Гулъытэншэу зыри къэбгъанэ хъунукъым

 КъБР-м и Правительствэм и Унэм щекIуэкIащ хабзэр къызэпемыгъэу­ды­ным хуэлажьэ ведомствэхэм зэдай комиссэм и зэIущIэ. Ар иригъэкIуэкIащ ­КъБР-м Экономикэ, жылагъуэ шына­гъуэншагъэмкIэ и советым секретарь Тату Казбек. ЗэIущIэр теухуауэ щытащ тут­накъэщым къикIыжахэр ди гъащIэм хэ­зэгъэжынымкIэ защIэгъэкъуэным, ныбжьыщIэхэм щIэпхъаджагъэ ямылэжьын папщIэ республикэм щрагъэкIуэкI лэ­жьыгъэхэм. 

 Зи гугъу ящIхэм я узыншагъэм кIэ­лъып­лъыным, псэуалъэ яIэным, лэжьыгъэ Iэ­натIэ пэрыувэным папщIэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэм, дэIэпыкъуэгъу зэрахуэхъухэм тепсэлъыхьащ КъБР-м лэжьыгъэмкIэ, цIыху­хэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министр Асанов Алим, КъБР-м узыншагъэр хъу­мэ­нымкIэ и министр Хъубий Марат, УФСИН-м КъБР-м щиIэ къудамэм и унафэщIым и ­къалэнхэр зыгъэзащIэ Бырмамыт Чэрим сымэ. Абыхэм зэрыжаIамкIэ, дэIэпыкъу­ныгъэ хуэныкъуэу лъэIукIэ закъыхуэзы­гъазэ дэтхэнэми сэбэп зэрахуэхъуным, зэ­рызыщIагъэкъуэным яужь итщ. 
- Псом япэу абыхэм дэIэпыкъуэгъу яхуэ­хъур цIыхухэм социальнэ и лъэныкъуэкIэ къащхьэщыжынымкIэ, лэжьыгъэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ щыIэ центрхэращ. Тутнакъэщым къикIыжахэу гъуэгу захуэ теувэ­жыну хуейуэ, лэжьыгъэ IэнатIэ лъыхъуэу ­зыкъытхуэзыгъазэхэм я лъэIухэр гулъы­тэншэ тщIыркъым, Iэмал зэриIэкIэ да­зэ­рыдэIэпыкъуным яужь дитщ, - жиIащ Асанов Алим. 
 Тутнакъэщым исхэми, щхьэхуит хъужахэми узыншагъэ и лъэныкъуэкIэ ягъуэт ­гулъытэм тепсэлъыхьащ Хъубий Марат.
 Зи щхьэ хуимыту щыта куэд наркотикым ­дихьэхауэ, жьэн уз япкърыту тутнакъэщым къокIыж. Апхуэдэхэм хуитыныгъэ яIэщ ­наркологие, жьэн уз зэфыкIхэм щеIэзэ диспансерхэм щызыкIэлъагъэплъыну, зыщагъэхъужыну. Иужьрей илъэсхэм апхуэ­дэхэм я бжыгъэр нэхъ мащIэ зэрыхъуари къыжиIащ министрым.
Комиссэм хэт, КъБР-м егъэ­джэ­ныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэ я Iуэху­хэмкIэ министрым и къалэнхэр зы­гъэзащIэ Къумыкъу Iэуес тепсэлъыхьащ ­балигъыпIэ имыува, зи ныбжьыр илъэс 18-м нэмыса сабийхэм, школакIуэхэм щIэпхъаджагъэ ямы­лэжьыным, ахэр мы­хъу­мы­щIагъэм демыгъэхьэхыным папщIэ республикэм щрагъэкIуэкI лэжьыгъэм. Абы зэрыжиIамкIэ, сабий псынщIэ жы­хуаIэхэм я дуней еплъыкIэм зихъуэ­жыным, мыхъу­мыщIагъэм драмыгъэхьэ­хыным мы илъэ­сым волонтёр гупу 13 телэжьащ, абыхэм къыщы­мынэу, зэIущIэ, зэпеуэ, конференц зэмылIэужьыгъэхэр щIыналъэхэми республикэми щра­гъэкIуэкIащ. АдэкIи мы Iуэхугъуэм хуэгъэпса лэжьыгъэфI куэд зэфIэгъэкIыну зэрамурадри къыхигъэщащ. 
 Адэ-анэмрэ бынымрэ я зэхуаку зэгурыIуэныгъэ дэлъын папщIэ ирагъэкIуэкI псалъэмакъхэм, ахэр къыхэшауэ ирагъэ­кIуэкI зэхыхьэхэм, абыхэм сэбэпынагъыу пылъам тепсэлъыхьащ КъБР-м и МВД-м жылагъуэ хабзэр къызэгъэпэщынымкIэ и полицэм и унафэщIым и къуэдзэ КIэрэф Роберт. Абы зэрыжиIамкIэ, а ныбжьым ит сабийхэм ялэжь Iуэху мыщхьэпэхэр кIуэтэху нэхъ мащIэ мэхъу. 

ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018