Налшык щыщ хъыджэбзыр урысейпсо конкурсым и финалым нэсащ

ЩIалэгъуалэ проектхэм я урысейпсо конкурсым, «Зыужьыныгъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэр» зыфIащам, проект нэхъыбэ дыдэ - 23 - рэ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIыу, Iэрыхьащ. Абыхэм заочнэу хэплъа нэужь,  къэрал псом щынэхъыфI проект 26-м ящыщу къалъытащ КIуэкIуэ В. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр аграрнэ университетым и аспирантурэм щеджэ Созаевэ Джамиля и лэжьыгъэр.

«Зыужьыныгъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэр» щIалэгъуалэ конкурсым и къыкIэлъыкIуэ Iыхьэр УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым 2019 гъэм бадзэуэгъуэм и 1-м щекIуэкIащ. Къызэхуэсахэм фIэхъус псалъэхэмкIэ захуигъэзащ ФедерацэмкIэ Советым Регламентымрэ парламент лэжьыгъэр зэгъэуIунымкIэ и комитетым и унафэщI, «Зыужьыныгъэм и унэтIыныгъэ нэхъыщхьэхэр» конкурсым и къызэгъэпэщакIуэ комитетым и унафэщI Тимченкэ В. С. Абы къыхигъэщхьэхукIащ цIыхухэр экономикэм зегъэужьыным жыджэру хэмытмэ, щIыналъэхэмрэ муниципалитетхэмрэ зэпIэзэрыту зэрызамыужьынур, абы и лъэныкъуэкIэ мыпхуэдэ конкурсхэр сэбэпышхуэ зэрыхъур.
«Пектингхэмрэ мурад пыухыкIахэм яхуэгъэзауэ къагъэсэбэп ерыскъыхэкIыу пектинг зыхэлъхэмрэ я инновацэ технологиехэр зэхэлъхьэныр» - аращ Созаевэ Джамиля и конкурс лэжьыгъэм зэреджэр. Ар хъыджэбзым куууэ зэпкърихащ езым и щIэныгъэ унафэщI, техникэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Джабоевэ Аминэ щIыгъуу.
Конкурсым и етIуанэ Iыхьэм кърикIуахэм япкъ иткIэ, нэхъыфI дыдэу къалъыта проекти 5-м хэхуащ Созаевэ Джамиля и лэжьыгъэри. ТекIуахэм я проектхэр КъуэкIыпIэ экономикэ зэхуэсышхуэм утыку къыщрахьэнущ. Апхуэдэу Джамиля и проектыр гъэзэщIэным ахъшэ хухахын папщIэ хэплъэну инвестор зыбжанэ къыщIэупщIащ. Абыхэм яхэтщ Урысей Федерацэм Промышленностымрэ сатумкIэ и министерствэри.
 Мы проектыр хъыджэбзым и япэ лэжьыгъэкъым. Абы журнал зэмылIэужьыгъуэхэм щIэныгъэ, методикэ тхыгъэу 25-рэ къытрыригъэдзащ, къэхутэныгъэщIэхэм папщIэ патенту 6 къратащ. 2015 гъэм Джамиля щытекIуащ УФ-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэмрэ ЩIэныгъэ-техникэ IэнатIэм предприятэ мыинхэр къыщызэгъэпэщыным телажьэ фондымрэ ягъэхьэзыра «Iущыцэхэр» гъуэгу тоувэ» программэм. Апхуэдэу «Бжьыхьэ дыщафэ-2015» епщыкIубланэ урысейпсо агропромышленнэ выставкэм УФ-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм и дыщэ медалыр къыщратащ.

 

Поделиться:

Читать также: