Кавказ Ищхъэрэм и къуажэхэм я зыужьыныгъэм Бахъсэн щытопсэлъыхь

Бахъсэн районым щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и къуажэ щIыналъэхэм комплекснэу зегъэужьыным теухуа зэIущIэшхуэ. Абы кърихьэлIащ УФ-м и Къэрал Думэм и депутатхэр, Урысей Федерацэм Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм и лэжьакIуэхэр, КъБР-м и Правительствэм и унафэщIхэр, Осетие Ищхъэрэ - Алание Республикэм, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм, Ставрополь крайм, Шэшэн Республикэм, Ингуш Республикэм, Дагъыстэн Республикэм я министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я лIыкIуэхэр, муниципальнэ районхэм, къуажэхэм я Iэтащхьэхэр, мэкъумэшыщIэ (фермер) хозяйствэхэм я унафэщIхэр, нэгъуэщIхэри.

Къызэхуэсахэм фIэхъус псалъэхэмкIэ захуигъэзащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий.
ЗэIущIэр къызэIуахащ икIи ирагъэкIуэкIащ УФ-м и Къэрал Думэм и Аграрнэ комитетым и унафэщIым и къуэдзэ Лавриненкэ Алексейрэ УФ-м и Къэрал Думэм и депутат, Аграрнэ комитетым хэт Максимовэ Светланэрэ.
Къызэхуэсахэр хэплъащ 2014 - 2018 гъэхэм КъБР-м и къуажэ щIыналъэхэм зэпIэзэрыту зегъэужьынымкIэ яубзыхуауэ щыта Iуэхухэр зэрагъэзэщIам, апхуэдэу къуажэ щIыналъэм комплекснэу зегъэужьынымкIэ Урысей Федерацэм и къэрал программэм хиубыдэу мэкъумэшыщIэхэм ягъуэтыну дэIэпыкъуныгъэхэм. Псом хуэмыдэу гъэщIэгъуэну екIуэкIащ налогхэр зэрытралъхьэ патент системэм, къуажэ туризмэм зегъэужьыным теухуа псалъэмакъыр.

ЧЫЛАР Аринэ.
Поделиться: