Дунейм и набдзэ къудейкъым

 Лъэпкъ щэнхабзэм и зыужьыныгъэр куэдкIэ елъытащ абы цIыхухэм ­хуащI пщIэмрэ лъытэныгъэмрэ. 
 Къуажэдэсхэм я щэнхабзэ къэухьым зрагъэу­жьыну зэфIагъэкI лэжьыгъэхэмкIэ республикэ псом щыпэрыту къэплъытэ хъунущ Кэнжэ къуажэм дэт Щэнхабзэ уардэунэр. Тхы­дэ, гъэсэныгъэ, узэ­щIы­ныгъэ, ущииныгъэ, литературэ унэтIыныгъэхэмкIэ, ­нэ­гъуэщI Iуэхугъуэ куэдымкIэ абы щызэхаублэ дауэ­дапщэхэм щIыналъэр къэгъэнауэ, республикэпсо мыхьэнэ щаIэр мащIэкъым. Ауэ щыхъукIи абы и лэжьакIуэхэм къызэрагъэпэщ Iуэхум гууз-лыуз зэ­рыхуаIэр зыхэпщIэу, дэтхэнэ зы зэхыхьэри гуимыхуж зэращIыным хущIокъу. Щхьэхуэу я цIэ ­къисIуэну сыхуейт ЩэнхабзэмкIэ уардэунэм и уна­фэщI Мамий Заретэрэ абы и къуэдзэ Балэ Людмилэрэ. «ЗэIусэм псэ халъхьэ», - жыхуаIэм хуэдэщ мы бзылъхугъитIым я дуней ­тетыкIэри я лэжьэкIэри. Иужьрей илъэс зыбжанэм ахэр зи унафэщI унэм щекIуэкIа Iуэхухэм я хъыбарыфI зэхэзымыха щыIэу къыщIэкIынкъым. КIуэ-а­ракъэ, уи лэжьыгъэр фIыуэ плъагъумэ, сытри зэбгъэ­хъулIэфынущ!
 ХъыджэбзыпIэ иувэ ­пщащэхэм къахуэмыгъэсу илъэс къэс зэжьэ «Адыгэ пщащэ» зэпеуэр ди деж щрагъэкIуэкIыну къыхэ­зылъ­хьари, ар гъащIэм хэзыпщари зи гугъу сщIы бзылъхугъэхэрщ. Пщащэ щэныфIэр, гъэсэныгъэ зы­хэлъыр, Iэдэбыр, жаныр, IэпэIэсэр, зэфIэкI хэха зыбгъэдэлъыр къыхэпхыну, ­дауи, тыншкъым, ауэ ахэр ­тегушхуащ икIи щыуакъым. ЩIыналъэ зэпеуэу къежьар республикэпсо зэхьэзэхуэ хъужауэ, зы илъэсым нэхърэ адрейм нэхъ ину Iэтауэ къызэрагъэпэщ. Езыхэм къызэрыд­жаIамкIэ, зэман къэблагъэм «Адыгэ щауэ» зэпеуи зэхаублэну я мурадщ. Зи мыхьэнэр лъагэ апхуэдэ зэхыхьэхэр я мащIэкъым а гуп дахэм. Абыхэм яхузэ­фIокI нэхъыжьымрэ нэхъыщIэмрэ зэIуагъащIэу зэрагъэпсэлъэн, жыла­гъуэр зыгъэгузавэхэм ятеу­хуауэ я Iуэху еплъыкIэр къыщрагъэIуэтэн. Псалъэм папщIэ, иджыблагъэ лъэпкъыбзэхэм ехьэлIа псалъэмакъ щхьэпэ къаIэтащ. Бзэм къэрал мыхьэнэ иIэу гъэувыным, ар ди щIэблэм яIурылъу къэгъэтэджыным хуэунэтIа акъыл зэхэдзэ ящIащ.
 КъищынэмыщIауэ, мы гъэм абыхэм гукъинэжу ирагъэкIуэкIащ Къардэн­гъущI Зырамыку къызэ­ралъхурэ илъэси 100 зэ­рырикъум теухуа пшыхь, ХьэпцIэ Ратмир папщIэ къызэрагъэпэща псапащIэ концертыр, Нало Заур къызэралъхурэ илъэс 90 щрикъум абы и цIэкIэ усэ еджэнымкIэ зэпеуэр, Адыгэ­хэм я щыгъуэщIэж махуэм хуэгъэпса дауэдапщэр, Къафэм и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу «Бжэ­Iупэджэгу» зэхыхьэр, нэ­гъуэщI куэди.
 Къуажэр зэхыхьэмэщ щызэрыубыдри, щызэ­ры­Iыгъри. Абы и лъэныкъуэкIэ кэнжэдэсхэм уащIе­хъуэпсэн куэд ябгъэдэлъщ икIи щызэхыхьэр хьэ­гъуэлIыгъуэхэмрэ гузэвэ­гъуэхэмрэ я закъуэкъым, пIащIэу автобус къэувыIэпIэм щызэпадзыж «зэ­щIэущIэ Iэмалын­шэ­хэракъым» - IэмалыфI яIэщ псэ къулеигъэ къызыхахыну зэIущIэ щхьэпэхэм кIуэну, нэхъыжьымрэ нэхъы­щIэм­рэ яхэлъ гъэ­сэныгъэмрэ ­хабзэмрэ къагъэсэбэпыну. А псом уегупсыса иужьщ къыщыбгурыIуэр а къуа­жэм и щэнхабзэ дунейм и бжьыпэр зыIэщIэлъ цIыхубзитIыр а Iуэхум щIыхуэгу­мыгъуэри, апхуэдиз къару щIытрагъэкIуадэри. 
 «Дэтхэнэ щэнхабзэми и лъабжьэр къыщежьэр езы цIыхум дежщ»,- псалъэ пэжхэр Экзюпери Антуан де Сент зыхужиIар Мамий Заретэрэ Балэ Людмилэрэ хуэдэхэрщ. Абыхэм я лэ­жьыгъэм хуаIэ гу къабзагъэмрэ гукъыдэжымрэ зи фIыгъэр я гущIэм щы­зэрытIэпIыкI адыгагъэ нэ­сымрэ, абы и лъэхъцхэм  гулъ яхуэхъу щэнхабзэ зэхэщIыкIымрэщ, Тхьэм ­хущIигъэхьэ!

Щомахуэ Залинэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018
06.11.2018