Мутко Виталий ягъэуващ къызэгъэпэщакIуэ комитетым и унафэщIу

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр илъэси 100 зэрырикъур гъэлъэпIэным зыхуэгъэхьэзырыным пыщIа Iуэхухэр дэгъэкIыныр зи пщэ дэлъ къызэгъэпэщакIуэ комитетым и Iэтащхьэу ягъэуващ Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Мутко Виталий. Абы теухуа унафэм мэлыжьыхьым и 8-м Iэ щIидзащ УФ-м и Премьер-министр Медведев Дмитрий. КъызэгъэпэщакIуэ комитетым и Iэтащхьэу и къуэдзэщ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.
Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир 2018 гъэм жэпуэгъуэм и 16-м Iэ щIидзащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъур гъэлъэпIэным и IуэхукIэ» Указым. Абы зэрыщыубзыхуамкIэ, Урысей Федерацэм и щIыналъэхэм я къэрал властымрэ щIыпIэ самоуправленэмкIэ органхэмрэ пщэрылъ ящищIащ махуэшхуэм зыхуэгъэхьэзырыным хэтыну.
ГуфIэгъуэхэр 2022 гъэм и бжьыхьэм екIуэкIынущ. Абы ирихьэлIэу къыдахыну Iуэхухэм лъэныкъуэ куэд къызэщIаубыдэ: урысейпсо щIэныгъэ конференцхэр, махуэшхуэ концертхэр, турист фестивалхэр, щIалэгъуалэ зэхыхьэхэр. Апхуэдэуи КъуэкIыпIэм и къэрал музеймрэ Художникхэм я унэ нэхъыщхьэмрэ ди республикэм и сурэтыщIхэм я IэдакъэщIэкIхэр щагъэлъэгъуэну выставкэхэр щыIэнущ, КъБР-м и Щэнхабзэм и махуэхэр Москва къыщызэрагъэпэщынущ. Апхуэдэуи ирагъэкIуэкIынущ спорт зэхьэзэхуэхэр, волонтёр проектхэр къыхалъхьэнущ, республикэм къикIуа гъуэгуанэр къэзыгъэлъэгъуэж выставкэхэр КъБР-м и музейхэм къыщызэIуахынущ. ГуфIэгъуэ дауэдапщэм трагъэкIуэдэн папщIэ федеральнэ мылъкуу сом мелуан 250-рэ хуэдиз хухахащ.

 

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: