ГуфIэгъуэр зэдаIэт

 2005 гъэм щэкIуэгъуэм и 4-м къыщыщIэдзауэ илъэс къэс ягъэлъапIэ Лъэпкъ зэкъуэтыныгъэм и махуэр. 
 Абы теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ щекIуэкIащ Бахъсэн къалэми. ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ ЩэнхабзэмкIэ унэм и гупэм къы­щызэрагъэпэща Iуэхум хэтащ Бахъсэн къалэм и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Къардэн ФатIимэ, къалэ унафэщI­хэр, IуэхущIапIэхэм я лIы­кIуэхэр, еджакIуэхэр, нэгъуэщIхэри.
 Къызэхуэсахэм я нэгу зрагъэужьащ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Ингуш Республикэмрэ щIыхь зиIэ я артист Зеущэ Iэуес, уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Бэч Азэмэт, КъБР-м и Музыкэ театрым и солистхэу Холамханов Къайсынрэ КъуэщIысокъуэ Роксанэрэ, дунейпсо зэхьэзэхуэ куэдым щытекIуа Гаев Тахир, «Ридадэ» цIыхубэ ансамблым, Апэнэсхэ Ибрэ­хьимрэ Джульеттэрэ, Бахъ­сэн къалэм и къэфакIуэ гупхэм.

БАЛЪКЪЫЗ Iэминэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018
06.11.2018