НэхъыщIэ дыдэхэм папщIэ

Бахъсэн щIыналъэм хыхьэ жылагъуэ зыбжанэм мы зэманым щаухуэ зи ныбжьыр илъэсищым щIимыгъуа сабийхэр зэкIуэлIэну IуэхущIапIэщIэхэр. Къапщтэмэ, Ислъэмей къуажэм дэт курыт еджапIэ №1-м къыгуащIыхь ухуэныгъэр ятещIыхьащ яслъэ ныбжьым ит сабий 60-м. Дэтхэнэми сабий нэхъыщIэ дыдэхэм ящыщу 40 екIуэлIэнущ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм дэт «Прогимназие» муниципальнэ IуэхущIапIэм, Куба къуажэм дэт курыт еджапIэ №1-м къыгуащIыхь пэшхэм.

Дэтхэнэ а IуэхущIапIэми цIыкIухэр щыджэгу, зыщагъэпсэху, щышхэ пэшхэр хэтынущ. Ухуэныгъэхэр ирагъэкIуэкI «КъБР-м егъэджэныгъэм зыщегъэужьыныр» къэрал программэм ипкъ иткIэ.

 

Улымбащ Лерэ.
Поделиться:

Читать также: