ЕджакIуэ нэхъыфIхэр ягъэлъапIэ

Хабзэу къищтауэ Тэрч щIыналъэм щIэныгъэмкIэ и управленэм гъэ еджэгъуэм и кIэм ирихьэлIэу ехъулIэныгъэу зыIэрагъэхьахэр къепщытэжри, гъэфIэж пшыхь ирегъэкIуэкI. Мы гъэми къызэрагъэпэща зэхыхьэр иджыблагъэ щекIуэкIащ Тэрч къалэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм.

Махуэшхуэм кърагъэблэгъат урысей псом, республикэм, щIыналъэм щекIуэкIа зэпеуэхэм, олимпиадэхэм, щIэныгъэ-къэхутакIуэ конференцхэм, спорт зэхьэзэхуэхэм щытекIуа, къыщыхэжаныкIа еджакIуэхэр, курыт еджапIэр дыщэ, дыжьын медалкIэ къэзыухахэр. ХьэщIэу къеблэгъахэм ящыщт Тэрч район администрацэм и Iэтащхьэ Дадэ МуIэед, абы и къуэдзэхэу Джатэгъэжь Аслъэнбэчрэ Семэн Пщыкъанрэ, щIыналъэм щIэныгъэмкIэ и управленэм и унафэщI Вэрий Маринэ, «Урысей зэкъуэт» партым Тэрч районым щиIэ къудамэм и унафэщI СокумыщI Арсен, щIыналъэ администрацэм и Жылагъуэ палатэм и унафэщI Iуэхъу Анатолэ сымэ, нэгъуэщIхэри. Апхуэдэу зэIущIэм къекIуэлIат щIыналъэм ит курыт еджапIэхэм я унафэщIхэр, егъэджакIуэхэр, еджакIуэхэр, адэ-анэхэр.
ЗэIущIэр къыщызэIуахым япэу псалъэ зрата Дадэ МуIэед къызэхуэсахэм ехъуэхъуа нэужь жиIащ: «Ди щIыналъэм и цIэр щIыпIэ куэдым фIыкIэ щызыгъэIуа, зэхьэзэхуэхэм, текIуэныгъэхэм я IэфIхэр зыхэзыщIа фэ фхуэдэ сабий зэчиифIэхэр диIэу дыщIэгузэвэн щымыIэу къызолъытэ. Дыщыпсэу республикэм и мызакъуэу, ди къэралым и къэкIуэнур фэращ зэлъытари, куэдкIэ дыфщогугъ!»
Дадэ МуIэед утыкум къришэри щигъэлъэпIащ администрацэм къыхилъхьауэ илъэситху хъуауэ иригъэкIуэкI щIэныгъэ къэхутэныгъэ лэжьыгъэ нэхъыфI тхыным, ар нэсу утыку ихьэным теухуа зэпеуэм пашэ щыхъуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ. Тэрч щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм и саугъэтыр къахьащ: Хьэжмэт Динарэ (11-нэ класс, Тэрч къалэм дэт 1-нэ лицей), Абазэ Роман (9-нэ класс, Тэрч къалэм дэт 2-нэ курыт еджапIэ), Хьэпажэ Ахьмэд (9-нэ класс, Тэрч къалэм дэт 3-нэ курыт еджапIэ), Къущхьэбий Розэ (9-нэ класс, Красноармейскэ къуажэм дэт курыт еджапIэ), Жабоевэ Лаурэ (9-нэ класс, Новая-Балкария къуажэм дэт курыт еджапIэ) сымэ. Апхуэдэу мы зэпеуэм и лауреат хъуахэщ: Ахэмын Тамерлан (11-нэ класс, Тэрч къалэм дэт 3-нэ курыт еджапIэ), Шэриф Алихъан (11-нэ класс, Дей къуажэм дэт курыт еджапIэ), Нэгъуей Эльдар (11-нэ класс, Урожайнэ къуажэм дэт курыт еджапIэ) сымэ.
АдэкIэ утыкум кърашащ курыт школыр дыщэ, дыжьын медалкIэ къэзыуха ныбжьыщIэхэр. Абыхэм псалъэ дахэхэмкIэ зыхуагъэзащ Семэн Пщыкъанрэ Вэрий Маринэрэ. Маринэ къыщыпсалъэм къыхигъэщащ: «Нобэ утыкум щыдгъэлъапIэхэм иджыпсту ягъуэт пщIэр зы гъэ еджэгъуэ закъуэракъым къыщалэжьар, атIэ илъэс бжыгъэкIэ зэрегугъуам кърикIуа ехъулIэныгъэщ. Си щхьэкIэ согушхуэр фэ фхуэдэхэр дызэриIэм. Тхьэм адэкIи хывигъэгъахъуэ!».
Къыхэгъэщыпхъэщ дамыгъэ лъапIэ яIэу мы илъэсым Тэрч районым щыщ ныбжьыщIэ 33-м курыт школыр къызэраухар.
КъыкIэлъыкIуэу ягъэпэжащ щIыналъэм щекIуэкIа «Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ» олимпиадэм щытекIуахэу ЛIэужь Лие (Тэрч къалэм дэт 3-нэ курыт еджапIэ), ФиIэпщэ Темболэт (Тэрч къалэм дэт 1-нэ лицей), Хьэпажэ Ахьмэд (Тэрч къалэм дэт 3-нэ курыт еджапIэ) сымэ. Лауреат хъуахэщ Увыж Даринэ (Тэрч къалэм дэт 2-нэ курыт еджапIэ), Емкъуж Лянэрэ ХьэтIэф Казбекрэ (Тэрч къалэм дэт 3-нэ курыт еджапIэ).
Пшыхьым апхуэдэу щагъэгушхуащ 2018-2019 гъэ еджэгъуэм и кIуэцIкIэ екIуэкIа щIэныгъэ конференцхэм, зэпеуэхэм, олимпиадэхэм спорт зэхьэзэхуэхэм щытекIуа, къыщыхэжаныкIа еджакIуэ 80-м щIигъу.
ГъэлъэпIэныр зэфIэкIа нэужь къызэхуэсахэр ирагъэплъащ махуэшхуэм хуагъэхьэзыра концертым. Абы хэтащ щIыпIэ артистхэр, щIыналъэм ЩэнхабзэмкIэ и унэхэм я гъэсэн цIыкIухэр.

 

ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.
Поделиться:

Читать также: