Гъуэгуанэ купщIафIэ

 Зи нэм имылъагъухэм я урысейпсо зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм (ВОС КБР) иджыблагъэ игъэ­лъэпIащ IуэхущIапIэр къызэрызэрагъэпэщ­рэ илъэс 90 зэрырикъур. 

 Махуэшхуэм хэтащ КъБР-м и Парламентым и депутатхэр, министерствэхэм, КъБР-м и Профсоюз IуэхущIапIэхэм я зэгухьэныгъэм я лIыкIуэхэр, дин, жылагъуэ лэжьакIуэхэр.
 Зэхыхьэм ягу къыщагъэкIыжащ Зи нэм имылъагъухэм я урысейпсо зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм къикIуа гъуэгуанэр, апхуэдэуи абы и лэжьакIуэхэр дамыгъэ лъапIэхэмкIэ ягъэпэжащ. 
 IуэхущIапIэр хущIокъу мащIэу фIэкIа зи нэм имылъагъухэр гъащIэм хэшэным, егъэджэным, апхуэдэуи лэжьапIэ къахуэгъуэтыным. Мы зэманым абы зи нэм имылъагъу цIыху мини 2-м нэблагъэ хэтщ. 
 Зэхыхьэм кърихьэлIахэр еплъащ ВОС-м и ­район къудамэхэм хэтхэм я IэкIэ ягъэхьэзыра хьэпшып зэмылIэужьыгъуэхэм. Ахэр щэкIым, пхъэм, хьэпIацIэщыгъэм, тхылъымпIэм къыхащIыкIат.
 Къызэхуэсахэм фIэхъускIэ захуигъэзащ IуэхущIапIэм и унафэщI Шэрэдж Ларисэ. Абы ­махуэшхуэм зыкърезыгъэхьэлIахэм фIыщIэ яхуи­щIащ икIи жиIащ зэгухьэныгъэм и лэжьакIуэ­хэр зэкъуэту, гууз-лыуз яIэу зэрыщытым и фIыгъэкIэ сыт хуэдэ я гугъуехьри къызэранэкIын зэрахузэфIэкIыр.
 Республикэм зи нэм имылъагъухэм папщIэ япэ лъэщапIэхэр (кIапсэхэр зэраухуэным, хадэхэкIхэр зралъхьэ матэхэр зэращIым щы­хуагъасэу) Май къалэм 1935 гъэм къыщызэIуахауэ щытащ. Абы щыгъуэм апхуэдэ IуэхущIапIэхэр ВОС-м Ставрополь крайм щиIэ правленэм и нэIэ щIэтт. Къыхэгъэщыпхъэщ Хэку зауэшхуэм и зэманым зауэлIхэр зыхуэныкъуэ хьэпшыпхэр къызэрыщIагъэкIыным зэгухьэ­ныгъэм хэтхэми я гуащIэ зэрыхалъхьар.
 КъищынэмыщIауэ, Зи нэм имылъагъухэм я урысейпсо зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм гулъытэ хэха хуещI ны­къуэдыкъуэхэр унэкIэ къызэрызэрагъэ­пэ­щым­рэ медицинэ  Iуэхутхьэбзэхэр  зэрыхуа­щIэм­рэ.
- Зи нэм имылъагъухэм я урысейпсо зэгухьэ­ныгъэм нобэ щIыналъэ къудамэу 75-рэ иIэщ. БлэкIа илъэс 90-м Къэбэрдей-Балъкъэр щIы­налъэ къудамэм нэрылъагъу ищIащ и мы­хьэ­нэмрэ сэбэпынагъымрэ. Сыт и лъэныкъуэкIи абы ныкъуэдыкъуэхэм защIегъэкъуэф, гъащIэм ахэр хэгъэзэгъэным йогугъу. Сыщогугъ адэкIи апхуэдэ Iуэху бгъэдыхьэкIэм ар тетыну, - жиIащ Зи нэм имылъагъухэм я урысейпсо зэгухьэныгъэм и правленэ нэхъыщхьэм и унафэщI Неумывакин Александр. Абы IуэхущIапIэм ­къыбгъэдэкI тыгъэхэр зыхуагъэфэщахэм  яритыжащ.
 Зэхыхьэм къыщыпсэлъащ ВОС-м щэнхабзэрэ спортрэ и тегъэщIапIэу узыншагъэр щрагъэ­фIакIуэ и IуэхущIапIэм и унафэщI Баженов ­Владимиррэ ВОС-м и президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ, ВОС-м и Къэрэшей-Шэрджэс щIыналъэ къудамэм и унафэщI Дубовик Сергейрэ.
 Апхуэдэуи зэIущIэм хэтащ КъБР-м лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и ми­нистр Асанов Алим, КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ Iуэху­хэмкIэ и министрым и къуэдзэ Гергоков Джам­булат, КъБР-м спортымкIэ и министрым и ­къуэ­дзэ Анаев Аслъэн, КъБР-м и Парламентым Социальнэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым и унафэщIым и къуэдзэ Канунниковэ Татьянэ, цIыхухэм я ­хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ КъБР-м уполно­моченнэу щыIэ Зумакулов Борис, нэгъуэщIхэри.
Махуэшхуэр ягъэдахащ республикэм и уэ­рэджыIакIуэхэмрэ къэфакIуэхэмрэ.

Бгъэжьнокъуэ Санэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018