«Притон» Iуэхур ирагъэкIуэкI

КъБР-м щыIэ МВД-м Наркотикхэр зэрызэрагъэкIуэкIым кIэлъыплъынымкIэ и управленэм (УНК) и лэжьакIуэхэм яубла «Притон» Iуэхур теухуащ афиян зэхьэлIапIэхэр къыщызэрагъэпэщ е щагъэлажьэ щыIэмэ, наркотикхэкIхэр щызрахьэлIэн папщIэ я пэшхэр бэджэнду зыт цIыхухэр къыщIэгъэщыным.

2019 гъэм гъатхэпэм и 27-м Налшык къалэ и Осетинскэ уэрамым тет унэр къыщащым къагъуэтащ мастэ, хьэкъущыкъу зэхуэмыдэу наркотикхэкI къызэрынахэр. ИрагъэкIуэкIа химие экспертизэм щIигъэбыдащ ахэр наркотикхэкI пкъыгъуэу зэрыщытыр.
Щыхьэтхэр щыту, унэр зейм зиумысыжащ хабзэхъумэхэм къагъуэта шприцхэр наркотикхэкIхэр зрахьэлIэн папщIэ езымрэ и ныбжьэгъуитIымрэ къызэрагъэсэбэпамкIэ.
Ахэр нэхъапэми мызэ-мытIэу полицейхэм къапэщIэхуат: зэныбжьэгъуищым блэнейрэ суд тращIыхьащ, наркотик зэрызэрахьэм къищынэмыщIауэ, дыгъуэн, хъунщIэн IуэхухэмкIэ къыщIэхуати.
Полицэм и къалэ управленэм и лэжьакIуэхэм унафэ къащтащ унэр зейм теухуа уголовнэ Iуэху къаIэтыну УФ-м и УК-м и 231-нэ статьям и 1-нэ Iыхьэм ипкъ иту (притонхэр къызэгъэпэщын е наркотикхэкIхэр, акъылыр зыгъэутхъуэхэр щызрахьэлIэн щхьэкIэ пэшхэр хуит яхуэщIын). Апхуэдэхэм илъэсиплI тезыр тралъхьэнкIэ хъунущ.

КъБР-м щыIэ МВД-м и пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: