«Псынэм» лъагъуэ хеш

Налшык дэт гимназие №14-м иджыблагъэ IуэхугъуэщIэ щаублащ: абы адыгэбзэкIэ къыдэкIын щыщIидзащ «Псынэ» фIэщыгъэр зиIэ школ газет цIыкIум.

«Бзэр лъэпкъым и фIыгъуэщ, и налкъутналмэсщ. Адыгэхэр ды­зэрыгушхуэ а къулеигъэу лъэп­къым нобэм къихьэсар екIуу зехьэныр, хъумэныр, егъэфIэкIуэныр, ар зыIурылъ щIэблэ къэгъэтэ­джыныр ди къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщщ, - еджапIэм и унафэщI Жамборэ Риммэ и апхуэдэ псалъэхэр пэублэ хуэхъуащ «Псынэм» и езанэ номерым. - Ар и щхьэусыгъуэу ди еджапIэм дяпэкIэ къы­щыдэдгъэкIынущ адыгэбзэкIэ тха газет. Си гуапэщ ди республикэм и еджапIэхэм ящыщу япэу ди школым адыгэбзэкIэ газет къыдэгъэкIыныр къызэрыдэхъулIар».
Гимназием и пашэм ныбжьы­щIэхэр къыхуриджащ газетым и къыдэкIыгъуэхэм езыхэми я къару, зэфIэкI ирахьэлIэну. Абы традзэнущ школ гъащIэм теухуа хъыбархэр, сабийхэм я къалэмыпэм къыпыкIа сочиненэхэр, усэхэр, нэгъуэщI тхыгъэ цIыкIухэр.
«Псынэм» и япэрей къыдэкIы­гъуэр хухихащ ди анэдэлъхубзэм епхауэ еджапIэм щекIуэкIа мазэ лэжьыгъэр къэгъэлъэгъуэ­жы­ным. Абы итщ адыгэхэм ятеухуа жыIэ­гъуэхэр, усэхэр, хъыбар гъэ­щIэ­гъуэнхэр. Газетым и 2 - 3-нэ напэкIуэцIхэр хухахащ зи гугъу тщIа мазэ лэжьыгъэм къриубыдэу школым щата дерс зэIухахэм, клас­с­щIыб лэжьыгъэхэм. Апхуэдэхэщ, къапщтэмэ, адыгэбзэр абы щезыгъэджхэу Хьэмырзэ Заретэ, Шыд Антонинэ, Батыр Марият, Табыщ Динарэ, Къудей Фаридэ, Пщыунэ Викторие, технологиемкIэ егъэджакIуэ Жыласэ Людмилэ сымэ ята дерсхэм ­ятеухуа тхыгъэ купщIафIэхэр, су­рэт дахэхэр. «Псынэм» увыпIэ щагъуэтащ лъэпкъ IуэрыIуатэм, адыгэ шхы­ныгъуэхэм, еджа­кIуэ­хэм я къалэмыпэм къыпыкIа усэ цIыкIухэм.
Экземпляр 50-м щIигъуу къыдэ­кIа езанэ номерыр игъэхьэзыращ адыгэбзэмкIэ егъэджакIуэ Табыщ Динарэ. Ар гимназием и тхылъ ­тедзапIэм щытрадзащ.
ЛъагъуэщIэ хэзыша «Псынэ» цIыкIум дохъуэхъу угъурлыуэ куэд­рэ «къыщIэжыну», и псы къабзэ жьгъырум дэусэн щIэблэ дахэ куэди еджапIэм къыдэхъуэну.

ЖЫЛАСЭ Маритэ.
Поделиться: