Хэкупсэхэр ягъасэ

 Хабзэ хъуауэ, Мэлба­хъуэ Тимборэ и цIэр зе­зыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм усэ къе­джэ­нымкIэ зэпеуэ гъэщIэ­гъуэн­хэр къыщызэрагъэ­пэщ, махуэшхуэхэм е уса­кIуэ цIэрыIуэхэр къы­щалъхуам ирихьэлIэу. Ап­хуэдэщ иджыблагъэ абы щекIуэкIа «Диалог времени: комсомольцы-добровольцы» зэпеуэр. Ар теухуауэ щытащ Лениным и цIэр зезыхьэ ­союзпсо коммунист щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэр (ВЛКСМ-р) илъэси 100 зэрырикъум. Зэхьэзэхуэр къы­зэ­рагъэпэщащ биб­лиоте­кэм игъэзащIэ «Дети XXI века - Дети Света» проектым хыхьэу. 
 Библиотекэм щагъэуващ «Комсомол, ты в памяти моей» тхылъ дапхъэр. Абы телът комсомолым теухуа тхылъхэр, га­зетхэмрэ журналхэмрэ къы­­техуауэ щыта тхыгъэ­хэр, сурэтхэр. 
 Зэхьэзэхуэр къы­хэ­зылъ­хьахэм я мурадыр щIэблэр хэкупсэу, лъэпкъ зэхэгъэж ямыщIу къэгъэхъу­нырщ, усыгъэм и щапхъэ нэ­хъыфI­хэм щIэпIы­кIы­нырщ, зэфIэкI зиIэ ныб­жьы­­щIэхэмрэ щIалэгъуа­лэмрэ ядэIэпыкъунырщ, ху­дожественнэ творчествэм дегъэхьэхынырщ. 
 Зэхыхьэр щыщIидзэм ныб­жьыщIэхэр ирагъэп­лъащ документхэр зи ­лъабжьэ фильмхэм щыщ пы­чы­гъуэхэм, сурэтхэм, комсомолецхэм ятеухуа уэ­рэдхэм ирагъэдэIуащ, щыгъуазэ ящIащ ВЛКСМ-м­ и тхыдэм. 
 Зэпеуэм я зэфIэкI щеп­лъыжыну ирагъэблэгъат илъэси 7-м щыщIэдзауэ илъэс 20 хъу еджакIуэхэмрэ студентхэмрэ. Ахэр зэ­хьэ­зэхуащ комсомолым теу­хуа усэ  къе­джэ­нымкIэ, езыхэм ком­сомолым теу­хуауэ я Iэ­дакъэ къыщIэкIахэр жа­Iэ­ным­кIэ. Ныбжьы­щIэхэр гъэхуауэ къеджащ усакIуэ пажэхэу КIыщо­къуэ Алим, Кулиев Къайсын, ЩоджэнцIыкIу Iэдэм сы­мэ, нэ­гъуэщI­хэми я Iэдакъэ къы­щIэ­кIахэм ящыщу нэхъы­фIу ялъагъу усэхэм. 
 Зэпеуэм и къэпщытакIуэ гупым и унафэщIу ­щытащ КъБР-м и Жыла­гъуэ палатэм хэт Джэш ФатIимэ, абы и къуэдзэт Лъэпкъ библиотекэм и щIэныгъэ секретарь, ­КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Под­резовэ Ольгэ. Къэп­щы­такIуэ гупым хагъэхьащ ­Кавказ Ищхъэрэм ­ГъуазджэхэмкIэ и къэрал инс­­титутым актёр IэзагъэмкIэ и кафедрэм и ­уна­фэщI, актрисэ Балъкъэр Тамарэ, библиотекэм и къудамэхэм я уна­фэщIхэу Вэрокъуэ Майерэ КIуж Заремэрэ, егъэджакIуэхэу Зэкъей Мадинэ, Прокудинэ Наталье, Хьэгъэс Таисэ, КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэ­ны­гъэмрэ щIа­­лэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм Iуэ­хугъуэ куэд щы­зэфIах и центрым и къу­дамэм и ­уна­фэщI Къарэ Ратмир, «Заман» газетым и журналист Мусукаевэ Сэкинат, КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Шаваевэ Ра­зият, КъБР-м Тхылъыр фIыуэ зылъа­гъухэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Шинкарёвэ На­талье сымэ.
 Зэпеуэр щиухым абы ­пашэ щыхъуахэр ягъэпэжащ. Зэхьэзэхуэм хэта ­псоми щIыхь тхылъхэр ­иратащ. 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018
06.11.2018