущlэм Андзор КъБР-м, КъШР-м, АР-м щигъэува спектаклхэм («Хьэпэщыпхэ», IутIыж Борис, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ къэбэрдей драмэ театр; «Гу псысэ», Iутыж Борис, Акъ Мухьэрбэч и цIэр зезыхьэ шэрджэс драмэ театр; «ЛъыщIэж» Федерико Гарсиа Лорка, Цей Ибрэхьим и цIэр зезыхьэ адыгей лъэпкъ театр) щыщ пычыгъуэхэр щагъэлъэгъуащ театрищым я артистхэм, апхуэдэуи хэгъэгухэм щыщ уэрэджыlакlуэхэмрэ къэфакlуэхэмрэ зэlущlэр ягъэдэхащ.
ЗэIущIэм и етIуанэ Iыхьэр теухуауэ щытащ кинорежиссер Емкlужыр а лъагъуэм зэрытехьам, «Невиновен» полнометражнэ фильмыр зэрытрихам, ар Урысейм, Израилым, Канадэм щекIуэкIа фестиваль зыбжанэм зэрыхэтам, къыхуагъэфэща саугъэтхэм, дяпэкIэ Урысейм щагъэлъэгъуэну зэрамурадым. Кином хэтахэм, щытраха щIыпIэхэм ятеухуа хъыбархэм яфIэгъэщIэгъуэну едэIуащ къызэхуэсахэр, ЕмкIужыр зи унафэщI «Кавказфильм» киностудием (Налшык къалэ) и лэжьакIуэхэр зэрагъэцIыхуащ  икIи фильмым щыщ пычыгъуэхэм еплъащ.
А пщыхьэщхьэм Емкlужым къыхуагъэфэщащ КъШР-м и ЦIыхубэ Зэхуэсым (Парламентым), КъШР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм я щIыхь тхылъхэр, Урысейм ис адыгэхэм я лъэпкъ щэнхабзэ автономием и дамыгъэ нэхъыщхьэр. Къыжыlапхъэщ Андзор и творчествэр ди лъэпкъ гъуазджэм и лъэбакъуэщIэу зэрыщытыр, абы адыгэ зэрыс щlыналъэхэр зэрызэпищlэр, щlалэгъуалэр театрым къызэрыришалlэр.

НэщIэпыджэ Замирэ.
Поделиться: