«Нартхэм я фIыгъуэхэр» Налшык щагъэлъагъуэ

Сабий, щIалэгъуалэ творчествэмкIэ уардэунэм щагъэлъэгъуащ «Нартхэм я фIыгъуэхэр» Х дунейпсо сабий-ныбжьыщIэ фестиваль-зэпеуэм щытекIуахэмрэ абы и лауреатхэмрэ, «Дети России за мир в Сирии» япэ арт-марафоным хэтахэм я IэдакъэщIэкI нэхъыфIхэр. Утыку къыщрахьахэм ящыщщ КъБР-м щыпсэу Сирием щыщ ди лъахэгъу ныбжьыщIэхэу зэпеуэм и лауреатхэмрэ дипломхэр зыхуагъэфэщахэмрэ я IэдакъэщIэкIхэр.

Мэзкуу къалэм лъэпкъ политикэмрэ щIыналъэхэм я зэпыщIэныгъэмкIэ и департаментыр, УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэр, Лъэпкъхэм я унэу Мэзкуу дэтыр, Урысейм и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэр и щIэгъэкъуэну, сурэтыщI-модельер ТIажь Альбинэ и фондым иригъэкIуэкI сабий-ныбжьыщIэ зэпеуэ-фестивалым нэхъри зеубгъу.
Гъэлъэгъуэныгъэм хэтащ «Нартхэм я фIыгъуэхэр» дунейпсо арт-проектым и къызэгъэпэщакIуэ, комитетым и унафэщI ТIажь Борис, филологие щIэныгъэхэм я доктор Гъут Iэдэм, философие щIэныгъэхэм я доктор, УправленэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ академием и къызэгъэпэщакIуэ Хъурей Феликс, КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщIхэу Бгъэжьнокъуэ Заурбэчрэ Жылэ Анатолэрэ, ЩоджэнцIыкIу Алий и фондым и унафэщI ЩоджэнцIыкIу Леонид, КъБР-м и дзэ комиссарым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Бачков Константин сымэ. Абыхэм ящыщ дэтхэнэри къыщыпсалъэм къыхагъэщащ гъэлъэгъуэныгъитIым зэхуаIэ зэпыщIэныгъэр: дунейм Iей къыщымыхъуным щIэбэна нарт лIыхъужьхэм я хъуэпсапIэхэр, зауэм и нэщIэбжьэ сабийхэм ямылъагъуныр, Сириер мамыр хъужыныр - аращ ехъулIэныгъэщIэхэр яIэну, сурэтхэр зытеухуар. Нэхъыжьхэр сурэтыщI ныбжьыщIэхэм ехъуэхъуащ мамырыгъэмрэ зэкъуэтыныгъэмрэ ди лъахэм, къэралым, зэрыщыту дунейм щытепщэну.
Гъэлъэгъуэныгъэм хэтахэм я гуапэу кърагъэблэгъащ Сирием дзэ къалэныр щезыхьэкIа щIалитI, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу. Ахэр псом хуэмыдэу щыгуфIыкIащ Сирием къиIэпхъукIыжа ди лъэпкъэгъу ныбжьыщIэхэм я сурэтхэм.
«Нартхэм я фIыгъуэхэр» зэпеуэ-фестивалым зи лэжьыгъэкIэ къыхэща Алладин Чан, Лъатэ Самэ, Уэтей Хьэзем, Къинай Алимарт (Сирием къикIыжахэщ), Налшык щыщ ЖьакIэ Астемыр саугъэтхэр иратащ.
Къызэхуэсахэм я нэгу зрагъэужьащ «Кавказ пшэплъхэр» сабий ансамблым и къэфакIуэхэм.
Къыхэдгъэщынщи, «Дети России за мир в Сирии» къыхуеджэныгъэм щIэту сабийхэм ягъэхьэзыра сурэтхэм гулъытэшхуэ щыхуащIащ Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм щекIуэкIа «Москва - Дамаск» арт-марафоным (Мэзкуу - Дамаск - Псыхуабэ - Черкесск - Мейкъуапэ, Севастополь - Алуштэ, «МДЦ - Артек», Агуй - Шапсыгъ - Сыхъум - Налшык) хэтахэм. НыбжьыщIэхэм я IэдакъэщIэкIхэр мы гъэм и фокIадэм Дамаск щагъэлъэгъуэну я мурадщ.

       

Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.

УЭРДОКЪУЭ Женя.
Поделиться: