Европэм и чемпион Батыр ФатIимэ

СтIолыщхьэ теннис

СтIолыщхьэ теннисымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым япэу зыгъэсэн щыщIэзыдзахэм ящыщщ зыбжанэрэ Совет Союзымрэ Европэмрэ я чемпион хъуа Батыр ФатIимэ.

Налшык дэт курыт еджапIэ №5-м 1966 гъэм къыщызэIуахащ стIолыщхьэ теннисымкIэ секцэ. Абы и хъыбарыр зэхэзыха илъэс 12 фIэкIа мыхъу Батыр ФатIимэ зыхуигъэзащ а зэманым япэ теннисист гупыр зыгъэсэну зэхуэзышэс Урысейм щIыхь зиIэ и тренер Малиевский Арнольд.
Батырым и гъусэу а зэманым зыгъэсэн щIадзащ иужькIэ спортсмен цIэрыIуэ хъуахэу Саркисьянц Аллэ, Нало Даут, Ченцов Виктор, Дзыгъуанэ Жаннэ, Ахметчинэ Иринэ, Къудей Сергей, Конаковэ Еленэ, Герасимовэ Татьянэ, Моржеринэ Ольгэ сымэ.
Спорт лIэужьыгъуэщIэм зыхуэзыгъэсэну иужь ихьа ныбжьыщIэхэр махуэм щэнейрэ зэхуэсхэрт. «Секцэм къекIуалIэхэм уахэплъэмэ, ФатIимэ и джэгукIэмрэ ерыщагъымрэ гу лъумытэу къанэртэкъым. Махуэ псом и кIыхьагъкIэ зыгъэпсэхугъуэ имыIэу абы зыхуигъасэрт апхуэдизу зытхьэкъуа стIолыщхьэ теннисым», - жеIэж абы и тренеру щыта Малиевский Арнольд.
Зыгъэсэныгъэ псэемыблэжхэр илъэситIкIэ екIуэкIа нэужь, Батырым ехъулIэныгъэхэр зыIэригъэхьэу щIидзащ. Абы и джэгукIэ къызэрымыкIуэм гу къылъатащ икIи къэралым и гуп нэхъыщхьэм ирагъэблэгъащ.
Гугъэшхуэхэр уэзыгъэщI ФатIимэ и Iэзагъым хигъахъуэ зэпытурэ иджыри илъэс зыбжанэ дэкIащ. СтIолыщхьэ теннисыр ди республикэм къыщыунэху къудейуэ зэрыщытым къыхэкIыу увыIэгъуэ имыIэу зыгъэсэныгъэхэр егъэкIуэкIын хуейт. Краснодар, Ставрополь крайхэм, Ростов областым а спорт лIэужьыгъуэмкIэ ехъулIэныгъэфIхэр къы­щызыгъэлъагъуэ я командэхэм ялъэщIыхьэжу ефIэкIынырт Малиевскэм и мурадыр. ИкIи Батырым и фIыгъэкIэ ар абы зригъэхъулIащ. 1978 гъэм Вильнюс щекIуэкIа СССР-м и профсоюз командэхэм я чемпионатым Батыр ФатIимэ зи пашэ ди командэм текIуэныгъэр къыщихьащ.
А зэманым ирихьэлIэу Налшык и Сабий стадионым дэтт СССР-м зыщIыпIи щыщымыIэу япэу стIолыщхьэ теннисым хухаха секцэр. Батыр ФатIимэ абы щыгъуэм Совет Союзым зыбжанэрэ и чемпионт, Европэ зэхьэзэхуэхэм тIэунейрэ пашэ щыхъуат.
«Iэмал сиIауэ щытамэ, теннис секцэм Батыр ФатIимэ и цIэр фIэсщынт, - жеIэ Малиевскэм. – Абы и ехъулIэныгъэ къэкIуэнухэм я фIыгъэкIэщ ар щIаухуауэ щытар. ФатIимэ гугъэфIхэр зэрызигъэщIыр къыхэзгъэщурэщ стIолыщхьэ теннисымкIэ пэшыр ухуэным республикэм и унафэщIхэр арэзы зэрытезгъэхъуар, абы и цIэр жысIэурэщ лэжьакIуэхэр, техникэр, ехьэлIапхъэхэр, школым и лэжьакIуэхэр къызэрызэщIэзгъэуIуар, центрым и мылъку Iуэхухэр зэрызэтезгъэувар».
Малиевскэмрэ Батыр ФатIимэрэ я фIыгъэкIэ яухуа Олимп резервым и школым къыщIэкIащ Тыркум щекIуэкIа Европэм и зэхьэзэхуэ зэIухам и абсолютнэ чемпион хъуа Герасимовэ Татьянэ, Баку щыIа СССР-м и чемпионатым щытекIуа Конаковэ Еленэ, Европэм и чемпионхэу Къущхьэхэ Мулидрэ Мухьэмэдрэ. ЗэфIэкI лъагэхэр къигъэлъагъуэу школым зыщызыгъэсахэм яхэтащ МВД-м и полковник, Урысейм и ЛIыхъужь КIарэ Анатолий.
СССР-м и командэ къыхэхам и тренер Старожилец Аркадий куэдрэ игу къигъэкIыжырт Бельгием хыхьэ Остенд къалэм 1972 гъэм щекIуэкIа Европэм и чемпионатым и финалым Батырыр зэрыщыхэтауэ щытар: «АпхуэдизкIэ джэгукIэ жыджэр ФатIимэ къигъэлъагъуэрти, къебгъэгъэзэну Iэмал зимыIэу къыпфIэщI топхэр къызэтригъэувыIэм и мызакъуэу, къыкIэлъыкIуэу контратакэ лъэщхэри къызэригъэпэщырт. Ди хъыджэбзым и текIуэныгъэр зыIэригъэхьа нэужь, сэ къызбгъэдыхьащ Чехием я теннист цIэрыIуэ Воштовэ и тренерыр икIи къызэупщIащ тхьэIухудыр здэщыщымкIэ. Ар Налшык къызэрикIар къыщищIэм, а щIыпIэр зыхуэзэр къыгурызгъэIуащ икIи абы жиIауэ щытащ: «Батырым и джэгукIэм ди спортсменхэр щыхуэкIуэнур илъэс куэд дэкIмэщ».
Батыр ФатIимэ зэрыхэкупсэмрэ республикэм, тренерым, унагъуэм хуиIэ лъагъуныгъэмрэ псоми гухэхъуэ ящыхъурт. Къыщыхъуа щыIэщ Батырыр нэгъуэщI къалэм ирагъэблагъэу, тренерыфIхэр, фэтэрыр къратыну къыщыхуагъэлъэгъуа. Ауэ ар абыхэм дихьэхакъым.
Куэдым Iэмал къахуихуэркъым я цIэфIыр тхыдэм къыханэну. Совет Союзымрэ Урысей Федерацэмрэ я спортым къыщыхэщащ, Къэбэрдей-Балъкъэрым хуэфэщэн увыпIэ лъагэ щиубыдащ Батыр ФатIимэ. Илъэс зыбжанэкIэ стIолыщхьэ теннисымкIэ республикэ СДЮСШ-м и унафэщIым и къуэдзэу лэжьащ иджыпсту сабийхэр егъасэ. Абы и гъэсэнхэм яхэтщ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Урысеймрэ я чемпион зыбжанэ.

 

Совет Союзымрэ Европэмрэ я чемпион Батыр ФатIимэ зэхьэзэхуэм хэтщ.


И тренер Малиевский Арнольд егъэIущ.


Европэм и чемпион щыхъуам.


Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсмен цIэрыIуэхэм я гъусэу ягъэлъапIэ.
Батыр ФатIимэ и нобэрей гъэсэнхэр.

ЖЫЛАСЭ Замир.
Поделиться: