Гум имыкIыж лъэхъэнэм теухуа уэрэдхэр

 Бахъсэн къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм мы ­махуэхэм щекIуэкIащ комсомол-щIалэгъуалэ уэрэдхэм я фестиваль. Ар къызэрагъэпэщащ ­Лениным и цIэр зезыхьэ союзпсо коммунист щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэр (ВЛКСМ-р) къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ.
- Ди хэкум и тхыдэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIа, ­совет щIалэгъуалэ зыбжанэм я гъащIэ школ хъуа ­зэгухьэныгъэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэ­рырикъур жэпуэгъуэм и 29-м ягъэлъэпIащ, - жиIащ ­Бахъсэн къалэ округым и комсомолецхэм я ветеранхэм я Советым и унафэщI Зеущэ Хьэмид фестивалыр къы­щы­зэIуихым. - Комсомолецхэм ди къэралым и зыу­жьы­ныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуащIащ, хэкур егъэфIэ­кIуэным щIалэгъуалэм я къарурэ гуащIэрэ ирахьэ­лIащ. Абыхэм я фэеплъу мы зэпеуэр къы­­зэдгъэпэщащ. Зэхьэзэхуэм хэтхэм, ахэр зи нэIэм  щIэт музыкэ унафэщIхэм фIыщIэ фхуэфащэщ, зэ­хыхьэм фы­къы­зэрыпэджэжам папщIэ. 
 Бахъсэн къалэ округым зэфIэкI зыбгъэдэлъ и ­ныбжьыщIэхэр «УэрэджыIакIуэхэр», «УэрэджыIа­кIуэ гупхэр» унэтIыныгъэхэм щызэпеуащ комсо­молым теухуа уэрэдхэр жыIэнымкIэ. КъэпщытакIуэ гу­пым хэтахэм нэхъ Iэзэхэр къалъытащ. 
 «УэрэджыIакIуэхэр» унэтIыныгъэм Гран-при саугъэтыр щыхуагъэфэщащ Бахъсэн къалэм и курыт школ №4-м и еджакIуэхэм. Япэ увыпIэр лъа­гъэсащ Бахъсэн къалэм и курыт школ №3-м щеджэ Шыбзыхъуэ Алинэ. ЕтIуанэ хъуащ Бахъ­сэн ­къалэм и курыт еджапIэ №1-м щIэс Проштовэ ­Виолэ. Ещанэр ­хуагъэфэщащ Бахъсэн къалэм и курыт школ №5-м и еджакIуэ Шагъырбей Елдар. 
 «КъэфакIуэ гупхэр» унэтIыныгъэм япэ увыпIэр ­къыщихьащ Бахъсэн къалэ округым и курыт школ  №4-м и гупым. ЕтIуанэр зэдагуэшащ Бахъсэн къалэм и курыт еджапIэхэу №№9-мрэ 3-мрэ я еджа­кIуэхэм. Ещанэр лъагъэсащ Бахъсэн къалэм и курыт еджапIэхэу №№6-мрэ  8-мрэ къикIа ныбжьыщIэхэм.

Балъкъыз Iэминэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018
06.11.2018