Гъунапкъэ зимыIэ

Иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ «Кинокавказ 2019» Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ кинофестивалым и етIуанэ зэхыхьэр. Ар щызэхэтащ Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым (СКГИИ).

Урысей Федерацэм щыпсэухэм я лъэпкъ щэнхабзэр хъумэнымрэ я хабзэ дахэхэм нэгъуэщIхэр щыгъэгъуэзэнымрэ, КИФЩI-м и щIыналъэхэм я кинематографистхэр зэгъэцIыхунымрэ зыр адрейм и зэфIэкIым щыгъэгъуэзэнымрэ зи къалэн нэхъыщхьэу щыта фестивалыр Iэтауэ, дахэу махуитIкIэ екIуэкIащ. Абы хэтащ ди щIыналъэми нэгъуэщI къэралхэми щыщ кинематографист ныбжьыщIэхэм я лэжьыгъэхэр. Псалъэм папщIэ, Кавказ Ищхъэрэмрэ Ипщэ федеральнэ щIыналъэмрэ я хэгъэгухэм, Кърымым, Тэтэрстанымрэ Башкортостанымрэ, Латвиемрэ Франджымрэ, Саха Республикэм, Москва, Санкт-Петербург къалэхэм, Абхъазым, Къэзахъстаным, Армением. Фестивалым и къызэгъэпэщакIуэхэм къаIэрыхьа лэжьыгъи 169-м щыщу нэхъыфIу къалъытэу 42-рэ (художественнэ фильму щы, художественнэ фильм кIэщIу 22-рэ, документальнэ телевизионнэ фильму 9, жылагъуэм и гъащIэм ехьэлIа видеороликыу 8) къыхахри, налшыкдэсхэмрэ абы и хьэщIэхэмрэ ирагъэлъэгъуащ.
Фестивалыр зыхуей хуэзэу зэрекIуэкIар къызэгъэпэщакIуэ комитетым и тхьэмадэу щыта, СКГИИ-м и ректор, гъуазджэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Рахаев Анатолэ я пашэу абы хэлэжьыхьа псоми я фIыщIэщ.  Утыку кърахьэну лэжьыгъэхэр къыхихащ кинематографием и IэщIагъэлI нэхъыфIу Москварэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэмрэ щылажьэхэр зыхэт къэпщытакIуэ гупым. Жюрим и унафэщIу щытащ Герасимов С. А. и цIэр зезыхьэ Урысейпсо къэрал университетым киномрэ телевиденэмрэ я режиссурэмкIэ и курсым и тхьэмадэ, доцент, профессиональнэ щIэныгъэхэмкIэ федеральнэ эксперт Калинин Виталий.  

Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.

ИСТЭПАН Залинэ.
Поделиться: