Бжыгъэр зи лъабжьэ телевиденэм дытохьэ

 КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий дыгъуасэ иригъэкIуэ­кIащ зи чэзу зэIущIэр.

 КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм къыдигъэкIа уна­фэм­рэ Правительствэм хэтхэм зэхъуэ­кIыныгъэхэр зэрагъуэтамрэ япкъ иткIэ, КъБР-м Курортхэмрэ туризмэмкIэ и министерствэм и советым хэтхэр яубзыхун мурадкIэ зэхагъэуващ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм 2015 гъэм мэкъуауэгъуэм и 16-м къы­дигъэ­кIа унафэ №121-ПП-м зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъ­хьэным теухуауэ» КъБР-м и Правительствэм и проектыр. Апхуэдэуи республикэ унафэщIхэр арэзы техъуащ КъБР-м Курортхэмрэ туризмэмкIэ и министерствэм и коллегием хэтхэм зэхъуэ­кIыныгъэхэр зэрыхалъхьэм теухуауэ ­КъБР-м и Правительствэм и унафэм и проектым.
 КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и ­министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ ­Къу­мыкъу Iэуес тепсэлъыхьащ егъэ­джэ­ныгъэмрэ щIэныгъэмрэ егъэфIэкIуэным теухуауэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэм з­эхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ ягъэхьэзыра унафэм и проектым. Абы къыщыгъэлъэгъуащ 2017 гъэм зыхунэсахэр. Къэпсэлъам зэрыжиIамкIэ, 2017 - 2018 гъэхэм яубзыхуа лэжьыгъэхэр псори зэфIагъэкIащ.
 ЗэIущIэм къыщащтащ Къэбэрдей-Балъ­къэр Республикэм узыншагъэр хъу­мэнымкIэ и къэрал IуэхущIапIэхэм ящыщу зэгуагъэхьэжхэм теухуауэ КъБР-м и Правительствэм и унафэм и проектыр. КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат жиIащ «ДэIэпы­къуэгъу псынщIэ» IуэхущIапIэр Гъуэгу къэхъу­къащIэхэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр центрым зэрыгуагъэхьэжыр икIи дяпэкIэ абы «Гъуэгу къэхъукъащIэхэмрэ дэIэпыкъуэгъу псынщIэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр центр» и фIэщыгъэу зэры­щы­тынур. Къэпсэлъам къызэрыхигъэщамкIэ, апхуэдэ Iуэху бгъэдыхьэкIэм Iэмал къаритынущ IуэхущIапIэм и ставкэу 8 ягъэмэщIэну икIи илъэсым сом мелуани 3-м нэблагъэ къыдагъэхуэну. Ахъшэр тра­гъэкIуэдэнущ медицинэ лэжьакIуэхэм я улахуэр къызэгъэпэщыным. 
-Апхуэдэуи зэхъуэкIыныгъэхэр сэбэп хуэхъуну дыщогугъ IуэхущIапIэр и къалэнхэм нэхъыфIыжу пэлъэщыным, гъуэгум къыщыхъу насыпыншагъэм сымаджэхэр къызэрыхаш Iэмалхэр ефIэкIуэным, дэ­Iэпыкъуэгъу псынщIэр цIыхухэм зыхуей хуэзауэ ялъэгъэIэсыным, нэгъуэщIхэми, - къыхигъэщащ Хъубий Марат.
 ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм бжыгъэр зи лъабжьэ телевиденэр утIыпщыным зэры­щыхуэхьэзырым. «КъБР-Медиа» къэрал IуэхущIапIэм и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Дзыгул МуIэед къыщыпсалъэм жиIащ Урысей Федерацэм и щIы­налъэхэм бжыгъэр зи лъабжьэ телеви­денэр щызэтеухуэным теухуауэ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и къуэдзэ Бабушкин Игорь жэпуэгъуэм и 4-м Пятигорск къалэм зэIущIэ зэрыщригъэкIуэкIар. Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и Уна­фэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат.
- ЗэIущIэм къыщаIэтащ бжыгъэр зи ­лъабжьэ телевиденэм дыхуэкIуэн хуей щIэхъуа щхьэусыгъуэхэр, абы и мыхьэнэр цIыхухэм я деж зэрынахьэсын щIы­кIэхэр, нэгъуэщI куэди. ДызыхуэкIуэ IэмалыщIэм цIыхухэр гугъуехь хидзэнукъым. Иджы къыдагъэкI телевизорхэм я нэхъыбэм DVB-T2 мардэр иIэщи, пщIэншэу къат мультиплексхэр къызэщIаубыдэ. 2013 гъэм и пэкIэ ящIа телевизорхэр зиIэ­хэм бжыгъэр зи лъабжьэ приставкэ пащIэн хуейщ. Абыхэм я уасэр сом 700-м щегъэжьауэ 1500-м нэсу аращ, - жиIащ Дзыгулым. 
 «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и РТПЦ» РТРС-м и унафэщI Жылау Су­фэ­дин къыщыпсалъэм къыхигъэщащ бжы­гъэр зи лъабжьэ телевиденэм Къэ­бэр­дей-Балъкъэрыр зэрыщыту къызэщIиубыда хъун папщIэ къэзыт станц 38-рэ зэрыщаухуар икIи мы зэманым респуб­ликэм щыпсэум и проценти 76-м щIигъур абы зэреплъыр. Апхуэдэуи Жылаум жи­Iащ аналог къэгъэлъэгъуэкIэр 2019 гъэм щIышылэм и 14-м къыщыщIэдзауэ къагъэувыIэну зэрытраухуар. Бжыгъэр зи ­лъабжьэ телевиденэр зэтезымыухуэ­фыну зыхуагъэфащэхэм (зи закъуэу псэу, зи ныбжьыр хэкIуэтахэм хуэдэхэм) волонтёрхэр дэIэпыкъуэгъу яхуэхъунымкIэ лэ­жьыгъэр къызэрагъэпэщынущ. 
 Мусуков Алий район унафэщIхэм пщэ­рылъ ящищIащ Iуэхум цIыхухэр тэмэму хагъэгъуэзэну.

БАГЪЭТЫР Луизэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018