Ди щIалэгъуалэр Къэрэшей-Шэрджэсым щыхьэщIащ

Адыгэ лъэпкъым къытхэкIа цIыхушхуэ, жылагъуэ ущиякIуэ, Урысей Федерацэм юстицэмкIэ и министру щыта Къалмыкъ Юрэ Хьэмзэт и къуэр псэужатэмэ, мы гъэм илъэс 85-рэ ирикъунут. Дунейпсо Адыгэ Хасэм ищIа унафэм ипкъ иткIэ, 2019 гъэм адыгэ щыпсэу республикэхэм ар щагъэлъапIэ. Ди республикэм жыджэру щылажьэ «Черкесский Ренессанс» жылагъуэ зэгухьэныгъэми абы ехьэлIа Iуэху дахэ иджыблагъэ къызэригъэпэщат - КъБР-м  щыщ сабийхэр Къалмыкъ Юрэ къыщалъхуа республикэм зыплъыхьакIуэ ишащ.

Къыхэгъэщыпхъэщ мы Iуэхум хэта ныбжьыщIэхэр гъэ еджэгъуэм къриубыдэу ди щIыналъэм адыгэбзэкIэ щекIуэкIа зэпеуэ зыбжанэм пашэ щыхъуахэу зэрыщытыр. Абыхэм яхэтт КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэмрэ КъБР-м ЦIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэмрэ я IуэхухэмкIэ и министерствэмрэ зэгъусэу адыгэбзэкIэ ирагъэкIуэкIа зэдауэхэм щытекIуахэмрэ ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм иригъэкIуэкIа «Джэгурэш», «Адыгэ ныбжьыщIэ театр» зэпеуэхэм бжьыпэр щызыубыдахэмрэ. ЕджакIуэхэм апхуэдэу ящIыгъут зэпеуэм хэтыным хуэзыгъэхьэзыра я егъэджакIуэхэри.
Мы Iуэхур къызэгъэпэщынымкIэ «Черкесский Ренессанс»-м дэIэпыкъуэгъу къыхуэхъуат Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм щыIэ Адыгэ Хасэ – Шэрджэс Парламентым и щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэр, Хьэбэз щIыналъэ администрацэр, КъШР-м щыIэ Шууей Хасэр. Махуэм хуагъэпса программэм тету хьэщIэхэр япэщIыкIэ Черкесск къалэм и утыку нэхъыщхьэм пэмыжыжьэу щыт, Къалмыкъ Юрэ и фэеплъ сыным деж екIуэлIащ. Абдеж кърихьэлIат Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий. НэхъыжьыфIыр япэщIыкIэ къызэхуэсахэм Къалмыкъ Юрэ и гъащIэмрэ абы и лэжьыгъэфIхэмрэ яхутепсэлъыхьащ. ИужькIэ, я блэкIар ящымыгъупщэу, адыгэ лъэпкъым къыхэкIа цIыхушхуэхэм я пщIэр яIэту псэуну ехъуэхъуащ. Апхуэдэу пэкIум къыщыпсэлъащ Хьэбэз район администрацэм и Iэтащхьэ ЩакIуэ Русланрэ «Черкесский Ренессанс» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Жылэгъащтэ Хьэчимрэ.
НэгузыужьакIуэ яша щIалэгъуалэр абы иужькIэ щыIащ Кавказ зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъу Черкесск къалэм дэтым; Къалмыкъ Юрэ къыщалъхуа Абазакт къуажэм щылажьэ музейм; Кавказ зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъу Хьэгъундыкъуей къуажэм дэт, абы и Iэгъуэблагъэм щыIэ музейм. КъэувыIэпIэ къэси гъунэгъу республикэм щыпсэу нэхъыжьыфIхэр къащыпежьэурэ гуапэу ирагъэблэгъащ, здекIуэлIа щIыпIэм теухуа хъыбархэми щIагъэдэIуащ. Иужьрейуэ хьэщIэхэр дашащ Iэдииху чэщанэр зытет бгым.
КъызэгъэпэщакIуэхэм сабийхэм махуэм             ялъэгъуамрэ зэхахамрэ яфIэгъэщIэгъуэн зэрыхъуам шэч къытрамыхьэу, псори зэхуэарэзыуэ пщыхьэщхьэм я унэхэм ирашэлIэжащ.

ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.
Поделиться:

Читать также: