ХЬЭТКЪУЭ Яшар (Тырку Республикэ)

Уэрэд

Дытесу нэпкъым пщыхьэщхьэм
Дзапэ уэрэд догъэзу,
Мыжыжьэу дблосыкIыр кхъухьхэр,
Уэгум щолъатэ бзур.
КъытхуоплъэкIхэр ахэр нэфIэгуфIэу,
Я гугъауэ дэ дынасыпыфIэу.
АдэIуэкIэ псы Iуфэ пшахъуэм
ЦIыхухэр хэлъщ дыгъэпсым, я гур хэхъуэу,
И хъыр псым хелъафэ бдзэжьеящэм,
Бдзэжьей къиубыдыныр и гуращэу,
ТетIысхьэпIэм тесщи зы лIы гуэр,
Дэ къыдоплъыр ттримыхыу нэр.
Ди уэрэдым дищIу насыпыфIэ
КъафIэщIауэ къыдоплъ нэфIэгуфIэу.
ПщIэншэу уэгур къелъэтыхьыр бзум
Химылъагъуэу къиубыдын тенджызым.
ТетIысхьэпIэм тес лIыри мэхущхьэ, мэщатэ,
КъыгурымыIуэу ди дзапэ уэрэдыр.
Дэ къытпежьэнукъым лъагъуныгъэ макъамэр,
Ар къапежьэнукъым бдзэжьеящэм,
Я унэ кIуэжу кхъухьым ис къомым
А уэрэдыр итынукъым ахэр зэджэ тхылъхэм,
ТетIысхьэпIэм тезэшыхь лIым и лъым
Хыхьэнукъым зэи а пшыналъэр.
МэжэлIауэ уафэгум ит бзуми
ХужыIэнукъым а уэрэдыр зэи.
Истамбыл, 1985 гъэ

Сэ лъахитIым сахуолажьэ

«Сэ сахуолажьэ лъахитIым», -
ЖеIэр Мыхьэмэт.
- КъигъэщIащ цIыхур иIэу IитI, -
Кърет абы жэуап Ахъмэт.

Тэмэмщ и псалъэхэр Мыхьэмэт,
ГурыIуэгъуэщ и жэуапри Ахъмэт.
ЛэжьапIэншэу, лэжьапщIэншэу
Щыс щIалэ си благъэм
Абыхэм къахихынур
Сыт хуэдэ губзыгъагъэ?

Хамэ щIыналъэ

- УIэгъэ ухъуауэ ара, си тIасэ?
- Си лъакъуитIым сыкъагъэгузасэ.
Ауэ схуигъэтыншу мащIэу си псэр,
Хущхъуэгъуэ схуэхъур мывэ сызытесырщ.

Сыхамэщ уэркIи. Сигъэхужыт уи гум,
Сэ дзыхь яхуэсщIкъым сондэджэрым,
Щэн-къэщэхуным хуэжыджэрым.
Сыкъызэрелын къыхуэмылъагъуу си нэм,
Сыщошынэр уахътыншагъэм, хьэфиз пцIанэм.
Ауэ сыщыбауэкIэ мывэр мэгызыр,
Мэщатэ, и гур къысщIэгъуу тенджызыр.
Зонгулдак къалэ

ГъащIэм и гурыфIыгъуэ

Сыту пIэрэ нобэ къэхъуар,
Апхуэдизу насыпыфIэ сыщIэхъуар?
Лъагъуныгъэм сиубыда нэхъей,
Дзапэ уэрэдыр жысIэрейщ.
Кхъуафэжьейр щхьэпрыдзауэ хэлъщи пшахъуэм,
Сабий цIыкIуитI щоджэгур я гур хэхъуэу.
Дыгъэм зрегъэури бдзэжьеящэм
Бдзэжьей фIидыгъуну, джэдур къопщыр.

Бдзэжьеящэ лIыжь, хуэгъэщхъ Тхьэм уи щхьэр,
Уи закъуэщ уэри, мо джэду къэпщым ещхьу,
Лэжьыгъэ хьэлъэм Iэпкълъэпкъыр игъэхулIэу,
ХэкIуэтащ уи ныбжь, умэжэщIалIэщ…

Ауэ еплъыт мо пшахъуэм щыджэгу сабийхэм,
Ахэм Iэзэу къыщаубыд бдзэжьей
Пшахъуэу хэджэгухьым дыгъэ бзийм.

Щхьэгъубжэ

ЗэIузодзыр щхьэгъубжэр пщэдджыжькIэ,
Сыдэплъэну Истамбыл нэхъ Iэгъуэу:
Уэрамым ирокIуэ сабийхэр зэщIыгъуу,
ЦIыхубзым егъэкъабзэ алэрыбгъур.
МэжэлIарэ хъуапсэнэIу фIэхъуауэ гур,
ЩIэтщ щхьэгъубжэ лъабжьэм зы лIы гуэр.
IупщIу солъагъур унащхьэ плъыжьхэр,
МыпIащIэу уэгум хэшыпсыхь пшэ хужьхэр.

Сыдэплъэну Истамбыл нэхъ Iэгъуэу,
Сыдэплъэну къалэм нэхъ щIэщыгъуэу,
Си щхьэгъубжэр зэIусхамэ сытым щыгъуи
Пщэдджыжь къэсыхункIэ къызолъагъур
Уэрамым ирикIуэу сабийхэр зэщIыгъуу,
ЦIыхубзым игъэкъабзэу алэрыбгъур,
Плъыжь зэфэзэщу хэлыдыкI унащхьэхэр,
Пшэ хужьхэу уэгум зыщызыхущыхьхэр,
МэжэлIарэ хъуапсэнэIу фIэхъуауэ гуэр,
Щхьэгъубжэ лъабжьэм щIэту зы лIы гуэр.
Анкара къалэ, 1990 гъэ

ЖысIэшхуаи
щыIэтэкъым апхуэдэу

ЖысIэшхуаи щыIэтэкъым апхуэдэу,
Гузэрыдзэ къысхуащIын хуэдизу,
Арагъэнущ адрейхэм хуэмыдэу
Нобэ сыщIэпсэур си ныбэр изу.

КIиигъахэр макъыр ягъэлъащэу
Исхэщ ирадзахэу лъэхъуэщхэм.
Сэ сыщысщ щхьэхуитуи, солъагъур -
Зыри жумыIэнри мыщIагъуэ.
(Сызэрыщымар зыхузощIыжыр дагъуэ).
Истамбыл, 2003 гъэ

ХЬЭТКЪУЭ Яшар
Поделиться: