«Спартак-Налшыкым» 2019 - 2020 гъэхэм иригъэкIуэкIыну зэIущIэхэр

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2019 - 2020 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм командэхэр щыджэгуну махуэхэр яубзыхуащ. «Спартак-Налшыкым» а лъэхъэнэм къыпэщылъ зэIущIэхэм нобэ фыщыдогъэгъуазэ:

2019 гъэ
Япэ къекIуэкIыгъуэ
Ещанэ джэгугъуэ
ШыщхьэуIум и 1

(махуэку)
«Черноморец» (Новороссийск) - «Спартак-Налшык»
ЕплIанэ джэгугъуэ
ШыщхьэуIум и 9
(мэрем)
«Спартак-Налшык» - «Краснодар-3» (Краснодар)
Етхуанэ джэгугъуэ
ШыщхьэуIум и 16
(мэрем)
«Волгарь» (Астрахань) - «Спартак-Налшык»
Еханэ джэгугъуэ
ШыщхьэуIум и 24
(щэбэт)
Спартак-Налшык» - «Мэшыкъуэ-КМВ»
(Псыхуабэ)
Ебланэ джэгугъуэ
ФокIадэм (сентябрым) и 1
(тхьэмахуэ)
«Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) - «Спартак-Налшык»
Еянэ джэгугъуэ
ФокIадэм и 8
(тхьэмахуэ)
«Спартак-Налшык» - «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь)
Ебгъуанэ джэгугъуэ
ФокIадэм и 14
(щэбэт)
«Интер» (Черкесск) - «Спартак-Налшык»
ЕпщIанэ джэгугъуэ
ФокIадэм и 21
(щэбэт)
«Спартак-Налшык» - «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ)
ЕпщыкIузанэ джэгугъуэ
ФокIадэм и 28
(щэбэт)
«Дружба» (Мейкъуапэ) - «Спартак-Налшык»
ЕпщыкIутIанэ джэгугъуэ
Жэпуэгъуэм (октябрым) и 5
(щэбэт)
 «Спартак-Налшык» - «Урожай» (Краснодар)
ЕпщыкIущанэ джэгугъуэ
Жэпуэгъуэм и 12
(щэбэт)
«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) - «Спартак-Налшык»
ЕпщыкIуплIанэ джэгугъуэ
Жэпуэгъуэм и 19
(щэбэт)
«Спартак-Налшык» - СКА (Дон Iус Ростов)
ЕпщыкIутхуанэ джэгугъуэ
Жэпуэгъуэм и 27
(тхьэмахуэ)
«Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) - «Спартак-Налшык»

ЕтIуанэ къекIуэкIыгъуэ
ЕпщыкIуханэ джэгугъуэ
ЩэкIуэгъуэм (ноябрым) и 3
(тхьэмахуэ)
«Алания» - «Спартак-Налшык»
ЕпщыкIубланэ джэгугъуэ
ЩэкIуэгъуэм и 10
(тхьэмахуэ)
«Спартак-Налшык» - «Черноморец»
ЕпщыкIуиянэ джэгугъуэ
ЩэкIуэгъуэм и 17
(тхьэмахуэ)
«Краснодар-3» - «Спартак-Налшык»

2020 гъэ
ЕпщыкIубгъуанэ джэгугъуэ
Гъатхэпэм (мартым) и 14

(щэбэт)
«Спартак-Налшык» - «Волгарь»
ЕтIощIанэ джэгугъуэ
Гъатхэпэм и 21
(щэбэт)
«Мэшыкъуэ-КМВ» - «Спартак-Налшык»
ТIощIрэ езанэ джэгугъуэ
Гъатхэпэм и 28
(щэбэт)
«Спартак-Налшык» - «Мэхъэчкъалэ»
ТIощIрэ етIуанэ джэгугъуэ
Мэлыжьыхьым (апрелым) и 4
(щэбэт)
«Динамо-Ставрополь» - «Спартак-Налшык»
ТIощIрэ ещанэ джэгугъуэ
Мэлыжьыхьым и 11
(щэбэт)
«Спартак-Налшык» - «Интер»
ТIощIрэ еплIанэ джэгугъуэ
Мэлыжьыхьым и 18
(щэбэт)
«Спартак-Владикавказ» - «Спартак-Налшык»
ТIощIрэ етхуанэ джэгугъуэ
Мэлыжьыхьым и 26
(тхьэмахуэ)
«Спартак-Налшык» - «Дружба»
ТIощIрэ еханэ джэгугъуэ
Накъыгъэм (майм) и 4
(блыщхьэ)
«Урожай» - «Спартак-Налшык»
ТIощIрэ ебланэ джэгугъуэ
Накъыгъэм и 10
(тхьэмахуэ)
«Спартак-Налшык» - «Биолог-Новокубанск»
ТIощIрэ еянэ джэгугъуэ
Накъыгъэм и 17
(тхьэмахуэ)
«Спартак-Налшык» - «Динамо Ставрополь»
ТIощIрэ ебгъуанэ джэгугъуэ
Накъыгъэм и 24
(тхьэмахуэ)
«Спартак-Налшык» - «Легион Динамо»
ЕщэщIанэ джэгугъуэ
Накъыгъэм и 30
(щэбэт)
 «Анжи» - «Спартак-Налшык»

Поделиться: