ЩIэдзапIэ дахэ зиIа Мэжджыхь Эдуард

Адыгэр дызэрыгушхуэн спортсмен куэд диIэщ. Дуней псом къыщацIыху Олимп чемпионхэу Шыхъуэ Борис, Чыржын Мухьэрбий, Ахэмын Еленэ, Къардэн Мурат, Хъущт Аслъэнбэч, Мудрэн Бес­лъэн сымэ, Махуэ Билал къыхэзыгъэщIэфын бэнакIуэ иджыпсту ЩIы хъурейм теткъым… Дэтхэнэм и цIэр къипIуэн?! А щIалэ, хъыджэбз ахъырзэманхэм я лъэужь дахэм иуват Зеикъуэ щыщ штангист Iэзэ Мэжджыхь Эдуард.

1989 гъэм щIышылэм (январым) и 19-м Зеикъуэ къуажэм къыщалъхуа Мэжджыхь Эдуард спортым дезыгъэхьэхари, атлетикэ хьэлъэм хэзышари и япэ гъэсакIуэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдщ. Тренер цIэрыIуэм занщIэу гу лъитащ а щIалэщIэм къэкIуэну дахэ зэриIэм икIи и зэманрэ къарурэ емыблэжу дэлэжьащ. Гугъуехьхэмрэ пщIантIэпсымрэ псыхэкIуадэ хъуакъым. Щалъхуа Зеикъуэ къуажэм къищынэмыщIауэ, абы дунейпсо утыкум я пщIэр къыщиIэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрми Урысей Федерацэми.
Псом хуэмыдэу Мэжджыхьым хуэугъурлащ 2009 гъэр. А илъэсым къриубыдэу къэралым и Кубокыр балигъхэм я зэхьэзэхуэм къыщихьащ, къыкIэлъыкIуэу илъэс тIощI мыхъуахэм я зэпеуэм дунейпсо, европэпсо чемпион щыхъуащ. Нобэ нэхъ зыубгъуауэ дытепсэлъыхьынщ Эдуард атлетикэ хьэлъэм щызыIэригъэхьа ехъулIэныгъэ инхэм.

Осетие Ищхъэрэ - Аланием - Урысейм и Кубокыр

Ди гъунэгъу Осетие Ищхъэрэ - Аланием Мэжджыхь Эдуард япэ дыдэу балигъхэм я зэхьэзэхуэм 2009 гъэм щыхэтащ. Гъатхэпэ (март) мазэм атлетикэ хьэлъэмкIэ Урысей Федерацэм и Кубокыр зыIэрыгъэхьэным теухуауэ Владикавказ щекIуэкIа зэпеуэм абы лейуэ зыхуигъэхьэзыракъым: илъэсипщI хъуауэ и тренер ХьэфIыцIэ Мухьэмэд хуейт ныбжькIэ япэ къит лIы хьэзырхэм и гъэсэныр зэрахэзагъэм кIэлъыплъыну. АрщхьэкIэ, Мэжджыхьыр балигъхэм яхэплъа къудейкъым, атIэ, зыри щымыгугъауэ, гугъу емыхьыщэу ахэр иригъэкIуэтэкIащ.
Килограмми 105-рэ зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм абы тIэу бгъэдыхьэгъуэм килограмм 400 къыщиIэтащ. Ар килограммибгъукIэ ефIэкIащ иужь къитам.
Апхуэдэ ехъулIэныгъэр куэдым телъыджэ къа­щыхъуащ, псом хуэмыдэу IэщIагъэлIхэм. Ар зэрымыщIэкIэ къэхъуауэ къызыщыхъуахэм мазитI-щы нэхъ дэмыкIыу тобэ къахьыжын хуей хъуащ: Урысей Федерацэм и ныбжьыщIэ командэ къыхэхам хэту Мэжджыхьым ехъулIэныгъэ инхэр къыкIэлъыкIуэу зыIэригъэхьащ.

