Къулыкъум хуэпэжыну псалъэ ят

Урысей ФСИН-м и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм тезырхэр щапшын и 4-нэ колонием щызэхэтащ УФСИН-м и IэнатIэхэм къалэным щыпэрыувэ лэжьакIуэщIэхэм тхьэрыIуэ щата зэхыхьэ гуапэ. УФСИН-м и унафэщIхэмрэ пщIэ зиIэ и ветеранхэмрэ я пащхьэм лэжьакIуэщIэхэм псалъэ щатащ Урысей Федерацэм и Конституцэмрэ хабзэмрэ тетыну.

ЩатIэгъа фащэмрэ псалъэ ятамрэ хуэпэжу уголовнэ-гъэзэщIакIуэ IэнатIэм и пщIэмрэ щIыхьымрэ сыт щыгъуи зэрахъумэнур, я къалэнхэр нэсу зэрызэфIагъэкIынур и фIэщ зэрыхъур жиIащ IуэхущIапIэм и унафэщIым и къалэнхэр зыгъэзащIэ къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Iэпщэ Арсен тхьэрыIуэ зыта лэжьакIуэщIэхэм щехъуэхъум.
- Угловнэ-гъэзэщIакIуэ IэнатIэм и лэжьакIуэу ущытыныр - ар жэуаплыныгъэ зыпылъщ икIи тыншкъым. Фи къалэнхэм фыпэлъэщыну, узыншагъэ фиIэну сынывохъуэхъу, - жиIащ КъБР-м и УИС-м и Ветеранхэм я советым и тхьэмадэм и къуэдзэ Сасыкъ Анзор.

 

Зэбар Мадинэ, КъБР-м щыIэ УФСИН-м и пресс-IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ.
Поделиться: