Мы махуэхэм

Жэпуэгъуэм и 9, гъубж

 • Пощтым и дунейпсо махуэщ. 1874 гъэм жэпуэ­гъуэм и 9-м дунейпсо пощт зэгухьэныгъэр къызэрагъэпэщащ. 
 • 2004 гъэм Афганиста­ным а къэралым щыяпэу президент хэхыныгъэхэр ще­кIуэкIащ. А къулыкъур хуагъэфэщауэ щытащ Карзай Хьэмид.
 • 1943 гъэм Тамань хытIыгуныкъуэр нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэм къы­IэщIагъэкIыжащ. 
 • 1975 гъэм Сахаров Анд­рей Нобель саугъэтыр къыхуагъэфэщащ.
 • 1989 гъэм СССР-м къыщащтащ лэжьакIуэ гупхэм я улахуэкIэ е нэ­гъуэщI щIэмыарэзы гуэрхэр къагъэлъагъуэу я IэнатIэхэм пIалъэкIэ къыпэрыкIыну зэ­рыхуитым теухуа уна­фэ. 
 • 2009 гъэм США-м и президент Обамэ Барак Нобель и саугъэтыр хуагъэ­фэ­щащ.
 • Убых тхакIуэ, журналист Щхьэплъы Зубейдэ къы­зэралъхурэ илъэси 109-рэ ирокъу.
 • Театрымрэ киномрэ я ­актёр цIэрыIуэ, СССР-м и цIыхубэ артист Евстигнеев Евгений къызэралъхурэ илъэс 92-рэ ирокъу.
 • Инджылызым щыщ ­рок-музыкант, уэрэ­джы­IакIуэ, усакIуэ, композитор цIэрыIуэ, «The Beatles» гупым и къызэгъэпэщакIуэ Леннон Джон къызэ­ралъхурэ илъэс 78-рэ ­ирокъу.
 • Ухуа­кIуэ, хьэрычэтыщIэ, «ААА» фирмэм и унафэщI Къуршэ Валерэ и ныбжьыр илъэс 63-рэ ирокъу.
 • Урысей къэрал къулыкъущIэу, политикыу щыта Немцов Борис къызэралъхурэ илъэс 59-рэ ирокъу.
 • Инджылызым и премьер-министру щыта Кэмерон Дэвид и ныбжьыр илъэс 52-рэ ирокъу.
 • Актрисэ, КъБР-м и Къэ­рал саугъэтым и лауреат, республикэм щIыхь зиIэ и журналист Мысостышхуэ Маринэ къыщалъхуа махуэщ.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщы­тынущ. Хуабэр махуэм градус 15 - 17, жэщым градуси 10 - 12 щыхъунущ.

Жэпуэгъуэм и 10, бэрэжьей

 • Психикэ узыншагъэр хъу­мэным и дунейпсо махуэщ
 • ЦIыхум и судыр укIкIэ ящIэу мыдэным и европэпсо махуэщ
 • 1932 гъэм ДнепроГЭС-р къызэIуахащ.
 • 1933 гъэм дунейм щыяпэу США-м и тыкуэнхэм къыщIалъхьащ зэры­жьыщIэ порошок.
 • 1941 гъэм Жуков Георгий КъухьэпIэ фронтым и унафэщIу ягъэуващ.
 • 1943 гъэм Хмельницкий Богдан и орденыр къащтащ.
 • 1963 гъэм ядернэ Iэщэр уэгуми, хьэршми, псы щIагъ­ми щагъэунэхуу яхуэ­мы­дэным теухуа зэгу­рыIуэныгъэм къару игъуэтащ. Абы япэщIыкIэ Iэ щIа­дзащ ­СССР-м, США-м, Инджы­лызым, иужькIэ мазитIым къриубыдэу абыхэм къа­къуэуващ къэрали 107-м я правительст­вэ­хэр.
 • 1964 гъэм Токио къыщызэIуахащ ХvIII гъэмахуэ Олимп джэгухэр. Зэхьэзэхуэхэр жэпуэгъуэм и 10 - 24-хэм зэхэтащ. Ар Азие щIыналъэм щрагъэкIуэкIа япэ Олимпиадэт. 
 • 1993 гъэм НТВ урысей телеканалым лэжьэн щIи­дзащ.
 • КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Щомахуэ Амырхъан къы­зэралъхурэ илъэси 108-рэ ирокъу.
 • Франджы балеринэ цIэ­рыIуэ Черинэ (Щамырзэ) Людмилэ къызэралъхурэ илъэс 93-рэ ирокъу.
 • Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэ­жьакIуэ Iулыдж Iустыр­хъан къызэралъхурэ ­илъэс 90 ирокъу.
 • ТхакIуэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэ­жьакIуэ КIуантIэ Iэзид къы­зэралъхурэ илъэс 88-рэ ирокъу.
 • КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ, республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэ­жьакIуэ, «Iуащхьэмахуэ» жур­налым и редактор нэхъыщхьэу лэжьа Елгъэр Кашиф и ныбжьыр илъэс 83-рэ ирокъу.
 • Философие щIэныгъэ­хэм я доктор, техникэ щIэ­ныгъэхэм я кандидат, ­КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Тхьэгъэпсо Хьэжысмел и ныбжьыр илъэс 79-рэ ирокъу.
 • КъБР-м и цIыхубэ артист Куэт Къанщобий и ныбжьыр илъэс 78-рэ ирокъу.
 • Къэрэшей-Шэрджэсым и цIыхубэ тхакIуэ, КъБР-ми КъШР-ми щIыхь зиIэ я журналист, «Черкес хэку» газетым и редактор нэхъыщхьэу илъэс куэдкIэ лэжьа Дэбагъуэ Мухьэмэд къызэралъ­хурэ илъэс 77-рэ ирокъу.
 • Уэрэдус, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэ­жьакIуэ Щомахуэ Хьэсэнбий и ныбжьыр илъэс 76-рэ ирокъу.
 • ТхакIуэ, КъШР-м щIыхь зиIэ и журналист Шорэ Ахьмэд и ныбжьыр илъэс 76-рэ ирокъу.
 • КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, педагогикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Що­джэн ФатIимэ къы­щалъ­хуа махуэщ.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щы­щы­тынущ. Хуабэр махуэм градус 15 - 16, жэщым градуси 9 - 10 щыхъунущ.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018