Нобэ

ЩэкIуэгъуэм и 7, бэрэжьей

 • 1917 гъэм екIуэкIа Жэп­уэгъуэ революцэшхуэм и ­махуэщ
 • 1918 гъэм Совет Урысейм япэ маркэхэр къыщыдагъэкIащ.
 • 1928 гъэм Къэбэрдей-­Балъкъэрым лэжьэн щы­щIидзащ Акъбащ ГЭС-м.
 • 1941 гъэм Москва и Утыку Плъыжьым Дзэ Плъы­жьым и парад щекIуэкIащ. Полк­хэр абы икIри, занщIэу зауэм Iухьауэ щытащ.
 • Франджы физик, химик цIэрыIуэ, Нобель и саугъэтыр тIэунейрэ зыхуа­гъэфэща Склодовская-Кюри Марие къызэралъхурэ илъэси 151-рэ ­ирокъу.
 • Совет тхакIуэ, «Чапаев» роман цIэрыIуэр зи IэдакъэщIэкI Фурманов Дмит­рий къызэралъхурэ илъэси 126-рэ ирокъу.
 • Совет актрисэ, РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ Зелёная Ринэ къызэралъхурэ илъэси 116-рэ ирокъу.
 • Совет актёр, РСФСР-м и цIыхубэ артист Милляр ­Георгий къызэралъхурэ илъэси 115-рэ ирокъу.
 • Адыгей усакIуэ ЕхъулIэ Сэфар къызэралъхурэ илъэси 103-рэ ирокъу.
 • УсакIуэ, журналист Що­джэнцIыкIу Нурий къы­зэралъхурэ илъэс 94-рэ ирокъу.
 • Техникэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъМУ-м и профессор, УФ-ми КъБР-ми щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Быгуэ Хьэзрэталий къызэралъхурэ илъэс 88-рэ ирокъу.
 • УсакIуэ, УФ-м щэнхабзэмкIэ щыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къэжэр Пётр къызэралъхурэ илъэс 83-рэ ирокъу.
 • УсакIуэ, журналист, жы­ла­гъуэ лэжьакIуэ Джэдгъэф Борис и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу.
 • АР-м и япэ президент, экономикэ щIэныгъэхэм  я доктор, профессор, ­ЩIДАА-м и академик Джа­рым Аслъэн и ныбжьыр илъэс 79-рэ ирокъу. 
 • УэрэджыIакIуэ, УФ-м щIыхь зиIэ и артист, АР-м и цIыхубэ артист Анзоры­къуэ Чеслав и ныбжьыр илъэс 79-рэ ирокъу.
 • ТхакIуэ, тхыдэдж Бейтыгъуэн Сэфарбий и ныбжьыр илъэс 76-рэ ирокъу.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ. Хуа­бэр махуэм градуси 6 - 8, жэщым градуси 2 - 3 щы­хъунущ.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018
06.11.2018