Хьэту Пётр и сабий усэхэр

АЖЭГЪУЭМЭ НЭХУ

Ажэгъуэмэм и мэ гуакIуэм
Си Iум щызу сыхофыкI…
Махуэр хуэмурэ согъакIуэ,
Нэхур сэ къизмыфыщIыкI…
Щырырет мы мэзыр нэхуу,
Псэ зыпытыр щрегуфIыкI,
Си гум жеIэ уэрэд щэхуу,
СыкIуэжынуи сигу пымыкI.

ЛАНДЫЩЭ

Гуапэу къепсти дыгъэр,
Къэгъэгъащ накъыгъэм
ГуакIуэрымэу, дахэу,
Хужь-чэщейуэ, махэу,
И кIэ цIыкIур щхъуантIэу,
Езы цIыкIур лантIэу,
Слъагъур икъукIэ фIыщэу
Си нэху цIыкIу ландыщэр.
Ди тIуащIэ мэзым
КъыщыкIами щIэзу,
СфIощIри я псэр махэу,
Къэзмыщып сэ ахэр.
Я уэзджынэ зуухэр
СфIощI дежьууэ бзухэм…
Сэри си уэрэдыр
СфIэфIщ зэхахмэ куэдым.

УЭШХ

Уэшх нэ пIащэу щхьэц сырыху,
Укъешхакъэ уигу пэщыху?..
Дуней дахэр зейр уэракъым!
Укъешхыну-тIэ жэщ хъуху?..
Хъунщ, увыIэ, тIэкIу щыгъэт!..
Уэ укъешхкIэ - хьэлэмэт?
Дэ джэгункIэ дрикъуакъым, -
Гъущэу щIыбым дыдэгъэт!

ДЖАБЭ ЩЫГУМ

(Къармэхьэблэ)

ДигъэгуфIэу, мис, къэсащ
ЦIыкIухэм къытхуэмахуэр,
НэфIэгуфIэу къытхуэкIуащ
ФIым я фIыж гъэмахуэр!
ЩIыбыр хуабэщ, дыгъэр къопс -
Мы дунейр нэхушхуэщ.
ДыдокI джабэм махуэ къэс -
Дэ дыхъуащ инышхуэ!
Укъеплъыхмэ, къуажэр цIыкIущ,
Балъкъи пфIощI лентI щIыхуу.
ДеплъыхыхукIэ дымыщIа
Псыр апхуэдэу кIыхьу.
Джабэ щыгум къыпфIегъэщI
Уэгу лъащIэншэм уиту.
Жьыр жьэдэши, уи Iэр шэщI -
Улъэтэнщ бзу хуиту!..

МЭРАКIУЭIУПЭ

Тут мэракIуэр IэфIщ-IэфIыщэщ,
IэмыщIизкIэ согъэкIуэщI…
Ауэ нанэ къысхуэмыщIэ
ЩIысхуэшхыдэр: «Напэр тхьэщI!»
Мы си Iэгуи, мы си Iупи
ФIыцIэ хъуамэ, хьэлэмэт?
Мис, сфIэфIыпсщ, «МэракIуэIупэ», -
ЖаIэу, хьэблэм сэ сыдэтщ.

ШЫНДЫРХЪУО

Хьэпщхупщ цIыкIур гъэщIэгъуэнщ,
Укъилъагъумэ, йопкIэ гъуэм,
Утеувэм, мэгужьей,
КIэр пегъэху - псэуну хуейщ.
Ауэ губгъуэм сыщосакъыр,
Сыщодым, согъэIу си макъыр,
Зы хьэпщхупщ сымыщI и жагъуэ,
Сэ сыцIыхущ, сытетщ си лъагъуэм.

ДАДЭ И ДЭIЭПЫКЪУЭГЪУ

Дыгъэм иIэкъым гущIэгъу!
Уэшх къемышх. Ди хадэр мэгъу,
Мэгъуэлэж хэтса гъэгъахэр…
Уэшхым сежьэу сыщымыс,
Сымыщхьэхыу, феплъыт, мис,
Псы щIызокIэ куэду ахэм…
Мис апхуэдэу дэ ди хадэм
СыщыдоIэпыкъур дадэ.
Фэ-щэ? Сыт фэ фщIэр гъэмахуэм?
Дауэ вгъакIуэрэ фи махуэр?

Поделиться:

Читать также: