Дунейм щыхъыбархэр

Нэхъри щIэгъэткIиен хуейуэ къыхалъхьэ

Гъуэгухэм зэрыщызекIуэ хабзэхэм щыубзыхуа хуабжьагъым щIезыгъэгъуу автомобилхэмкIэ къэзыжыхьхэм тралъхьэ къуэдыхэр хуэдихкIэ нэхъыбэ ящIыну къыщIэкIынущ.

Гъуэгум шынагъуэншэу щызекIуэным теухуа едэIуэныгъэхэр УФ-м и Къэрал Думэм щыщекIуэкIыу апхуэдэ жэрдэм къыхилъхьащ Урысейм и МВД-м Къэрал автоинспекцэм и унафэщIым и къуэдзэ Понарьин Олег. Апхуэдэ щIыкIэкIэ хабзэхъумэхэм «къыжьэдакъуэну» я мурадщ гъуэгухэм къыщыхъу насыпыншагъэхэр зи зэранхэр. Зым и дежкIи щэхукъым автомобиль зэжьэхэуэхэм цIыху псэдзыгъэ къыщIашэр рулым дэсхэм хуабжьыщэу къызэракIухьыр зэрыарар.
ЯIыгъын хуей хуабжьагъым зы сыхьэтым километр 20 – 40 хуэдизкIэ щIезыгъэгъуахэм иджыпсту зэретхьэкъур сом 500-щ. ГИБДД-м къыхилъхьэ жэрдэмыр пхыкIрэ абы теухуа хабзэ къащтэмэ, а къуэдыр сом минищ хъунущ. ЗэрыгурыIуэгъуэщи, хабзэр нэхъ щIэгъэщхъуауэ къызэпызыудхэм къуэдыуэ ятынури нэхъыбэнущ. Апхуэдэуи хоплъэ гъуэгу хабзэм ебэкъуам тралъхьэ къуэдыр нэхъ псынщIэу итмэ, ар нэхъ пуду – и зэхуэдитIым фIэкIа имыту - зэрызэфIэкIыу щыт хабзэри якъутэжыным.
ГИБДД-м и IэщIагъэлIхэми депутатхэми мардэ ткIийхэр гъэувыныр IэмалыфIу къалъытэ гъуэгу-транспорт къэхъукъащIэхэм цIыхухэм фэбжьу хахыр, нэхъыщхьэжыращи, абыхэм хэкIуадэхэм я бжыгъэр гъэмэщIэнымкIэ.

Иджы США-мрэ Мексикэмрэ я зэхуакум

Къэралхэм я гъунапкъэхэр зэпызыгъэщхьэхукI блынхэр дэщIеиныр дызыхуэкIуэ зэманым и нэщэнэ хъункIэ зыхуэIуа щыIэкъым.

Дызэрыщыгъуазэщи, 2015 гъэм къригъэжьауэ Латвием езымрэ Урысеймрэ я зэхуакум гъущI хъарым къыхэщIыкIа блын щыдрещIей. А лэжьыгъэхэр и кIэм нагъэблагъэ. Иджы США-мрэ Мексикэмрэ зэпызыгъэщхьэхукI блын яухуэным теухуа Iуэхум топсэлъыхь. Тепсэлъыхь къудей мыхъууи, абы теухуа лэжьыгъэхэр йокIуэкI.
Мексикэм икIыурэ США-р псэупIэ зыщIхэм къэралыр гугъуехьхэм зэрыхадзэм, хэкIыпIэншагъэм кърихужьахэм наркотикхэмкIэ сату зыщIхэри зэрахэтым зэригъэгузавэм теухуа Iуэхур къыщаIэтам, Трамп къигъэувауэ щытащ къэралитIым я зэхуакум мывэ блын щыгъэувын икIи абы и уасэр Мексикэм итын хуейуэ. Ауэ мыдрейхэм американхэр зытрагъэхьакъым: блыным хуейр дэракъым, жаIащ. А ухуэныгъэм доллар меларди 5,7-рэ къэралым хухихын хуейуэ къыхилъхьат Трамп, ауэ ар Конгрессым къыдиIыгъакъым.
Iэпхъуэшапхъуэхэм зэрапэувыну блыныр щIыным теухуа зэгурыIуэныгъэхэр США-м ярищIылIащ ухуакIуэ компаниеу тIум. Псори зэхэту а лэжьыгъэр доллар мелуан 976-кIэ хузэфIагъэкIынуи зэгурыIуащ. Зы IуэхущIапIэм ухуэныгъэр щригъэкIуэкIынущ Нью-Мексикэ штатым, адрейм блыныр Аризонэ штатым щыдрищIеинущ. Псори зэхэту а ухуэныгъэм километр мин и кIыхьагъыу щытынущ.

