ЩIэблэр щыуджкIэ лъэпкъыр мэгушхуэ

Бадзэуэгъуэм и 31-м Абхъазым и утыкум адыгэ щIалэгъуалэр куэд щIауэ зыпэплъэ «Хэгъэгу джэгушхуэр» щекIуэкIащ.

«Нарт Хэку» щIалэгъуалэ хасэм иджы ещанэу къызэрегъэпэщ апхуэдэ зэхыхьэ дахэ. Къыхэгъэщыпхъэщ, бэрэжьей къэс яублэ адыгэ джэгум ди щIыналъэм ис щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ зэхуишэсмэ, иджырейм Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгей республикэхэм, Мэздэгу щIыналъэм щыпсэу адыгэхэр къызэрекIуэлIар.
Нэхъыжьхэу Думэныщ Iэулэдин, IутIыж Мэжид, Битокъу Беслъэн сымэ я пашэу, я нэIэ щIэту екIуэкIащ ар.
«Пшыналъэ», «Уэредадэ», «Бзэрабзэ» гупхэм, пшынауэ Iэзэхэу Иуан БетIалрэ Тхьэлыджокъуэ Сюзаннэрэ я пшынэ макъ бзэрабзэм джэгубгъум Iутхэм я мызакъуэу, къалащхьэ хьэблэр зэрыщыту игъэуджу къыпщигъэхъурт.
Джэгур зэрагъэкIуащ а Iуэхум хуэIэижь хъуа щIалэ жанхэу Нэхущ Тимур, НакIэ Аслъэн, Битокъу Науркъан сымэ.
Пасэрей адыгэ джэгукIэ хьэлэмэтхэр къызэхуэсахэм ягу къигъэкIыжащ, зэпеуэ гъэщIэгъуэнхэри иригъэкIуэкIащ джэгуакIуэ ЦIыпIынэ Идар.
Абхъаз утыкум щызэхуэса щIалэгъуалэм уахэплъэныр гухэхъуэт, къызыщыхъуни щыIэщ а ныбжьыщIэхэр къафэм зэхуишэсауэ - хьэуэ, ахэр зэхуэзышэсар я адыгэлъырщ, я адыгэгурщ. Абы и щыхьэтт а утыкум щыплъагъу хьэлымрэ щэнымрэ, абы щызэхэпх адыгэбзэ къабзэр, зэхущытыкIэ гуапэр. ЩIэблэр щыуджкIэ лъэпкъыр мэгушхуэ.

Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.

 

 

 

 

 

 

Щомахуэ Залинэ.
Поделиться: