ЩIалэгъуалэр терроризмэм и бийщ

Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и хабзэхъумэ IэнатIэхэм щылажьэу щIэпхъаджащIэхэм яIэщIэкIуэдахэм я фэеплъ зэхьэзэхуэ IэпщэрызауэмкIэ Налшык щекIуэкIащ. «ЩIалэгъуалэр терроризмэм и бийщ» фIэщыгъэм щIэта Iуэхугъуэм и къызэгъэпэщакIуэу щытащ Урысей МВД-м Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щиIэ управленэ нэхъыщхьэр. Ар диIыгъэщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительствэм.

Зэхьэзэхуэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Шэшэн, Ингуш, Осетие Ищхърэ-Алание, Дагъыстэн республикэхэм, Ставрополь крайм щыщ спортсмени 120-м щIигъу. Ар къыщызэIуихым, Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм къыхигъэщащ лIыхъужьхэм я гъащIэр лIыгъэм, зышыIэныгъэм, хахуагъэм я щапхъэу зэрыщытыр IэщIагъэ мытыншыр - Хэкур хъумэныр - къыхэзыхахам я дежкIэ икIи маршал Рокоссовскэм и псалъэхэр къихьащ: «Псэухэр фIыуэ пхуэлъагъунукъым, хэкIуэдахэм я фэеплъыр умыхъумэфмэ».
- Ди ныбжьэгъухэр зэи тщыгъупщэнукъым. Абыхэм я лIыгъэм траухуэнущ тхылъхэр, кинофильмхэр. Си фIэщ мэхъу зауэлI-спортсменхэми я текIуэныгъэхэр хэкIуэдахэм фэеплъ зэрыхуащIынури, - жиIащ Матовников Александр.
КИФЩI-м щыIэ Урысей МВД-м и управленэ нэхъыщхьэм и унафэщI Бачурин Сергей и къэпсэлъэныгъэри теухуат лIыгъэ зезыхьэу хэкIуэдахэм я фэеплъыр хъумэн зэрыхуейм: «Хабзэр яхъумэкIэрэ, псэзэпылъхьэпIэмрэ шынагъуэмрэ хэту, къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм я IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм я къалэныр ягъэзэщIащ. Ди жагъуэ зэрыхъущи, абыхэм я гъащIэр кIэщIт, ауэ ар хуэфэщэну ирахьэкIащ».
- Ди дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ, - къыхигъэщащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, - мы зэхьэзэхуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым зэрыщекIуэкIым. Республикэм щыпсэухэм езыхэм зыхащIащ дунейпсо терроризмэм цIыхухэм я дежкIэ иIэ шынагъуэр зищIысыр. Иджыри ящыгъупщэжакъым 2005 гъэм жэпуэгъуэм и 13-м террористхэр Налшык IэщэкIэ къыщытеуам хабзэхъумэ IэнатIэхэм щылажьэрэ цIыху мамыру пщIы бжыгъэхэр зэрыхэкIуэдар. Ноби хуэдэу, дэ сыт щыгъуи дызэкъуэувэн хуейщ, радикализмэмрэ эктремизмэмрэ щыдмыгъэIэн папщIэ. Дэ дызэкъуэту зыужьыныгъэм и гъуэгум дытетыпхъэщ, къытщIэхъуэ щIэблэр узыншэн щхьэкIэ. Апхуэдэу зэрыщытынуми шэч къытесхьэркъым.
Зэхьэзэхуэм щIидзэным и пэ къихуэу Матовников Александр «За охрану общественного порядка» медалхэр яритащ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ округым и щIыналъэ къудамэхэм я лэжьакIуэхэм.
Тренер IэнатIэм ехъулIэныгъэ инхэр зэрыщаIэм къыхэкIыу КIуэкIуэ Казбек фэеплъ дамыгъэхэр яритащ командэ къыхэхахэм я гъэсакIуэхэм.
ИужькIэ зэхэта зэпеуэ гуащIэм бжьыпэр щиубыдащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и гуп къыхэхам. Ставрополь крайм къикIахэр абы къыкIэлъокIуэ, Шэшэным и лIыкIуэхэр ещанэщ. КъыхэжаныкIахэм дамыгъэхэмрэ фэеплъ тыгъэхэмрэ хуагъэфэщащ.

 

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: