Хэхыныгъэм хэлэжьыхьынухэр ирагъаджэ

Бахъсэн районым и щIыналъэ администрацэм и унэм иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ КъБР-м и Парламентым и VI зэхуэсыгъуэм и депутатхэр хэхыным хэлэжьыхьыну участкэ комиссэхэм я лэжьакIуэхэм я семинар. Ар къыщызэIуихым щIыналъэ хэхакIуэ комиссэм и унафэщI Бештокъуэ Хьэмидбий къызэхуэсахэр щыгъуазэ ищIащ хэхыныгъэхэм зыщыхуагъэхьэзыр, ахэр щрагъэкIуэкI зэманым хэхакIуэ комиссэхэм къапэщыт къалэн нэхъыщхьэхэм.

Районым и хэхакIуэ комиссэм хэтхэр тепсэлъыхьащ хэхыныгъэм ипэ къихуэу участкэ комиссэхэм нэхъыщхьэу гу зылъатапхъэхэм, Iэ щаIэтыну пэшхэр зэрагъэхьэзырым, бюллетенхэр зэрагуэшым, хэхыпIэ участкэр къызэрызэIуах щIыкIэм, хэхакIуэ комиссэм хэтхэр хэхакIуэхэм я спискэм зэрелэжьым.
Семинарым кърихьэлIахэр езыхэр нэхъ зыгъэпIейтей Iуэхухэм щIэупщIащ икIи абыхэм ятеухуа информацэм щыгъуазэ защIащ.

 

Улымбащ Лерэ.
Поделиться: