«ЩIэныгъэ школым и къызэгъэпэщакIуэ» Шурдым Гъэзэлий

 ЩIДАА-м и академик, Урысей Феде­рацэм цIыхухэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ егъэгъуэтынымкIэ щIыхь зиIэ и лэ­жьа­кIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, ­РАЕН-м и член-корреспондент, КъБКъУ-м Химиемрэ биологиемкIэ и институтым неограническэ, физическэ химиемкIэ и кафедрэм илъэс куэдкIэ и унафэщIу щыта, химие щIэныгъэм я доктор, профессор Шурдым Гъэзэлий Къасбот и ­къуэр лъэпкъ щIэныгъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIхэм ящыщщ.
 Иужьрей илъэсхэм итхауэ щIэныгъэ журнал цIэрыIуэхэм къытехуащ щIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэу 17, егъэджэныгъэмкIэ методикэ дэIэпыкъуныгъэу къагъэсэбэпынуи 6 и Iэдакъэ къыщIэкIащ. 
 Емызэшыжу иригъэкIуэкI лэжьыгъэм ­папщIэ ЕстествознаниемкIэ Урысейпсо Академием и Президиумым и унафэкIэ Шурдым Гъэзэлий иджыблагъэ «ЩIэныгъэ школым и къызэгъэпэщакIуэ» цIэ лъапIэр къы­фIащащ. Апхуэдэуи РАЕН-р къы­зэ­рыу­нэхурэ илъэс 20 щрикъум ирихьэлIэу «PRIMUS INTER PARES» (Зыхуэ­дэхэм я ­нэхъыфI) орденыр къыхуагъэ­фэщащ. 
КъэхутакIуэ емызэшым ехъулIэныгъэ­щIэхэр и куэду псэуну ди гуапэщ. 

ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018
06.11.2018