Нобэ

ЦIыхухэр къызэрырашэкI авиацэм и дунейпсо махуэщ.
1944 гъэм дыгъэгъазэм и 7-м Чикагэ (США) Iэ щытрадзащ цIыхухэр къызэрырашэкI кхъухьлъатэхэм я лэжьэкIэр зыубзыху конвенцэм.
Урысейм и Дзэ-Хьэрш Къарухэм я инженер-авиацэ къулыкъум и лэжьакIуэхэм я махуэщ
Къэрал Эрмитажыр къыщызэрагъэпэща махуэщ. 1764 гъэм Урысейм и пащтыхь гуащэ Екатеринэ ЕтIуанэм Бельгием, Голландием щыщ сурэтыщI зыбжанэм я IэдакъэщIэкIхэр къищэхуащ. Аращ дуней псом щыцIэрыIуэ, УФ-м и лъэпкъхэм я щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэ нэхъыщхьэхэм хабжэ музейм лъабжьэ хуэхъуар.
Армением щIыр щыщыхъеям хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэщ. 1988 гъэм дыгъэгъазэм и 7 пщэдджыжьым щIыр баллибгъу и лъэщагъыу щыхъеящ Армением и ищхъэрэ щIыналъэм. А къэхъукъащIэ шынагъуэм хэкIуэдащ цIыху мин 25-м щIигъу, мин 19-м нэблагъэ ныкъуэдыкъуэ хъуащ, псэупIэншэу къэнауэ щытащ цIыху мин 530-рэ. ЩIым щыщ хъуат Спитак къалэмрэ къуажэ 58-рэ, жылэ 300-м щIигъум зэранышхуэ хуэхъуат щIыхъейр.
1725 гъэм Петербург щызэхэтащ Урысейм щIэныгъэхэмкIэ и Академием и япэ зэхыхьэр.
1732 гъэм инджылыз актёр Рич Джон къызэригъэпэщащ Лондон и Пащтыхь театрыр. Абы фIащащ здэщыт Ковент-Гарден утыкум и цIэр.
1877 гъэм США-м щыщ къэхутакIуэ, хьэрычэтыщIэ Эдисон Томас къигупсыса граммофоным и зэфIэкIыр игъэлъэгъуащ.
1934 гъэм Киров, Омск, Оренбург областхэмрэ Красноярск краймрэ къызэрагъэпэщащ.
1941 гъэм Япониер США-м и дзэ-тенджыз флотым и базэ нэхъыщхьэхэм я хэщIапIэ Пёрл-Харбор кхъухь тедзапIэм теуащ, апхуэдэ щIыкIэкIи Америкэр ЕтIуанэ дунейпсо зауэм хыхьэн хуей хъуащ.
1958 гъэм РСФСР-м и тхакIуэхэм я япэ съездыр къызэIуахащ.
1976 гъэм Тулэ «Къалэ-лIыхъужь» цIэр фIащащ.
1994 гъэм Осетие Ищхъэрэ - Алание Республикэм и Конституцэр къащтащ.
♦Парт, къэрал къулыкъущIэу, СССР-м щэнхабзэмкIэ и министру щыта Фурцевэ Екатеринэ къызэралъхурэ илъэси 108-рэ ирокъу.
♦Совет кхъухьлъатэзехуэ Будановэ Екатеринэ къызэралъхурэ илъэси 102-рэ ирокъу. Хахуагъэ къигъэлъагъуэу Хэку зауэшхуэм хэтащ ар, нэмыцэхэм я кхъухьлъатэ 11 къриудыхащ. 1943 гъэм бадзэуэгъуэм и 19-м Екатеринэ уэгум къыщебгъэрыкIуащ нэмыцэ кхъухьлъатищ. Зы истребителыр къриудыхын хузэфIэкIами, езым и кхъухьлъатэми уэгум зыщиIигъыфакъым, къехуэхри Екатерини хэкIуэдащ. УФ-м и Президентым и УказкIэ 1993 гъэм и жэпуэгъуэм Будановэ Екатеринэ Урысейм и ЛIыхъужь цIэр фIащауэ щытащ.
♦Совет актёр цIэрыIуэ, РСФСР-м и цIыхубэ артист, СССР-м и Къэрал саугъэтыр зрата Вельяминов Пётр къызэралъхурэ илъэс 92-рэ ирокъу.
♦Урысей музыкант, уэрэджыIакIуэ, актёр, УФ-м щIыхь зиIэ и артист Мазаев Сергей и ныбжьыр илъэс 59-рэ ирокъу.

Дунейм и щытыкIэнур

   «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ, уэшх тIэкIу къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градуси 3 - 4, жэщым градуси 2 щыхъунущ.
Лъэпкъ Iущыгъэ:

Зи щхьэ мылажьэм лажьэ къехь.

 

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

22.03.2019 - 08:07 МЭРЕМ ПШЫХЬ
19.12.2018 - 08:08 Нобэ
19.04.2019 - 08:09 МАРЕМ ПШЫХЬХЭР
20.02.2019 - 08:00 Дунейм щыхъыбархэр