Мы махуэхэм

ЩэкIуэгъуэм и 8, махуэку

 • КВН джэгукIэм и дунейпсо махуэщ. 1961 гъэм Москва и телевиденэм къигъэ­лъэгъуащ КВН программэм и япэ нэтыныр. Абы тращIы­хьауэ, 2001 гъэ лъандэрэ къэрал зыбжанэм щагъэлъапIэ КВН-м и махуэр.
 • ФIагъым и дунейпсо махуэщ
 • Радиологием и дунейпсо махуэщ
 • Баку и метром и лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • Къэзахъстаным щагъэ­лъапIэ статистикэм и махуэр
 • Китайм и журналистхэм я махуэщ
 • 1895 гъэм Баварием щыщ нэмыцэ физик Рентген Вильгельм Конрад къихутащ цIыхум и Iэпкълъэпкъым «зэпхрыплъыф» нур телъыджэхэр, иужькIэ «рентген бзийхэр» зыфIащар. 
 • 1917 гъэм Советхэм я II Урысейпсо съезд зэхэтащ. Абы хэIущIыIу щащIащ къэ­рал унафэр дяпэкIэ Советхэм зэращIынур, апхуэдэуи къыщащтащ мамырыгъэм, щIым ятеухуа декретхэр, къы­щызэрагъэпэщащ ЦIыху­бэ Комиссархэм я Совет, Ленин Владимир и пашэу.
 • 1943 гъэм СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиу­мым и унафэкIэ ягъэуващ «ТекIуэныгъэ» орденымрэ ЩIыхь орденым и нагъыщищымрэ. 
 • УсакIуэ, джэгуакIуэ, Ленин орденыр зрата ХьэхъупащIэ Амырхъан къызэралъхурэ илъэси 136-рэ ирокъу.
 • УФ-м щIыхь зиIэ и артист Жыгун Тимэ къызэралъхурэ илъэси 104-рэ ирокъу.
 • Дзэ къулыкъущIэ, Совет Союзым и маршал, къэралым зыхъумэжыныгъэмкIэ и министру щыта Язов Дмитрий и ныбжьыр илъэс 94-рэ ирокъу. 
 • Педагогикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ­ЩIДАА-м и академик, АР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Шорэ Ибрэхьим къызэралъхурэ илъэс 94-рэ ирокъу.
 • Совет актёр, СССР-м и цIыхубэ артист Борисов Олег къызэралъхурэ илъэс 89-рэ ирокъу.
 • Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Щауэ Iэхьед къы­зэралъхурэ илъэс 86-рэ ­ирокъу.
 • Франджы актёр, режиссёр цIэрыIуэ Делон Ален и ныбжьыр илъэс 83-рэ ирокъу.
 • Нидерландхэм щыщ футболист, УФ-м футболымкIэ и командэ къыхэхам и тренер нэхъыщхьэу щыта, Урысейм щIыхь зиIэ и тренер Хиддинк Гус и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
 • Политик, жылагъуэ лэ­жьакIуэ, МАТР-м и академик Жаным Руслан и ныбжьыр илъэс 71-рэ ирокъу.
 • Урысей актёр, УФ-м и цIыхубэ артист Меньшиков Олег и ныбжьыр илъэс 58-рэ ирокъу.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 11 - 14, жэщым градуси 2 - 3 щыхъунущ.

ЩэкIуэгъуэм и 9, мэрем

 • Фашизмэм, расизмэм, лъэпкъ зэхэгъэж щIыным япэщIэтыным и дунейпсо махуэщ
 • Радиацэм пэщIэтыным хуэунэтIа акцэхэм я дунейпсо махуэщ
 • Украинэм щагъэлъапIэ я тхыбзэмрэ я бзэмрэ я махуэр
 • Азербайджан Республикэм и лъэпкъ ныпым и махуэщ
 • 1940 гъэм СССР-м унафэ къыщащтащ курыт школхэм хамэ къэралыбзэхэр щегъэ­джыным теухуауэ.
 • 1989 гъэм Германием и ­къалащхьэ Берлин илъэс куэдкIэ зэпызыгъэщхьэхукIыу щыта блыныр къутэн щIадзащ.
 • 2000 гъэм Урысейм IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм къулыкъу щызы­щIэхэм я бжыгъэр цIыху мин 600-кIэ гъэ­мэщIэным теухуа унафэ къащтащ.
 • Урыс тхакIуэ цIэрыIуэ Тургенев Иван къызэралъхурэ илъэс 200 ирокъу.
 • Уэрэд 400-м щIигъу зытха композитор цIэрыIуэ, СССР-м и цIыхубэ артисткэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, СССР-м и Къэрал саугъэтыр тIэунейрэ зыхуагъэфэща Пах­мутовэ Александрэ и ныбжьыр илъэс 89-рэ ­ирокъу.
 • Адыгей усакIуэ Хьэлэш Сэфарбий и ныбжьыр илъэс 78-рэ ирокъу.
 • УФ-м и цIыхубэ сурэтыщI, КъБР-м щIыхь зиIэ и су­рэ­тыщI, Красноярск дэт художественнэ институтым и профессор, РАХ-мрэ ЩIДАА-мрэ я академик Пащты Герман и ныбжьыр илъэс 77-рэ ­ирокъу.
 • Совет шахматист, дунейм и чемпион Таль Михаил къызэралъхурэ илъэс 82-рэ ирокъу.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 11 - 15, жэщым градуси 3 - 4 щыхъунущ.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018
06.11.2018