ЕтIуанэ Европей джэгухэм ди лъахэгъухэр щытокIуэ

Белоруссием и къалащхьэ Минск мэкъуауэгъуэм и кIэухым щекIуэкIащ II Европей джэгухэр. Къэрал 50-м къикIа спортсмен мини 4-м нэблагъэ зыхэта зэхьэзэхуэ иным дыщэ медалхэр къыщахьащ ди лъахэгъухэу алыдж-урым бэнакIуэ Кабалоев Зауррэ дзюдоист Занкишиев Къазбэчрэ.

Гъатхэ кIуам Румынием и къалащхьэ Бухарест алыдж-урым бэнэкIэмкIэ щекIуэкIа Европэм и чемпионатым щытекIуа и къуэш нэхъыщIэ Виталий куэдрэ зыкъыкIэригъэхуакъым Кабалоев Заури. Иджыблагъэ Минск щызэхэта Европей джэгухэм япкъ иткIэ килограмм 67-м нэс зи хьэлъагъ бэнакIуэхэм зэхаубла зэпеуэм абы къыщыпэлъэщын къахэкIакъым. Псом хуэмыдэу удэзыхьэх хъуащ кIэух зэIущIэр. Абы къыщыпэува куржы бэнакIуэ Болквадзе Шмагэ дунейм щынэхъ лъэщхэм ящыщ зыт. АрщхьэкIэ ди лъахэгъу щIалэм и хьэрхуэрэгъур 3:1-уэ хигъэщIащ икIи II Европей джэгухэм я чемпион хъуащ.
- ТекIуэныгъэмкIэ дынохъуэхъу! Гугъут ар зыIэрыбгъэхьэну? - деупщIащ дэ Кабалоев Заур Минск къикIыжа иужькIэ.
- Тыншакъым. Си къару, зэфIэкI, Iэзагъ псори есхьэлIэн хуей хъуащ а текIуэныгъэр зыIэрызгъэхьэн папщIэ. Тхьэм и шыкуркIэ, псори хъарзынэу зэфIэкIащ икIи Европей джэгухэм я чемпионыгъэм дэщIыгъуу дыщэ медалыр къысхуагъэфэщащ.
- КъызэрытщыхъуамкIэ, нэхъ гугъу дыдэ ущехьар финалым и Iыхьэ плIанэращ. Абы къыщыппэщIэта Белоруссием и щIыхьыр зыхъумэ Дауров Сослъэн къыппикIуэтыну и мурадтэкъым. Бжыгъэр 1:1-уэ фызэрызэбгъэдэкIыжам ар и щыхьэтщ. Тхьэм и шыкуркIэ, иужьу баллыр къэзыхьар уэрати, утекIуауэ къалъытащ.
- Пэж дыдэу, ар хуабжьу зэпэщIэтыныгъэ гуащIэ хъуащ. ТекIуэныгъэр тэрэзэм икъукIэ щызэпэшэчащ икIи абы иужькIэ нэхъри зызэщIэскъуащ. Дауи, тыншакъым кIэух зэIущIэри. Абы къыщызэбэна Болквадзе Шмагэ куэдым яхухэгъащIэркъым. Си насыпти, хъарзынэу сефIэкIыфащ.
- Хэгъэрейхэм я цIэкIэ банэ Дауровым­ зэ­хьэзэхуэм еплъыну къэкIуахэм къищынэмы­щIауэ, судьяхэри я телъхьэу къыщIэкIынт.
- Апхуэдэ гуэрхэр щыIагъэнщ. АрщхьэкIэ си хьэрхуэрэгъухэр сэри зытезгъэкIуакъым икIи судьяхэр къадэщIыну, зэрыслъэкIкIэ, Iэмал естакъым.
- ИлъэсиплI къэс зэ екIуэкI Европей джэгухэр континентым и чемпионатым хуагъадэ. Нэгъабэ Дагъыстэным щыIа алыдж-урымымкIэ Европэм и зэхьэзэхуэм жэз медалыр къыщыпхьащ, иджы дыщэр уи Iэрылъхьэщ.
- Европей джэгухэр Европэм и чемпионатым йофIэкI. Спорт лIэужьыгъуэ куэдкIэ абы щызэпоуэ икIи цIыху нэхъыбэ кърохьэлIэри гулъытэ нэхъ егъуэт. Ар и гъэпсыкIэкIэ Олимп джэгухэм хуэдэщ икIи дэтхэнэ зы спортменми и зэхэгъэкIыпIэ гъуэзэджэщ.
- КъызэрыщIэкIымкIэ, Европей джэгухэм узэ­ры­щытекIуар, уи ехъулIэныгъэ нэхъ ин дыдэщ.
- Пэжщ, ар иджыри къэс сиIа текIуэныгъэ нэхъ инщ. Зызумысыжынщи, Минск сыщIэкIуар дыщэ медалрат. ЕтIуанэ увыпIэр къэсхьами, арэзы сыхъунутэкъым икIи зыри къызэмыхъулIауэ къэслъытэнут.
- ХъуэхъукIэ ущIагъэнагъэнщ?
- Иджыри къэс къызохъуэхъухэр. Ныбжьэгъухэр, благъэхэр, Iыхьлыхэр… псори щогуфIыкI си текIуэныгъэм. Дауи, си къуэш Виталий япэу къызэхъуэхъуахэм яхэтщ. Ди унагъуэм и дежкIэ мы гъэр угъурлыуэ ежьащ: Виталий Европэм и чемпион хъуащ, сэ Европей джэгухэм сыщытекIуащ. Адэ-анэм, къыддалъхуахэм, лъэпкъым я дежкIэ а ехъулIэныгъэхэр дэрэжэгъуэ инщ.
- АдэкIэ сытхэр уи мурад?
- Махуэ зытIущкIэ зызгъэпсэхунурэ, зыгъэсэныгъэхэм пысщэнущ. Абы папщIэ мыгувэу Iуащхьэмахуэ лъапэ дыщызэхуашэсынущ. ЗыщыдгъэхьэзыркIэ сыщалъхуа Уэзрэдж къуажэм дызэрыпэмыжыжьэнур си гуапэщ. Iэмал къысхукъуэкIыхукIэ, ди унэм сыкIуэжурэ сщIынущ. Унагъуэм щIэсхэмрэ дэрэ гу зэщытхуэркъым, зыгъэсэныгъэхэмрэ зэхьэзэхуэхэмрэ сыт щыгъуи сызэрыхэтым къыхэкIыу дызэгъусэкъыми. Европей джэгухэм сызэрыщытекIуар гуапэщ, ауэ ар иджы зыщыгъэгъупщэжыпхъэщ - Олимпиадэм и лицензэхэм дыщыщIэбэныну дунейпсо зэхьэзэхуэр къытпэщылъщ. Ди гъэсакIуэхэм ар къыджаIэ зэпытщ, дэри дыбэлэрыгъ зэрымыхъунур фIы дыдэу къыдгуроIуэ.
Дунейпсо классымкIэ спортым и мастер, Урысей Федерацэм куэдрэ и чемпион, Дунейм и кубокыр къэзыхьа Кабалоев Заур Лэскэн щIыналъэм хыхьэ Уэзрэдж къуажэм 1992 гъэм мэкъуауэгъуэм (июным) и 2-м къыщалъхуащ. И адэр осетинщ, и анэр Анзорей къуажэм щыпсэу Шэрыбхэ япхъущ. Бэнэным зыщыхуигъэсар я жылэм къыщызэIуаха алыдж-урым бэнэкIэмкIэ секцэращ. 2007 гъэм ныбжьыщIэхэм я къэралпсо зэхьэзэхуэм дыжьын медалыр къыщихьа иужькIэ, Мэзкуу ирагъэблагъэри, и Iэзагъым абы илъэсищкIэ щыхигъэхъуащ.
Унэм къигъэзэжри, зэхьэзэхуэ зыбжанэм щытекIуащ икIи спортым и мастер хъуащ. 2011 гъэм щыщIэдзауэ Мордовием и цIэкIэ зыкъегъэлъагъуэ. Абы къыщыхузэрагъэпэщащ ехъулIэныгъэхэр къихьу зэпеуэ инхэм хэтын папщIэ Iэмал псори. Къапщтэмэ, 2012 гъэм Тайландым щызэхэта илъэс тIощI зи ныбжьхэм я дунейпсо чемпионатым Кабалоев Заур дыщэ медалыр къыщихьащ. Ар тхуэнейрэ утыку къихьати, сыт щыгъуи и хьэрхуэрэгъухэр хигъэщIащ. Кабалоевыр абы щытекIуащ Къэзахъстаным, Азербайджаным, Польшэм, Тыркум я бэнакIуэхэм. Финалым 2:0, 1:0-у щефIэкIащ Ираным икIа Тагерисартанг Рамин.
Лэскэн щIыналъэм щыяпэу Кабалоев Заур спортымкIэ дунейпсо классым и мастер хъуащ. Ар къыпэкIуащ Тайландым къыщихьа текIуэныгъэ иным.
Минск щызэхэта II Европей джэгухэм я чемпион щIалэр иджыблагъэ Iэтауэ къыщрагъэблэгъэжащ Къэбэрдей-Балъкъэрым. КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм абы гуапэу къыщыIущIащ министр Хьэсанэ Ислъам, лъэпкъым я нэхъыжь генерал-майор Кабалоев Руслан, Лэскэн район администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ АфIэунэ Мухьэдин, Уэзрэдж къуажэм и Iэтащхьэ Губачиев Тамерлан, благъэхэр, Iыхьлыхэр, ныбжьэгъухэр, къуажэгъухэр, спортым дихьэххэр.
Хъуэхъу дахэхэр, псалъэ гуапэхэр, фIыщIэ мыухыжхэр хуаIуэтащ а махуэм чемпионымрэ ар зыгъэса тренер гъуэзэджэ Щхьэгуэш Мухьэмэдрэ. Зэхыхьэр яухащ адыгэ джэгукIэ.
II Европей джэгухэм чемпион щыхъуащ нэгъуэщI ди зы лъахэгъуи. Дунейпсо классымкIэ спортым и мастер, къэралым и чемпион, Европэм къыщыхэжаныкIа Занкишиев Къазбэч текIуэныгъэр къыщихьащ цIыхухъухэри цIыхубзхэри зыхэта гуп зэпеуэм. Зэхьэзэхуэр зэхэзыубла ди щIалэр и хьэрхуэрэгъум дахэу ефIэкIащ икIи адрей и ныбжьэгъухэр тригъэгушхуащ. Арати, Тау Хьэсэнбий зи тренер нэхъыщхьэ Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам зэкIэлъхьэужьу хигъэщIащ Тыркум, Сербием, Белоруссием я гупхэр.
Дыщэм щыщIэбэна кIэух зэпеуэм къащыпэщIэтащ Португалием къикIахэр. Ар, зыпэмып­лъауэ, ­хуабжьу узыIэпызышэ икIи кърикIуэнур къыпхуэмыщIэ зэныкъуэкъуныгъэ хъуащ. Я хьэрхуэрэгъухэм 3:0-у къыхагъащIэу хуежьами, Таум и гъэсэнхэм зыкъызэкъуахыжащ. Абыхэм япэщIыкIэ бжыгъэр зэхуэдэ ящIыжащ, итIанэ «дыщэ зэпэщIэтыныгъэм» текIуэныгъэр щызыIэрагъэхьэри, II Европей джэгухэм я чемпион хъуащ.
Белоруссием и къалащхьэм щекIуэкIа зэпеуэхэр ди къэралым икIахэм къайхъулIащ. ЖыпIэну ирикъунщ абыхэм псори зэхэту дыщэ медалу 44-рэ (2-р Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм зыIэрагъэхьащ!), дыжьыну 23-рэ, жэзу 42-рэ къызэрахьар. Урысей Федерацэм къыкIэлъокIуэ хэгъэрей белорусхэр (24-16-29). Украинхэр ещанэщ (16-17-18). Абыхэм яужьыжщ итальянхэр, голландхэр, нэмыцэхэр…
II Европей джэгухэр гуфIэгъуэкIэ щызэхуащIыжым ирихьэлIащ Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир. Абы ипкъ иткIэ ар бэнакIуэхэм яхуэзащ икIи ди лъахэгъу Кабалоев Заур и гъусэу сурэт зытригъэхащ.
ИлъэсиплI и пэкIэ Азербайджаным и къалащхьэ Баку щызэхэта I Европей джэгухэр яхуэугъурлауэ щытащ абы чемпион щыхъуахэу Мудрэн Беслъэнрэ Джэду Iэниуаррэ. КъыкIэлъыкIуэ 2016 гъэм ахэр екIуу хэтащ Рио-де-Жанейрэ щыIа Гъэмахуэ Олимпиадэм. ЗэрыфщIэжщи, Мудрэным дзюдомкIэ дыщэ медалыр, Джэдум бэнэкIэ хуитымкIэ дыжьыныр яIыгъыу Бразилием къикIыжащ. Гуапэт, а хабзэ дахэм къыпащэу, Кабалоев Зауррэ Занкишиев Къазбэчрэ гъэ къакIуэ Токио щыIэну Олимп Джэгухэм и лIыхъужьхэм ящыщ хъуатэмэ.

Сурэтхэм:   КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм Кабалоевыр къыщрагъэблэгъэж.

II Европей джэгухэм я чемпион
 Кабалоев Заур УФ-м и Президент Путин Владимир къохъуэхъу.

ДзюдомкIэ зэхьэзэхуэм щытекIуа Занкишиев Къазбэч.

 Тау Хьэсэнбий зи тренер нэхъыщхьэ УФ-м дзюдомкIэ цIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ я командэ къыхэхар Европей джэгухэм щынэхъыфIщ.

 

Жыласэ Заурбэч.
Поделиться: