Командэ нэхъыщхьэм ираджэ

ММА

Крылатскэм дэт «Динамо» спорт уардэунэм накъыгъэм и 2-м щекIуэкIащ Урысейм и чемпионат. Къэбэрдей-Балъкъэрым ММА-мкIэ и федерацэм и президент АфэщIагъуэ Мартин хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, ди республикэм щыщ спортсменкэ Толгуровэ Зулейхэ абы ехъулIэныгъэ иIэу зыкъыщигъэлъэгъуащ.

Зи хьэлъагъыр килограмм 61,2-м нэс Толгуровэр финал ныкъуэ зэпэщIэтыныгъэм къыщыхигъэщIащ Терещенкэ Дарье икIи ещанэ увыпIэм къыщыувыIащ. Абы щхьэкIэ къэмынэу, зэхьэзэхуэм къыщигъэлъэгъуа зэфIэкI лъагэхэм япкъ иткIэ, Зулейхэ ирагъэблэгъащ Урысейм ММА-мкIэ и командэ къыхэхам икIи мы лъэхъэнэм ди къэралым и щIыхьыр щихъумэнущ дунейпсо зэхыхьэхэм.

КЪЭХЪУН Бэч.
Поделиться: