Нобэ

♦Урысейм и Дзэ щIыхьым и махуэщ - 1941 гъэм советыдзэхэм Москва деж нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэр щрагъэкIуэтыжу хуежьащ.
♦1936 гъэм СССР-м и етIуанэ Конституцэр къащтащ. Ар тхыдэм хыхьащ «Сталиным и Конституцэ» цIэр иIэу.
♦1936 гъэм КъБАО-р КъБАССР хъуащ.
♦1942 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и партизанхэр Лэскэн Езанэм щыIэ нэмыцэ быдапIэм теуащ, хэщIыныгъэшхуи иратащ.
♦1957 гъэм Ленинград деж псым щытрагъэхьащ «Ленин» мылкъутэ атом кхъухьыр.
Урыс усакIуэ, дипломат Тютчев Фёдор къызэралъхурэ илъэс 215-рэ ирокъу.
Америкэм и Штат  Зэгуэтхэм щыщ кинорежиссёр, дуней псом щыцIэрыIуэ мультфильм куэд дыдэ тезыха Дисней Уолт къызэралъхурэ илъэси 117-рэ ирокъу.
Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик, УФ-ми КъБР-ми щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Къумыкъу Тыгъуэн къызэралъхурэ илъэс 91-рэ ирокъу.
Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик икIи и президент, РАЕН-м и академик, УФ-м, КъБР-м, КъШР-м, АР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Нэхущ Iэдэм и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу.
Урысей актрисэ, УФ-м и цIыхубэ артисткэ Руслановэ Нинэ и ныбжьыр илъэс 73-рэ ирокъу.
Испанием щыщ оперэ уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Каррерас Хосе и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
«Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист Жыласэ Заурбэч и ныбжьыр илъэс 58-рэ ирокъу.
УэрэджыIакIуэ, АР-м, КъБР-м, КъШР-м щIыхь зиIэ я артист Быщтэ Азэмэт и ныбжьыр илъэс 26-рэ ирокъу.
Дунейм и щытыкIэнур
   «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 4 - 6, жэщым градус 1 - 2 щыхъунущ.
Лъэпкъ Iущыгъэ:
Зауэ езыгъажьэ и щхьэ лажьэ хохуэж.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

22.03.2019 - 08:07 МЭРЕМ ПШЫХЬ
19.12.2018 - 08:08 Нобэ
19.04.2019 - 08:09 МАРЕМ ПШЫХЬХЭР
20.02.2019 - 08:00 Дунейм щыхъыбархэр