Нэмыцэ щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэм Налшык щахуозэ

Республикэм и къэрал властым и органхэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэмрэ я лIыкIуэхэр иджыблагъэ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмкIэ, щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм щахуэзащ ФРГ-м и щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэм я пашэхэмрэ щIалэгъуалэм я зэдэлэжьэныгъэмкIэ Урысей-нэмыцэ советым хэтхэмрэ.

ЗэIущIэм кърихьэлIащ КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмкIэ, щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Къумыкъу Iэуес, КъБР-м курортхэмрэ туризмэмкIэ и министр ЩоджэнцIыкIу Мурат, щIалэгъуалэм я зэдэлэжьэныгъэмкIэ Урысей-нэмыцэ советым хэт Клиндт Арнэ, Германием и Альпинистхэм я союзым и унафэщI Темпли Лоренс, Урысейм и Студент спорт союзым и вице-президент Ольховский Роман, КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмкIэ, щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и лэжьакIуэхэр, студент, щIалэгъуалэ турист клубхэмрэ спорт клубхэмрэ я унафэщIхэр.
 ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ ныбжьыщIэ-щIалэгъуалэ спорт туризмэм зегъэужьыным хуэунэтIауэ къэрал IуэхущIапIэхэр, еджапIэхэр, щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэхэр зэрызэдэлажьэм. Къэпсэлъахэм къагъэлъэгъуащ Урысеймрэ Германиемрэ я правительствэхэм даIыгъ проект пыухыкIахэм япкъ иткIэ лэжьыгъэшхуэ зэрекIуэкIыр. Апхуэдэу экспертхэм къызэхуэсахэр щыгъуазэ ящIащ щIалэгъуалэ зэдэлэжьэныгъэм и лъэныкъуэкIэ Урысеймрэ Германиемрэ щекIуэкI Iуэхухэм.
ЩIалэгъуалэ зэдэлэжьэныгъэмкIэ Урысей-нэ­мыцэ советыр 2004 гъэм и дыгъэгъазэ мазэм къызэрагъэпэщауэ щытащ Урысей Федерацэм и Правительствэмрэ Германие Федеративнэ Республикэм и Правительствэмрэ зэращIылIа зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ.

Поделиться: