Хабзэ зыбжанэм зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэнущ

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм щыхэп­лъащ Iуэхугъуэ 40-м.
 Депутатхэр тепсэлъыхьащ «Къэбэрдей-Балъкъэр ­Республикэм административнэ хабзэхэр къызэпе­мы­гъэуды­нымкIэ и Кодексым зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъ­хьэ­ным теухуауэ» КъБР-м и Законым и проектым. Ар ­ягъэ­хьэзыращ федеральнэ законым къыщыгъэлъэ­гъуахэм тету зэ­ра­гъэзэхуэн мурадкIэ. 
 КъБР-м и Парламентым ЭкономикэмкIэ, инвестицэхэмрэ хьэрычэт IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщI Iэпщэ Заур утыку кърихьащ «Къэбэрдей-Балъкъэр ­Республикэм и къэрал мылъкур уней зэращIым теухуауэ» КъБР-м и зако­ным и проектыр. Къэпсэлъам зэ­рыжиIамкIэ, законопроектыр зэхагъэуващ 2017 гъэм ­дыгъэгъазэм и 31-м «Урысей ­Федерацэм и хабзэ щхьэ­хуэхэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъ­хьэным теухуауэ» ФЗ-№505-р къызэращтам къыхэкIыу.
 КъищынэмыщIауэ, зэIущIэм щызэпкърахащ «Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIы кодексым зэ­хъуэ­кIы­ныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ» КъБР-м и законым и ­проектыр. Абы ипкъ иткIэ къыхалъхьэ КъБР-м и ЩIы Кодексым и 7-нэ Iыхьэм къыщыхьа «республикэ программэ хэха» псалъэхэр «къэрал программэхэр» жыхуиIэмкIэ зэ­хъуэ­кIыныр.
 2018 гъэм шыщхьэуIум и 30-м къыдагъэкIа Федеральнэ закон №341-мкIэ Урысей Федерацэм и ЩIы ­кодексым Iыхьэ хэха хагъэхьащ, щIыр къагъэсэбэпын папщIэ зэрат щIыкIэхэр щыгъэбелджылауэ. Абы къы­хэкIыу 14-1, 14-2 Iыхьэхэм къару ямыIэжу къэлъытэн хуейуэ къагъэлъагъуэ. Законопроектхэм елэжьыжа нэужь, КъБР-м и Парламентым и зи чэзу зэIущIэм щы­теп­сэлъыхьынущ.
 Депутатхэр къытеувыIащ «Акционер зэгухьэныгъэхэм ятеухуауэ», «Урысей Федерацэм и щIыналъэхэм къэрал IуэхущIапIэхэр къызэрыщызэрагъэпэщым ехьэ­лIауэ» Федеральнэ законхэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъ­хьэным и Iуэ­ху­кIэ яубзыхуа законопроектхэм, УФ-м и Налог кодексым.
 Апхуэдэуи КъБР-м и Парламентым и ЩIыхь тхылъыр Iэ­натIэ зэмылIэужьыгъуэхэм нэхъ къыщыхэжаныкI зыбжанэм иратыну зэгурыIуащ.

КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018