Псыхъурейрэ Кубарэ щыIащ

Бахъсэн  щIыналъэ

Бахъсэн щIыналъэм и администрацэм и Iэтащхьэ Балъкъыз Артур, и къуэдзэхэр и гъусэу, районым хыхьэ Псыхъурей, Куба къуажэхэм дэт социальнэ IуэхущIапIэ зыбжанэм щыIащ.

УнафэщIхэм Куба дэт 2-нэ курыт школыр, Псыхъурей щыIэ курыт еджапIэмрэ сабий садымрэ къаплъыхьащ. Абыхэм къапщытащ ныбжьыщIэ цIыкIухэр ерыскъы пщтыркIэ къызэрызэрагъэпэща щIыкIэр, IуэхущIапIэхэм материально-техникэ и лъэныкъуэкIэ я зэфIэкIыр здынэсыр, ухуэныгъэхэм я Iэшэлъашэмрэ унэ кIуэцIхэмрэ къабзэу зэрыщагъэтыр, спортым щыхуагъасэ, музыкэм щыхурагъаджэ пэшхэм я зэкIэлъыкIуагъэр, нэгъуэщIхэри. КъулыкъущIэхэр щIэупщIащ лэжьакIуэхэр зыхуей-зыхуэфIхэми.
Къуажэхэм щекIуэкIа зэIущIэхэм щытепсэлъыхьащ егъэджакIуэхэмрэ гъэсакIуэхэмрэ я лэжьыгъэм къащыхуэщхьэпэну Iуэхухэми, ахэр зэрызэфIагъэкIыну щIыкIэхэми.
Гулъытэ щхьэхуэ хуащIащ езы жылагъуэхэм я къабзагъэми. Район администрацэм и Iэтащхьэ Балъкъыз Артур зыIущIахэр къыхуриджащ щхьэж къегъэщIылIа Iэгъуэблагъэр зэрызэлъыIуихыным егугъуну.

ЧЫЛАР Аринэ.
Поделиться: