ТхылъыщIэ

115-нэ шуудзэм траухуэ

Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ «Отдельная 115-я кавалерийская дивизия. Безвозвратные потери» тхылъыр. Ар зи Iэдакъэ къыщIэкIа къэхутакIуэ Темукуев Борис лэжьыгъэм къыщихьащ 115-нэ шу гупым щыщу Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм я цIэ-унэцIэхэр.

Котляров Виктор зэрыжиIэмкIэ, 115-нэ Къэбэрдей-Балъкъэр шуудзэм и тхыдэр - хахуагъэрэ гузэвэгъуэкIэ гъэнщIащ. Абы хэта адыгэ, балъкъэр, нэгъуэщI лъэпкъхэм ящыщ зауэлI щэ бжыгъэхэм я нэхъыбэр, я ныбжьыр илъэс 40-м иджыри щхьэдэмыхауэ, зауэм Iумыхьэ щIыкIэ хэкIуэдахэщ.
Шуудзэр 1941 гъэм и дыгъэгъазэм къызэрагъэпэщащ икIи 1942 гъэм и жэпуэгъуэм зэбграгъэкIыжащ. Абы щхьэусыгъуэ хуэхъуар гупым и зэхуэдитIым щIигъу зэрыхэкIуэдарщ. Апхуэдиз хэщIыныгъэ щIагъуэтам и щхьэусыгъуэр Дон Iус Ростов деж щекIуэкIыну зэпэщIэтыныгъэм ипэ къихуэу 115-нэ шу дивизэр нэмыцэ танкхэм зэрыпэщIагъэуварщ.
АжалкIэ, уIэгъэкIэ, гузэвэгъуэкIэ гъэнщIа бжыгъэхэри къагъэнэIуащ. Махуэ 32-м къриубыдэу шуудзэм хэщIыныгъэу цIыху 3664-рэ игъуэтащ. Абыхэм ящыщу 1073-р яукIащ, 1235-р уIэгъэ хъуащ, 1260-р хъыбарыншэу кIуэдащ, 24-р щIэпхъуэжащ, 10-р ягъэIэпхъуащ, 7-р гъэр хъуащ, 56-р нэгъуэщI щхьэусыгъуэкIэ яхэщIащ. Ауэ а бжыгъэхэм я пэжыпIэми шэч уагъэщI. Дэфтэрхэр щыхьэт зэрытехъуэмкIэ, «унафэщIхэм, абыхэм я къуэдзэхэм, политрукхэм ящыщу гупым къахэнэжар цIыхуих къудейщ. Адрейхэр яукIащ е уIэгъэ хъуащ».
Тхылъым и япэ Iыхьэм къыщыхьащ 115-нэ шуудзэ щхьэхуэм бадзэуэгъуэм и 20-м щыщIэдзауэ шыщхьэуIум и 20 пщIондэ хэкIуэдахэм я бжыгъэр: дзэм къулыкъу щызыщIэр япэу списокым зэрыратха бжыгъэр; унэцIэр, цIэр, адэцIэр; къыщалъхуа гъэр; щIыпIэр; гупым къыщыхэкIыжар; абы и щхьэусыгъуэр.
Тхылъым и етIуанэ Iыхьэм къыщыхьащ дзэм къулыкъу щызыщIа балъкъэр лъэпкъым къыхэкIахэм ящыщу япэ списокым узыщрихьэлIэхэр.
Лэжьыгъэр - напэкIуэцI 368-рэ, тиражыр экземпляри 100 мэхъу.

 

БЖЬЫХЬЭЛI Розэ.
Поделиться: