Иджыри щынэхъыфIщ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и электрикхэм я лэжьыгъэр Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щынэхъыфIу къалъытащ. Ар наIуэ къэхъуащ 2019 гъэм и мазаем ирагъэкIуэкIа зэгъэпщэныгъэхэм кърикIуахэм щахэплъэжым.

«Кавказ Ищхъэрэ» МРСК-м и «Къэббалъкъэнерго» IэнатIэм къыхуагъэфэщащ «Къудамэ нэхъыфI» цIэ лъапIэр, Iуащхьэмахуэ район электросетхэр (РЭС) езыхэм яхуэдэ IуэхущIапIэхэу Кавказ Ищхъэрэм щыIэхэм щынэхъыфIу къалъытащ, электрокъару зыщэ IэнатIэхэм я деж япэ увыпIэр Прохладнэ РЭС-м щызыIэригъэхьащ.
«Кавказ Ищхъэрэ» МРСК-м и IуэхущIапIэ нэхъыфIхэм я унафэщIхэм драгъэкIуэкIа зэхыхьэм КъБР-м и электрикхэр я лэжьыгъэм зэрыщехъулIэр къыхагъэщауэ щытащ «Россеть» компанием и унафэщI Ливинский Павелрэ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ щызэIущIам.
«Къэбэрдей-Балъкъэрым электросетым пыщIа и комплексыр Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щынэхъ лъэрызехьэ дыдэхэм ящыщщ. Ар, шэч хэмылъу, къызыхэкIари гурыIуэгъуэщ: а IэнатIэр республикэм и властым куууэ зэрыдэлажьэрщ, щIыналъэм и Iэтащхьэм энергетикхэм я Iуэхухэр дэкIынымкIэ зэрызыщIигъакъуэрщ. Хэгъэгухэм щыпсэухэм я гъащIэр едгъэфIэкIуэн папщIэ, электросетхэм дяпэкIи зедгъэужьынущ», - къыхигъэщхьэхукIауэ щытащ Ливинский Павел.
КъыжыIэпхъэщ, 2018-2019 гъэхэм я бжьыхьэ-щIымахуэ лъэхъэнэм кърикIуахэр щызэхалъ­хьэжым, Урысей псом я энергокомпаниехэм я деж «Къэббалъкъэнерго»-м ебгъуанэ увыпIэр къызэрыщихьари.

КЪУМАХУЭ Аслъэн.
Поделиться: