УсакIуэр ягъэлъапIэ

Махуэгъэпс

КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ усакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Ацкъан Руслан и ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъур иджыблагъэ щагъэлъэпIащ Лэскэн щIыналъэм хыхьэ, усакIуэр къыщалъхуа Ерокъуэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм.

УсакIуэр и къуажэжьым ирагъэблэгъэжащ езым и Iэдакъэ къыщIэкIа сатырхэмкIэ - еджакIуэ цIыкIухэр къеджащ Хэкум, щалъхуа къуажэм, сабиигъуэм, щIыуэпсым, лъагъуныгъэм теухуауэ Руслан итхахэм, апхуэдэуи езым хуэгъэзауэ ятха усэхэм, хъуэхъухэм.
Ерокъуэ къуажэм и администрацэм и унафэщI Бэрсокъуэ Амур хьэщIэхэм егъэблагъэ псалъэкIэ къапежьащ, Руслан и унагъуэм гуапэу тепсэлъыхьащ.
Ерокъуэм и ветеранхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Сындыку Умэрид къызэрыхигъэщащи, Руслан и адэ Хьэсбий лэжьакIуэшхуэу къекIуэкIащ, къуажэм пщIэ къыщыхуащIу щытащ, пенсэм тIысыжа нэужьи, ветеранхэм я советым и тхьэмадэу лэжьащ. «Зэщхьэгъусэхэм я бынхэм щIэныгъэ ирагъэгъуэтащ, цIыху хуэдэ цIыхуу ягъэсащ. Руслан и адэ-анэм я пщIэм хуэфащэу мэпсэу»,-къыхигъэщащ абы.
Къуажэ совхозым и унафэщIу илъэс куэдкIэ лэжьа Уэркъуасэ Владимир гуапэу игу къигъэкIыжащ Руслан и адэХьэсбий цIыху гуащIафIэу зэрыщытар, абы къигъэна лъэужь дахэр жылэдэсхэм ноби зэращымыгъупщэр. «Дрогушхуэ Руслани и адэм зэрыхуэфащэм», - жиIащ Уэркъуасэм.
Лэскэн щIыналъэм и щIыпIэ администрацэм къыбгъэдэкIыу пшыхьым къыщыпсэлъащ абы и унафэщIым и къуэдзэ Сэбаншы Аскэрбий, район администрацэм усакIуэм хуигъэфэща ЩIыхь тхылъри къритыжащ.
- Ацкъан Руслан нобэ псалъэ гуапэу хужаIэхэр езым къилэжьыжащ, - жиIащ Нылшык дэт БизнесымкIэ институтым и УнафэщI Хъурей Феликс. - Сэ сыныфхэплъэри, сегупсысащ: мыпхуэдэ къуажэ дахэм, жылэ гуапэм Руслан хуэдэ цIыху дауэ къыдэмыкIынрэт! Фэ фхуэфащэщ Руслан.
Ацкъаным и усыгъэм, и сонетхэм я зэхэлъыкIэм еджакIуэхэм яхутепсэлъыхьащ филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор БакIуу Хъанджэрий.
- Сыхуейщ, фэ еджакIуэ цIыкIухэм Ацкъан Руслан щапхъэ фхуэхъуну. Ар цIыху пэжу дунейм тетщ,- жиIащ абы.
УсакIуэм теухуауэ къэпсэлъащ тхыдэтх БейтыгъуэнСэфарбий.
- Ацкъан Руслан теухуауэ зэгуэрым Тхьэгъэзит Зубер къызжиIат мыпхуэдэу: «Иджыпсту тхэ щIалэгъуалэм Ацкъан Руслан ебгъэпщэн яхэткъым». Руслан зи псалъэм шэч къытумыхьэ усакIуэщ. И тхыгъэхэм щIэх-щIэхыурэ къытезгъэзэжурэ соджэ, си гум дохьэ. Сэ абы сыщыдэлэжьащ тхылъ тедзапIэм - и дуней тетыкIэм сыщыгъуазэщ. И щэнкIэ, цIыху хэтыкIэкIэ, акъылкIэ, лъэпкъым зэрызыщIигъакъуэ къарукIэ Руслан адыгэлIщ. Хьэл дахэ куэд дыболъагъу. Псом нэхърэ нэхъ телъыджэри?! ПсалъэкIэ къыумыIуэтэфыну къыпфIэщI гупсысэхэм яхуэфэщэн псалъэхэр IэкIуэлъакIуэу къахуегъуэт. Руслан и дуней тетыкIэм ещхьщ и усэкIэри. Ди адыгэ литературэм лирикэ и лъэныкъуэкIэ сытепсэлъыхькIэрэ, сэ Руслан теухуауэ мыпхуэдэу жызоIэ: адыгэ гурыщIэм теухуа гупсысэр дуней псом тезышэщIа усакIуэ.
АдэкIэ Ацкъан Руслан теухуауэ къэпсэлъащ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и Тхьэмадэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд. Мухьэмэд къытеувыIащ студент гъащIэм теухуа гукъэкIыжхэм, усакIуэм и IэдакъэщIэкIхэм хуабжьу зэрыдихьэхри къыхигъэщащ:
- Руслан итххэм я нэхъыбэр къыздрихыр сэ къызгурыIуэркъым, и гупсысэхэр апхуэдизкIэ куущи. Ауэ ахэр итхын папщIэ Тхьэм къару телъыджэ къретри, и Iэдакъэм апхуэдэ дахагъэ куэд къыщIэкIыу псэуну си гуапэщ.
- Си адэшхуэм зэритхауэ, «Пшыналъэр бгъунлъэмэ, лъэпкъыр мэукIытэ». Руслан, ущIэукIытэну зы сатыр закъуи лъэпкъым пкърыплъхьакъым! Мы дунеижьым узыншагъэ уиIэу Тхьэм утригъэзашэ! - ехъуэхъуащ усакIуэм композитор, усакIуэ ХьэIупэ ДжэбрэIил.
- Тхьэм фысхуигъэпсэу, фысхуигъэузыншэ! Ди къуажэм и щIэблэ дахэ нобэ слъэгъуащ, ар сэ гурыфIыгъуэ схуэхъуащ,- фIыщIэ яхуищIащ пшыхьыр зращIэкIа Ацкъан Руслан абы кърихьэлIахэм.
Пшыхь дахэр лъапэрисэ къафэкIэ зэхуащIыжащ.

НАФIЭДЗ Мухьэмэд.
Поделиться: