Юбилей къыдэкIыгъуэ

«Iуащхьэмахуэ» журналым и зи чэзу юбилей къыдэкIыгъуэр къытIэрыхьащ. 

 1958 гъэ лъандэрэ къыдэкI ­«Iуащхьэмахуэ» журналым тхыдэ дахэ иIэщ. Абы и напэкIуэцIхэм дыкъыщоджэ адыгэ тхакIуэ, ­журналист, усакIуэ зэчиифIэхэм ли­тературэм, щэнхабзэм, гъуазджэм, узыншагъэр хъумэным, спортым, нэгъуэщI унэтIыныгъэ­хэм ехьэлIа я тхыгъэ гъэщIэгъуэнхэм икIи купщIафIэхэм, лъэпкъым зэфIэкI зиIэ и цIыху гуащIафIэхэм я ехъулIэныгъэхэм теухуа хъыбар гуапэхэм. 
 Зи илъэс 60 юбилейр мы гъэм зыгъэлъапIэ журналым и еплIанэ къыдэкIыгъуэр къызэIуех абы и редактор нэхъыщхьэ Мыкъуэжь Анатолэ драгъэкIуэкIа «ЩIыхь зыпылъ гъуэгуанэ» интервьюмкIэ. «Iуащхьэмахуэм» къикIуа гъуэ­гуанэм, игъуэта зэхъуэкIыныгъэ­хэм, нобэ и Iуэху зыIутым, къы­пэщылъ къалэн нэхъыщхьэхэм ар теухуащ. АдэкIэ къыкIэлъокIуэ и редактор нэхъыщхьэу щытахэм, редакцэм щылэжьахэм, иджыпс­ту а IэнатIэм пэрытхэм я сурэт­хэр. Журналым къытехуащ къы­дэ­кIы­гъуэм и юбилейм ирихьэлIэу къа­Iэрыхьа хъуэхъу дахэхэр. Ап­хуэ­дэхэщ КъБР-м щэнхабзэмкIэ и ­министр Къумахуэ Мухьэдин, ­КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и правленэм и тхьэмадэ  Беппаев Муталип, Адыгэ Республикэм и ТхакIуэхэм я зэгухьэ­ныгъэм и тхьэмадэ МэшбащIэ Исхьэкъ, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» га­зетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм и унафэщI ­Ац­къан Руслан, «Лите­ратурная ­Кабардино-Балкария» жур­налым и редактор нэхъыщхьэ Тхьэзэплъ Хьэсэн, филологие щIэныгъэхэм я докторхэу Хьэ­кIуащэ Андрей, БакIуу Хъанджэрий, Гъут Iэдэм, БищIо Борис сымэ, УФ-м, КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ ЖьакIэ­мыхъу КIунэ сымэ, нэгъуэщIхэми ­къабгъэдэкIа псалъэ гуапэхэр. ­Хъуэхъухэр зэхуещIыж тхакIуэ, Къэ­рэшей-Шэрджэсым щIыхь зи­Iэ и журналист Даур Жэхьфар и «Ди «Iуащ­хьэмахуэ» усэмкIэ. А Iыхьэм хагъэхьащ Елгъэр Кашиф и Iэдакъэ къыщIэкIа «Зи цIэджэ­гъум хуэфащэ ди «Iуащхьэмахуэ» щэджащэ» гукъэкIыжхэр. АдэкIэ зыхэвгъэ­гъуазэ хъунущ ТIымыжь Хьэмыщэ и «Лъэпкъ литературэм и гъэу­нэхупIэ» тхыгъэ купщIафIэм. 
 «ЖьантIэ» Iыхьэр къызэIуех ­тха­кIуэ, щIэныгъэлI Нало Заур къызэралъхурэ илъэс 90 щрикъум ирихьэлIэу Гъут Iэдэм игъэхьэзыра «Къру пашэ» тхыгъэмкIэ. Журналым и щIэджыкIакIуэхэм Iэмал яIэщ Нало Заур и «Хьэбалэ и пхъэ гуащэр», «ТIытIу и дыгъэ шы­щIэр» новеллэхэмрэ и усэхэмрэ ягу къагъэкIыжыну. «Прозэ» Iыхьэм хагъэхьащ Мыз Ахьмэд и «Дыщэ жыг» повестыр. Iыхьищу зэхэлъ тхыгъэр журналым и щIэ­джыкIакIуэхэм гъэщIэгъуэн зэращыхъунум шэч хэлъкъым. Усэ фIыуэ зылъагъухэм Iэмал яIэщ «Усыгъэ» Iыхьэм хагъэхуа Ацкъан Руслан и усэщIэхэм зыщагъэгъуэзэну. «Публицистикэ» Iы­хьэм тхыгъитI къызэщIеубыдэ. Ахэр НэщIэпыджэ Замирэрэ («Европэм адыгэгур къыщоуэ» Къэрмокъуэ Хьэмидрэ («ЛIэщIыгъуэ­хэм я лъэужь») я тхыгъэхэрщ. ­Европэм щыпсэу адыгэхэм я ­Щэн­хабзэ федерацэм лэжьэн зэ­ры­щIидзэмрэ мы гъэм илъэсипщI щрикъум ирихьэлIэу ар здэщыIэ Германием щрагъэкIуэкIа, къэралипщIым я лIыкIуэ адыгэхэр зы­хэта щэнхабзэм и фестивалым ди республикэм щыщхэми жыджэру зэрызыкъыщагъэлъэгъуар, хьэ­щIэ­хэмрэ бысымхэмрэ абы зэ­ры­щызэрыцIыхуар, адыгэм и Iуэху дэгъэкIа зэрыхъунум, дуней псом ис ди лъэпкъэгъухэр нэхъри зэ­къуэ­гъэувэным зэры­щытепсэ­лъы­хьар, зэхыхьэшхуэм къриу­бы­дэу Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Гъэ­зэ­щIакIуэ гупым и зэIущIэ, нэгу­зыужь пшыхь гукъинэжхэр ­зэ­­ры­щрагъэкIуэкIар, нэгъуэщI­хэ­ри къы­щеIуэтэж НэщIэпыджэ ­За­мирэ и IэдакъэщIэкIым. Къэжэр Хьэмид и «ЛIэщIыгъуэхэм я лъэужь» тхыгъэ щIэщыгъуэм тхы­дэм и ­лъагъуэхэм япэщIыкIэ ды­хешэ, къы­кIэлъыкIуэу нарт  хъы­бархэмрэ пшыналъэхэмрэ дигу къегъэ­кIыж, адэкIэ нартыжьхэм я ­лIыгъэ зэ­рагъэунэхуу щыта шу­рылъэс джэгукIэм, Ашэмэз и бжьамийм ­къе­жьапIэ хуэхъуам, па­сэрей макъамэ Iэмэпсымэхэм я лъабжьэм, хьэщIэм кIэлъызэ­рахьэ ­хабзэхэм, нэгъуэщIхэми ­ды­хе­гъэгъуазэ. «Культурэ» Iыхьэм ­хагъэхьащ Хьэвжокъуэ Людмилэ КъБР-м и цIыхубэ артист, ­КъБР-м и Къэрал саугъэтым и ­лауреат КIэмыргуей Валентин триухуа ­«Театрыр зи гъащIэ» тхыгъэр. 
 Адыгэбзэр нобэ зэрыт щытыкIэ гугъум, абы ехьэлIауэ щыIэ Iуэху зэIумыбзхэм игъэгузавэхэм Iэмал яIэщ «Анэдэлъхубзэ» Iыхьэм БищIо Борис «Ди бзэр тхъумэ­жыну дыхуеймэ» и тхыгъэм зы­ща­гъэгъуэзэну. Абы къыкIэ­лъы­кIуэ «ЩIэблэ» Iыхьэм ихуащ ­ГъукIэ-Мэремкъул Маринэ и ­«Жьапщэ» рассказыр. Къыдэ­кIыгъуэр зэхуе­щIыж псалъэ­зэб­лэдзым. 

Арщыдан Гуащэлинэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018
06.11.2018