Нобэ

ЦIыхум хьэршым япэу лъагъуэ щыхиша дунейпсо махуэу ООН-м игъэуващ
Авиацэмрэ космонавтикэмрэ я дунейпсо махуэщ. 1961 гъэм Гагарин Юрий «Байконур» щаутIыпща «Восток» кхъухьым ису дунейм щыяпэу хьэршым лъэтащ.
Къэзахъстаным ЩIэныгъэм и лэжьакIуэхэм я махуэр щагъэлъапIэ
1606 гъэм Инджылызым и пащтыхь Яков Езанэм Инджылызымрэ Шотландиемрэ я къэрал ныпыр къэщтэным теухуа унафэ ищIащ. Иджы ар Великобританием и къэрал бэракъщ.
1633 гъэм Италием щыщ астроном, физик Галилей Галилео и судыр Рим къалэм ящIэн щыщIадзащ. Илъэс 70 хъуа щIэныгъэлIыр ягъэкъуаншэрт Коперник Николай и Iуэху еплъыкIэхэр, Дыгъэм и хъуреягъыр ЩIым зы илъэсым къриубыдэу къызэрикIухьым теухуахэр, зэрыдиIыгъамкIэ.
1861 гъэм Урысейм и пащтыхь Александр ЕтIуанэм унафэ къыдигъэкIащ лэжьакIуэхэм папщIэ сымаджэщ Санкт-Петербург къыщызэIухыным теухуауэ.
1861 гъэм США-м Граждан зауэм, «Ищхъэрэмрэ Ипщэмрэ яку къыдэхъуа зауэ» зыфIащам, щыщIидзащ.
1919 гъэм Совет Урысейм коммунистхэм япэ щэбэт щIыхьэху щрагъэкIуэкIащ - Москва-Сортировочная станцым мафIэгуищ щызэрагъэпэщыжауэ щытащ а махуэм.
1943 гъэм Франджым «Нант» футбол клубыр къыщызэрагъэпэщащ.
1985 гъэм Горький къалэм дэт заводым «Волга» ГАЗ-24 автомобиль лIэужьыгъуэм хуэдэу къыщыщIагъэкIар зы мелуан ирикъуащ.
1823 гъэм къалъхуащ пьесэ щэ ныкъуэм щIигъу зи Iэдакъэм къыщIэкIа драматург цIэрыIуэ, Петербург щIэныгъэхэмкIэ и академием и член-корреспонденту щыта, Урыс театрыр зэфIэувэным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа Островский Алек­сандр.
1850 гъэм къалъхуащ Урысей империем и Министрхэм я советым и иужьрей унафэщIу щыта Голицын Николай.
1866 гъэм къалъхуащ урыс революционер, Ленин Владимир и къуэш нэхъыжь Ульянов Александр.
1913 гъэм къалъхуащ актёр, СССР-м и цIыхубэ артист, РСФСР-м и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща Копелян Ефим.
1931 гъэм къалъхуащ публицист, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ КIумыхъу Жылэбий.
1931 гъэм къалъхуащ совет усакIуэ-уэрэдус, дунейпсо конкурс куэдым я лауреат Дербенёв Леонид.
1933 гъэм къалъхуащ Испанием щыщ оперэ уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, къэрал куэдым я дамыгъэ лъапIэхэр зыхуагъэфэща Кабалье Монсеррат.
1942 гъэм къалъхуащ тхакIуэ, публицист Къущхьэунэ Алексей.
1961 гъэм къалъхуащ эстрадэм и актёр, УФ-м щIыхь зиIэ и артист Гальцев Юрий.
1962 гъэм къалъхуащ музыкант, «Хор Турецкого» гупым и къызэгъэпэщакIуэ, УФ-м и цIыхубэ артист Турецкий Михаил.
1972 гъэм къалъхуащ урысей актрисэ, теленэтынхэр езыгъэкIуэкI, УФ-м щIыхь зиIэ артисткэ Кориковэ Еленэ.
1981 гъэм къалъхуащ УФ-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, 2004 гъэм Афины щекIуэкIа гъэмахуэ Олимп Джэгухэм чемпион щыхъуа, Урысейм а спорт лIэужьыгъуэмкIэ и командэ къыхэхам и тренер нэхъыщхьэ Борзаковский Юрий.
Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, уэшх мащIэ къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 18 - 19, жэщым градуси 7 - 9 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:
Адакъэр мыIуэкIэ нэху щын къанэркъым.

 

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

20.03.2019 - 08:10 Дунейм щыхъыбархэр
28.06.2019 - 08:05 Мэрем пшыхь
14.12.2018 - 08:07 Нобэ
19.04.2019 - 08:09 МЭРЕМ ПШЫХЬХЭР
23.01.2019 - 08:10 Нобэ