Лъэпкъ, дин зэхущытыкIэхэр ирагъэфIакIуэ

Бахъсэн къалэм террорым пэщIэтынымкIэ и комиссэм иджыблагъэ школакIуэхэр IуигъэщIащ а щIыпIэм и спортсмен цIэрыIуэхэм.

Дыгулыбгъуей къуажэм дэт курыт еджапIэ №11-м мэлыжьыхьым и 8-м зэIущIэ щхьэпэ щекIуэкIащ. Абы щеджэхэмрэ МКОУ СОШ №9-м щIэсхэмрэ къыхурагъэблэгъащ Бахъсэн къалэм и спортсмен цIэрыIуэхэр. ЗэIущIэм кърихьэлIат щIыпIэ администрацэм, хабзэхъумэ IэнатIэхэм, жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр. Къапщтэмэ, абы хэтащ Бахъсэн къалэ округым хабзэхъумэ IэнатIэхэм ядэлэжьэнымрэ зэщIэгъэуIуэныгъэмкIэ и управленэм и унафэщI ХъуэкIуэн Заур, физическэ щэнхабзэмкIэ, спортымрэ щIалэгъуалэ политикэмкIэ и комитетым и Iэтащхьэ Беглецовэ Анастасие, Ветеранхэм я советым и тхьэмадэ Абазэ Хъусен, прокурорым и дэIэпыкъуэгъу Бжэмбей Заур, Дыгулыбгъуей къуажэм и Iимам КхъуэIуфэ Хьэсэнбий, спортсмен гъуэзэджэхэу Гугу Ислъам, Бэрэгъун Аскэр, Джэрыджэ Артур сымэ, цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм къикIахэр.
Бахъсэн къалэ округым и щIыпIэ администрацэм и пресс-IэнатIэм и унафэщI Балъкъыз Iэминэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, зэIущIэр хуабжьу щхьэпэ хъуащ икIи удэзыхьэхыу екIуэкIащ. ШколакIуэхэр яфIэхьэлэмэту куэдым щIэупщIэрт икIи дэтхэнэми жэуап пыухыкIа ягъуэтырт. МКОУ СОШ №11-м и директор Мамхэгъ Мухьэмэд къызэрыхигъэщамкIэ, мыпхуэдэ зэIущIэхэр хуабжьу сэбэп мэхъу лъэпкъ, дин зэхущытыкIэхэр егъэфIэкIуэнымрэ зым и Iуэху бгъэдыхьэкIэр адрейм къыгурыIуэу щытынымкIэ.

Къаудыгъу Заур.
Поделиться:

Читать также: