Министрым къегъэгугъэ

 КъБР-м узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министр Хъубий Маратрэ «КъБР-м и дохутыр-IуэхутхьэбзащIэ­хэр» жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ хэтащ «ФIыгъуэр къуажэм» зыфIаща урысейпсо Iуэхум. Абы ипкъ иткIэ, дохутыр-IуэхутхьэбзащIэхэм ирагъэкIуэкIащ щэбэт щIыхьэху зыбжанэ. Ахэр я щIэныгъэмкIэ ядэгуэшащ КъБР-м и къуажэ пхыдзахэм щылажьэ дохутырхэм. 
 Апхуэдэу Хъубий Марат щыIащ Дзэлыкъуэ щIыналъэм хыхьэ Белокаменскэ къуа­жэм щекIуэкIа зэIущIэм. А жылэм цIыху 602-рэ щып­сэууэ аращ. Дзэлыкъуэ щIыналъэ сымаджэщым и дохутырхэм ядэщIыгъуу зи узыншагъэм къыхэзыгъэ­зыхьу къе­кIуэ­лIа­хэм еплъащ минист­рыр - кIуэцI узхэмкIэ доху­тыр, хирург Iэзэр. ЗэIущIэм хэта ­къуажэдэсхэр къулы­къущIэм зыкъыхуа­гъэзащ лъэIу­кIэ. Абыхэм зэрыжа­IэмкIэ, къызэрыгуэкI хущ­хъуэ щхьэкIэ, ахэр щIыналъэ аптекэм нэс макIуэ, фельдшер-акушер екIуэлIапIэм ­хущхъуэ щапIэ зэры­хэ­мы­тым къыхэкIыу. Министрым зэрыжиIамкIэ, аптекэ къы­зэIупхын, хущхъуэ пщэн ­пап­щIэ, хуит укъэзыщI тхылъ зэгъэпэщыпхъэщ икIи къуа­жэдэсхэр къигъэгугъащ а Iуэхум министерствэр хэп­лъэну. 
- Налшык и езанэ клиникэ сымаджэщым мыгувэу къы­щызэIуахынущ хущхъуэ щапIэ. Дызытепсэлъыхь ап­те­кэм и къудамэ зыбжанэ фельдшер-акушер екIуэ­лIа­пIэ­хэми щыдухуэну ди мурадщ. Ар къыдэхъулIэмэ, къуажэ пхыдзахэр хущхъуэ­кIэ тхуэгъэнщIынущ, - пищащ  Хъубийм. 
 Белокаменскэ къуажэм дащIыхь фельдшер-акушер екIуэлIапIэщIэм еблэгъащ министрыр. Абы зригъэлъэгъуащ ухуэныгъэхэр здынэсар. ЗэрыжаIэмкIэ, IуэхущIапIэр хьэзыр хъунущ илъэсыщIэр къимыхьэ щIы­кIэ. Хъубий Марат жиIащ иужьрей зэманым фельдшер-акушер IуэхущIапIэу 55-рэ республикэм зэры­щаухуар.
-УФ-м Узыншагъэр хъу­мэ­нымкIэ и министерствэм къыхилъхьа лъэпкъ проектым ипкъ иткIэ, мыпхуэдэ IуэщIапIэхэр къуажэ къэс дэтщIыхьыну ди мурадщ, - къыхигъэщащ абы. 
 ЗэIущIэм къекIуэлIахэм фIыщIэ псалъэкIэ захуигъэзащ министрым икIи жиIащ министерствэмрэ Iуэху­тхьэб­защIэхэмрэ дя­пэкIи зэ­ры­зэдэлэжьэнур. 

КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018