Гъубжокъуэ Болэт ящыгъупщэнукъым

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэнхабзэм хэщIыныгъэ ин игъуэтащ. И ныбжьыр илъэс 87-м иту дунейм ехыжащ балет­мейстер-режиссёр, КъБР-м и Музыкэ театрым и балет­мейстер нэхъыщхьэу илъэс зыбжанэкIэ лэжьа Гъубжокъуэ Болэт. 

 Ди республикэм щыщу япэ дыдэу балетмейстер-­ре­жиссёр IэщIагъэмкIэ щIэныгъэ нэхъыщхьэ зэзыгъэ­гъуэтар, оперэ, балет спектаклхэр зыгъэувар, Москва къалэм, Якутием, ди щIыналъэм я композиторхэм макъамэхэр зыщIалъхьа балет сценарийхэр зи Iэдакъэ къы­щIэкIар Гъубжокъуэ Болэтщ. Абы балетмейстер-режис­сёр IэщIагъэм теухуауэ япэ лъэбакъуэ щичар ­ГИТИС-м щыщеджам щыгъуэщ. Якутием и къэрал Музыкэ теат­рым абы щигъэуват Польшэм щыщ композитор Монюшкэ Станислав и «Галька» оперэр. Абы фIыуэ ­къехъулIат и диплом лэжьыгъэри - Штраус Иоганн и «Голубой Дунай» балетыр. 
 ГИТИС-р къиуха нэужь, Якутием и Музыкэ театрым балетмейстер нэхъыщхьэу щылэжьащ Болэт. Абы щIэрыщIэу игъэуващ «Чурумчуку» якут лъэпкъ балетыр, Москва и композитор Литинский Генрих и гъусэу ­игъэхьэзыра «Алый платочек» балетыр. ИлъэсиплIкIэ абы щылэжьауэ, КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и лъэIукIэ, Гъубжо­къуэм Музыкэ театрым къигъэзэжащ. ХьэхъупащIэ Хьэжбэчыррэ ПащIэ Ахь­мэдрэ зэдагъэува «Свадьба Фигаро» оперэм хэт къа­фэхэр зыгъэхьэзырар Гъубжокъуэ Болэтщ. Абы и гуа­щIэ хэлъщ «Приглашение к танцу», «Болеро», «Барышня и хулиган», «Доктор Айболит», «Тропою грома», «Муха-цокотуха», «Волшебный сон» балетхэм. 
 Балетхэм къадэкIуэу, Гъуб­жокъуэ Болэт къафэ теплъэгъуэхэр щигъэуващ «НыбжьыщIэ гвардие», «Ма­­­динэ», «Искатели жемчуга» оперэхэм, «Цыганская любовь», «Чёрный дракон», «Сильва» опереттэхэм, «Ша­мхьун и фызышэ», «Кавказская племянница», «Улыбнись, Света», «Заколдованный дом», «Буратино», «Белоснежка и семь гномов», «Золушка» макъамэ спектаклхэм, «Дахэна­гъуэ», «Разлом», «Мурат» драмэ спектаклхэм. 
 Театрым и сабий репер­туарым хыхьэ «Доктор Ай­болит» балетым нэхъапэхэм, ди къэралым и мы­закъуэу, хамэ къэралхэми щIэупщIэ­рэ щIэблэм я гъэ­сэныгъэм ехьэлIа мыхьэ­нэрэ яIащ. 
 Щэнхабзэмрэ гъуазджэмкIэ колледжым къафэмкIэ и къудамэм и унафэщIу Гъубжокъуэ Болэт илъэс куэдкIэ лэжьащ, Музыкэ театрым, республикэм ЩэнхабзэмкIэ и унэхэм я лэжьакIуэхэр, щIыналъэм и къэфакIуэ гупхэм я унафэщIхэр игъэ­хьэзыру. Абы и Iэдакъэ къыщIэкIащ «Крепость Шамая», «Мадинэ», «Тропинка», «Волшебный сон» либ­реттэхэм я балет сценарийхэр. 
 И Iыхьлыхэм, благъэхэм, ныбжьэгъухэм, лэжьэгъу­хэм ягу щIыхьащ КъБР-м и КъэфакIуэхэм я советым и унафэщI къалэныр езыхьэ­кIа, лъэпкъ къафэхэр къэгъэщIэрэщIэжыным, зе­гъэу­жьыным, хъумэным теухуауэ илъэс зыбжанэкIэ жылагъуэ лэжьыгъэшхуэ езыгъэкIуэкIа Гъубжокъуэ Болэт дунейм зэрехыжар. КъБР-м и щэнхабзэм зезыгъэужьа цIыхуу ар тхыдэм къыхэнэнущ.
 КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэр, КъБР-м и Музыкэ театрыр, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтыр, Дунейпсо, Къэбэрдей Хасэхэр.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018
06.11.2018