Румынием - Дуней псом и дыщэр

Мэкъуауэгъуэ (июнь) мазэм Румынием щекIуэкIа зи ныбжьыр илъэс 23-рэ мыхъуахэм атлетикэ хьэлъэмкIэ я дунейпсо чемпионатым куэдкIэ пэплъэрт икIи ерыщу зыхуигъэхьэзрат Зеикъуэ щыщ пелуаным. Дауи, ар пщIэншэ хъуакъым.
Аргуэру ар зыхэтар килограмми 105-рэ зи хьэ­лъагъхэм я зэпеуэрщ. Абы щытекIуэхэращ атлетикэ хьэлъэм и «пащтыхьхэр».
Ди лъахэгъу щIалэм къыпэхъун Румынием щыIакъым. Ар рывокымкIи толчокымкIи и хьэрхуэрэгъу псоми ефIэкIащ икIи, зыми шэч къытримыгъэхьэу, пашэныгъэр иубыдащ. ЖыпIэну ирикъунщ Мэжджыхьым и ныкъуэкъуэгъу нэхъыщхьэ Украинэм къикIа Тагиров Сергей адыгэ щIалэм килограмм 21-кIэ къызэрыкIэрыхуар! Тренер цIэрыIуэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд и гъэсэным псори зэхэту килограмм 395-рэ къиIэтащ (рывокым кг 175-рэ, толчокым кг 220-рэ). ЕтIуанэ хъуа украин щIалэм хутечар килограмм 374-рэщ (173+201).
Мэжджыхь Эдуард къищынэмыщIа, Румынием щекIуэкIа дунейпсо зэпеуэм Урысей Федерацэм дыщэ медаль къыщыхуэзыхьыфар иджыри зы щIалэ закъуэщ. Абы ипкъ иткIэ ди къэралым и командэ къыхэхам зэхьэзэхуэм щиубыдар етIуанэ увыпIэрщ, Китайм и штангистхэм пашэныгъэр иригъэхьри.
Гуапэ дыдэ тщыхъуащ зэхьэзэхуэр иуха иужькIэ, Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам и тренер нэхъыщхьэ Сырцов Сергей «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд телефонкIэ къепсалъэу и къуэшым и гъэсэным и текIуэныгъэмкIэ къызэрехъуэхъуар. Абы фэрыщIагъ лъэпкъ химылъхьэу къыхигъэщащ Мэжджыхь Эдуард щIалэ бланэм къыщымынэу, гъэсауэ, нэмыс лъагэ бгъэдэлъу зыкъызэригъэлъэгъуар икIи псоми пщIэшхуэ къызэрыхуащIыр.

Швецием - Европэм и чемпионыгъэр

 Дуней псом и чемпион ухъуамэ, сыт нэгъуэщI ухуей?! Зыгъатхъэ, зыгъэпсэху! АрщхьэкIэ Мэжджыхь Эдуардрэ абы и тренер ХьэфIыцIэ Мухьэмэдрэ здынэсам къыщыувыIэ цIыхутэкъым - ахэр лъагапIэщIэхэр зи плъапIэт. Пэжщ, иужькIэ Швецием и Пандскруне къалэм щекIуэкIа европэ чемпионатыр дуней псом и мыхьэнэм хуэдэ хъуркъым, арщхьэкIэ, дэтхэнэ зэпеуэми щытекIуэныр спортсменым и лъым хэпща хъун папщIэ, ари гъэхутапIэ нэсщ. КъищынэмыщIауэ, дуней псом и чемпион цIэр зыIэщIэлъым и зэфIэкIым апхуэдэ зэхьэзэхуэхэм шэч къыщытригъэхьэ хъунукъым.
Мазэрэ ныкъуэрэ и пэкIэ Румынием щекIуэкIа дунейпсо чемпионатым щытекIуа адыгэ щIалэм Швециеми къыщыпэлъэщын къыкъуэкIакъым. Абыи Мэжджыхь Эдуард и хьэрхуэрэгъу псори къыщызэринэкIащ икIи гугъу зримыгъэхьыщэми хъуащ: Европэм и дыщэ медалыр къихьын папщIэ тIэу бгъэдыхьэгъуэм къиIэта килограмм 381-р ирикъуащ. Фигу къэдгъэкIыжынщи, Владикавказ - килограмм 400, Бухарест килограмм 395-рэ къыщиIэтат икIи, хуей хъуамэ, абыхэми щхьэщыкIыфынут. АрщхьэкIэ къарури зэгъэзэхуэн хуейт. Псом хуэмыдэу илъэс тIощI фIэкIа уи ныбжьыр щымыхъум и деж - зэхьэзэхуэ ин куэд иджыри абы къыпэплъэрт.
Швецием ныкъуэкъуэгъу нэхъыщхьэу щиIа латыш щIалэ Плесниекс Артурс Мэжджыхьым килограммипщIкIэ къыкIэрыхуащ. Ещанэ увыпIэр къэзыхьа Украинэм икIа Тагиров Сергей къыхуэIэтар килограмм 370-рэщ. А бжыгъэхэм къагъэлъагъуэрт адыгэ щIалэм зыри гъунэгъуу зэрызыбгъэдимыгъэхьэр икIи, хуей хъумэ, адэкIи зэрызэричыфынур.

Олимп джэгухэр и плъапIэт

Спортым щича япэ лъэбакъуэхэм щегъэжьауэ Эдуард зи нэIэм щIэт тренер гъуэзэджэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд и гъэсэныр текIуэныгъэ нэхъ иныжхэм хуигъэушырт. Абыхэм я плъапIэ нэхъыщхьэр 2012 гъэм Лондон щекIуэкIыну Олимп джэгухэрат.
«Си хъуэпсапIэщ Инджылызым щекIуэкIыну Олимпиадэм сыкIуэу, абы текIуэныгъэр щы­зы­Iэрызгъэхьэну», - къыджиIат а лъэхъэнэм Мэжджыхьым. Ар къехъулIэн папщIэ абы зыхуей псори иIэт. Гу лъыптэну урикъунт ягъэува хабзэм илъэситIкIэ япэ иту Мэжджыхь Эдуард спортым и мастер илъэс пщыкIуплI ныбжьым зэрыхъуам, и ныбжьыр илъэс тIощI щрикъум спортымкIэ дунейпсо классым и мастеру зэрыщытам. Апхуэдэ къежьапIэ зиIэм Олимп лъагапIэр и Iэрылъхьэу щытын хуейт.
АрщхьэкIэ спортым езым и хабзэ ткIий иIэжщ - сыт хуэдэ щхьэусыгъуэм къыхэкIыу зэ урагъэкIуэтэкIамэ, зыкъэужьыжыгъуейщ. Утыкур зэ зыубыдам, ар зэи фIырыфIкIэ къуитыжынукъым.
2009 гъэм иужькIи Мэжджыхьым иджыри ехъу­лIэныгъэ зыбжанэ иIащ. Къапщтэмэ, къыкIэлъыкIуэ илъэсым Урысей Федерацэм и II Гъэмахуэ Спартакиадэм дыщэ медалыр къыщихьащ. АрщхьэкIэ мыгувэу фэбжь хьэлъэ игъуэтри, Олимп джэгухэм ехьэлIа и хъуэпсапIэхэр мыгъэзэщIауэ къэнащ.
Эдуард куэд ишэчащ и узыншагъэр зэфIигъэувэжу зэхьэзэхуэхэм хыхьэжыфын папщIэ. ИкIи ар абы къехъулIащ. 2012 гъэм и щэкIуэгъуэ мазэм Тель-Авив (Израилым) щекIуэкIа Студентхэм я дунейпсо чемпионатым япэ увыпIэр щиубыдри, дыщэ медалыр къыщихьащ. Эдуард хузэфIэкIат двоеборьем килограмм 402-рэ къыщиIэтын (рывокым килограмми 180-рэ, толчокым килограмм 222-рэ). Ар абы и щхьэзакъуэ рекордт! Езы Мэжджыхьми, и тренерхэми, и ныбжьэгъухэми гуфIэгъуэшхуэр зэрахьэрт икIи къащыхъуат Iей псори лъэныкъуэ езауэ. АрщхьэкIэ, игъуэта фэбжьым аргуэру зыкъригъащIэ щыхъум, хуабжьу фIыуэ илъэгъуа хьэлъэ къэIэтыныр щIалэ дыдэу, и псы къэжэгъуэу щигъэтын хуей хъуащ.
 Пасэу хэкIыжами, спортымкIэ дунейпсо класс зиIэ мастер Мэжджыхь Эдуард лъэужь дахэ атлетикэ хьэлъэм къыхинащ. Зэуэ къызэщIэлындэу и вагъуэр спортым щыункIыфIыжами, ар куэдым фIыкIэ ягу къинащ икIи щIэблэр гъэсэнымрэ псыхьынымрэ нобэ и къару псори хелъхьэ.   

Жыласэ Заурбэч.
Поделиться: