Дунейпсо фестивалым дыдейхэр щытокIуэ

Скайранинг

Iуащхьэмахуэ лъапэ щекIуэкIащ Race–2019 зэхьэзэхуэр. «Километр задэ» къызэдэжэм хэтащ къэрал 20-м къикIа жыджэру зызыгъэпсэхун зыфIэфI цIыху 350-м щIигъу.

«Red Fox Elbrus Race-2019» зэхьэзэхуэр «Километр задэ» къызэдэжэмкIэ къызэIуах хабзэщ. Иджырей зэманым ар дуней псом щынэхъ хьэлъэ дыдэхэм ящыщщ. Мы зэпеуэр адрейхэм къащхьэщокI икIи метр 5000 зи кIыхьагъ гъуэгуанэм метр 1000 и лъагагъыу зыщыпIэтын хуейщ», - жаIащ фестивалым и къызэгъэпэщакIуэхэм.
Зэхьэзэхуэм увыпIэфI псори урысейхэм щызыIэрагъэхьащ: пашэ хъуащ Пагнуев Алексей, етIуанэу къэсащ Марков Евгений, Смирнов Виталий ещанэ хъуащ. ЦIыхубзхэм я деж мы фестивалым бжьыпэр щиубыдащ Руденкэ Наталье. «Red Fox Race» фестивалым япэу зэрыхэтым емылъытауэ, ар щефIэкIащ «Elbrus Ski Monsters Expedition Race» экспедицэм къыщызэдэжэм. ЕтIуанэ увыпIэр къихьащ тхуэнейрэ мы лIэужьыгъуэм нэхъапэм пашэ щыхъуа Кравченкэ Еленэ. Жэз медалыр къихьащ Вокуевэ Жаннэ.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, псынщIэу Iуащхьэмахуэ дэкIынымкIэ рекордыр 2017 гъэм игъэувауэ щытащ Эквадорым щыщ Эглоф Карл – сыхьэти 3-рэ дакъикъэ 26-рэ. Аращ къызэхъулIар иджырей дунейпсо рекордри: спортсменым хузэфIэкIащ сыхьэти 4-рэ дакъикъэ 20-рэ секунд 45-м къриубыдэу Европэм и бгы нэхъ лъагэ дыдэм дэкIуейуэ къехыжыну.

 

ЖЫЛАСЭ Замир.
Поделиться: