Щэнхабзэм цIыхухэр зэпещIэ

Зэпеуэхэр

Гъатхэпэм и 25-26-хэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм щекIуэкIащ «Нальчик-подкова счастья» фIэщыгъэм щIэту Арткомитетым къызэригъэпэща еханэ дунейпсо зэпеуэ. Ар хуэгъэпсат лъэпкъ щхьэхуэныгъэхэр хъумэным, лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэным, ди республикэр Урысей Федерацэм, хамэ къэралхэм фIы и лъэныкъуэкIэ къыщегъэцIыхуным. Абы хэтащ Абхъазым, Армением, Мысырым, Сирием, Африкэм щыщ къэралхэм, Астрахань, Волгоград къалэхэм я творческэ гупхэмрэ, уэрэджыIакIуэ щхьэхуэхэмрэ.

ЮНЕСКО-м хэт, Дунейпсо Арткомитетым и унафэщIым и къуэдзэ, академик Бейтыгъуэн Iэуес зэIущIэр къыщызэIуихым къыхигъэщащ мы зэпеуэр 2019 гъэм ЮНЕСКО-м игъэпса программэм зэрыхэхуар. Ар щыхьэт тохъуэ абы иIэ и мыхьэнэ лъагэм.
Дунейпсо, Урысей Арткомитетхэр зэрылажьэ пIалъэм къриубыдэу лъэпкъ щэнхабзэхэр екIуу, зэхэзагъэу утыку кърахьэ, ауэ щыхъукIи, щхьэж хэлъ щхьэхуэныгъэр зэрихъумэным хущIэкъу зэпытщ. А IуэхущIапIэм и фIыгъэкIэ илъэс 27-м нэблэгъауэ дунейпсо, урысей, хэгъэгу дауэдапщэхэр екIуу къызэрагъэпэщ. Къэрал властыр, щIыпIэ самоуправленэр, лъэпкъ-щэнхабзэ центрхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэр зэпыщIэнымкIэ, зэдэгъэлэжьэнымкIэ а IуэхущIапIэр къызэрымыкIуэу сэбэпышхуэ мэхъу.
Зэпеуэм и къэпщытакIуэ гупым Iуэху ин къапэщытт икIи унэтIыныгъитхукIэ - къафэмкIэ, уэрэд жыIэнымкIэ, модэм и театрымкIэ, нэIурыт гъуазджэмкIэ, макъамэ Iэмэпсымэхэр зэрагъэбзэрабзэмкIэ - абы хэтхэр ягъэунэхун хуейт.
КърихьэлIахэм папщIэ къызэрагъэпэща мастер -классхэм, стIол хъурейхэм, творческэ зэIущIэхэм, зэныбжьэгъуныгъэм и пшыхьхэм къахуэщхьэпэн куэд щIэуэ къыщащIащ.
- Мы зэпеуэм икъукIэ тфIэгъэщIэгъуэну дыхэтащ. Абы и фIыгъэкIэ дахуэзащ хамэ къэралхэм, нэгъуэщI хэгъэгухэм щыщ ди лэжьэгъухэм, КъБР-м ис лъэпкъхэм я хабзэмрэ щэнхабзэ беймрэ нэIуасэ захуэтщIащ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыпIэ дахэхэр зэдгъэлъэгъуащ, - жиIащ Дагъыстэным къикIа гупым я унафэщI, оперэмрэ балетымкIэ Дагъыстэн къэрал театрым и дирижёр, Кавказым и музыкэ саугъэт нэхъыщхьэ «Золотой микрофон» - р зыхуагъэфэща Бабичев Николай.
Адыгейм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, педагогикэ щIэныгъэхэм я доктор Сергеевэ Пелагея къыхигъэщащ Арткомитетым щэнхабзэхэр зэрызэпищIэн Iэмал гъэщIэгъуэнхэр къызэрилъыхъуэр икIи къызэригъуэтыр. Комитетым и унафэщIым и къуэдзэ Бейтыгъуэн Iэуес и фIыгъэкIэ илъэс зыбжанэ хъуауэ къызэрыхалъхьэр хэгъэгум исхэр зэлъэщIызыгъэIэс проект гъэщIэгъуэнхэр.
- Мыпхуэдэ зэIущIэхэр щIэблэм я творческэ зэфIэкIыр къэгъэушынымрэ зегъэужьынымкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэщ. А унэтIыныгъэмкIэ дгъэтIылъ лъабжьэр абыхэм сэбэпышхуэ яхуэхъунущ. Апхуэдэуи лъэпкъхэм я зэдэлэжьэныгъэм и щапхъэфIу къысщохъу мы зэхыхьэхэр, - жиIащ Абхъазым къикIа гупым я унафэщI Малия Астамур.
Зэпеуэм хэтахэм я цIэкIэ къэпсэлъащ Ингуш Республикэм я Композиторхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, Урысейм гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Шадыжевэ Фаризэ икIи Налшык щагъэкIуа гуимыхуж махуэхэм папщIэ къызэгъэпэщакIуэхэм фIыщIэ ин яхуищIащ.
- Дэ сыт щыгъуи дыхэтщ Арткомитетым Налшык, Сочэ, Владикавказ къалэхэм, Италием, Франджым къыщызэригъэпэщ зэпеуэхэм. Хьэкъыу дощIэ къэпщытакIуэхэм нэфI-ней зэрызэрамыхьэр икIи аращ нэхъыбэу дыщIытегушхуэр. Налшык Урысейм и щэнхабзэ центру иджыри куэдрэ щытыну ди гуапэщ, - жиIащ абы.
Зэпеуэм и кIэухыу къызэрагъэпэща нэгузегъэужь концертым текIуахэм дыщэ медалхэмрэ щIыхь, фIыщIэ тхылъхэмрэ щратыжащ. Щежьэжым хьэщIэхэм жаIащ я псэм щыщ Iыхьэ ди республикэм къызэрыщагъанэр икIи, Iэмал яIэмэ, иджыри ди щIыпIэхэм къытрагъэзэжыну зэрыщIэхъуэпсыр.

 

Тэрчокъуэ Дисэ.
Поделиться: