Дунейм щыхъыбархэр

УлъэIуэн щхьэкIэ иджы лицензэ ухуейщ

Закон гъэщIэгъуэн къыщащтащ иджыблагъэ Швецием и Эскильстунэ къалэм. Абы и уэрамхэм лъэIуакIуэу удэтын щхьэкIэ лицензэ уиIэн зэрыхуейм теухуащ ар. Къалэм и Iэтащхьэхэм я унафэм ебакъуэм къуэдыуэ тралъхьэнущ Швецием и кронэ миниплI (еврэ 371-рэ мэхъу).

Законым къару игъуэтащ мы гъэм и шыщхьэуIум и 1-м щегъэжьауэ икIи лицензэ къыIахыныу зэрыхуейм теухуа лъэIу тхылъий къаIэрыхьащ къалэм и унафэщIхэм.
«ЛъэIуакIуэхэм я Iуэхум хабзэ гуэр хэтлъхьэну яужь дызэритым щхьэкIэ куэд къызэрытхуэшхыдэр зэхыдохыж, ауэ зыри щIэупщIэркъым: я Iэхэр шияуэ дэIэпыкъуэгъу щIэлъэIуу цIыхухэр уэрамым щIыдагъэтыр сыт, абы хэкIыпIэ къыхуамыгъуэту? - жиIащ Эскильстунэ къалэм и советым хэт Янссон Джимми. - Швецием статистикэмкIэ и бюром къызэритамкIэ, ди къэралым тхьэмыщкIэу къыщалъытэ меуланитIым нэблагъэ - ди деж щыпсэухэм я процент 16 хуэдиз мэхъу ахэр. Швед мин 33-м щIигъум псэупIэ хэха яIэкъым».
Швецием хуэмыщIауэ псэууэ къыщалъытэ зи мазэ хэхъуэр кронэ мин 12,5-м щIимыгъухэр (еврэ 1160-рэ мэхъу). НэгъуэщI къэралхэм абы теухуауэ щыIэ щытыкIэм шведхэм ейр ебгъапщэмэ, ахэр щIэлъэIуэн щымыIэу къыщIидзыжынри хэлъщ. Щапхъэ щхьэкIэ жыжьэ ущIэIэбэни щыIэкъым. Псалъэм папщIэ, ику иту еврэ 1160-рэ къызыхэхъуэ унагъуэхэр куэд щыхъуу пIэрэ ди къэралым? Сомымрэ еврэмрэ я зэхущытыкIэр зэпэплъытрэ, ди цIыхухэм я хэхъуэхэр абы ебгъэпщэжмэ, сыт хуэдиз тхьэмыщкIэ ису къалъытэну пIэрэт ди деж?
«Жыг зытеуэри мэгурым, пщIащэ зытехуэри мэгурым», - щIыжаIар апхуэдэ щытыкIэ гуэру къыщIэкIынт.

ЦIыху 250-м IэнатIэ щагъуэт

Ивановэ областым иджыблагъэ лажьэу щаутIыпщащ «Текстиль М» компанием и IуэхущIапIэщIэ. Шуе къалэм щаухуа а фабрикэм щадынущ щIыдагъэ промышленностым щылажьэхэм я щыгъынхэр.

«Текстиль М» компаниер 1995 гъэм къызэрагъэпэщащ, ауэ щылэжьэн унэ зэримыIэм къыхэкIыу, бэджэнду къищтэурэ къекIуэкIащ. Иджы къызэIуаха фабрикэм и унэр 2013 гъэм ухуэн щIадза щхьэкIэ, абы и ухуэныгъэри къызэтрамыгъэувыIэу хъуатэкъым. Илъэс кIуам ухуэныгъэр ирагъэжьэжри, цIыхухэр икъукIэ зыщыгуфIыкIа IуэхущIапIэр къызэIуахащ. Абы цIыху 250-м IэнатIэ щагъуэтащ.
Абыхэм урысей, дунейпсо щIыдагъэ компание цIэрыIуэхэм я IэщIагъэлIхэм хуадынущ зэрылажьэ щыгъыныгъуэхэр. IуэхущIапIэм къыщыщIагъэкI кIагуэхэр, комбинезонхэр, гъуэншэджхэр ящэху «Роснефть», «Газпромнефть», Schlumberger (Франджы), Halliburton (США) компаниехэм.
2018 гъэм IуэхущIапIэм къыщIигъэкIащ фэилъхьэгъуэ мин 200, мы илъэсым и япэ мазихым мини 120-рэ къыщIигъэкIакIэщ, абы и куэдагъми фIагъми хагъэхъуэнымкIи лъабжьэфI иIэщ - я Iэмэпсымэхэр иджырей мардэхэм йозагъэ, зрикъуну лэжьакIуэкIи къызэгъэпэщащ.

Нобэ

Тхылъ фIыуэ зылъагъухэм я дунейпсо махуэщ
Щалъхуа щIыналъэ щыпсэуж лъэпкъхэм я дунейпсо махуэщ
Урысейм и дзэ щIыхьым и махуэщ - Пётр Езанэм и унафэм щIэту урыс флотыр 1714 гъэм шведхэм Гангут щIыхьэбзыпэм деж щатекIуащ.
Болгарием и Дзэ-тенджыз флотым и махуэщ
Канадэм щагъэлъапIэ мамырщIэкъухэм я махуэр
США-м и мэзхэр мафIэсым щыхъумэным и лъэпкъ махуэщ
1173 гъэм Пизэ къалэм (Италие) ухуэн щыщIадзащ чэщанэ. Ар дуней псом цIэрыIуэ щызыщIар лъэныкъуэкIэ ещIауэ зэрыщытырщ. 1173 - 1250 гъэхэм ищхъэрэкIэ, 1272 - 1997 гъэхэм ипщэкIэ ещIащ. А чэщанэр дунейм и щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэм яхибжащ ЮНЕСКО-м.
1859 гъэм Америкэм и Штат Зэгуэтхэм щыщ Эймс Натан эскалатор къызэригупсысам щыхьэт техъуэ тхылъ къратащ.
1910 гъэм США-м хыхьэ Чикагэ къалэм щыщ Фишер Джон электрокъарукIэ лажьэ зэрыжьыщIэ машинэ къызэригупсысам щыхьэт техъуэ тхылъ иратащ.
1940 гъэм Берлин - Багдад гъущI гъуэгур ухуэн яухащ.
1942 гъэм блокадэм ит Ленинград къалэм щагъэзэщIат Шостакович Дмитрий и «Ебланэ симфониер».
1945 гъэм СССР-м Японием зауэ ирищIылIащ, и дзэхэр Маньчжурием иришэри.
1945 гъэм Японием и Нагасаки къалэм США-м и кхъухьлъатэм атомнэ бомбэ щридзыхащ. Абы цIыху мин 74-рэ хэкIуэдауэ, къалэм щыщ Iыхьэшхуи зэтракъутауэ щытащ.
1965 гъэм Сингапурыр Малайзием къыхэкIри, къэрал щхьэхуэ хъуащ.
1990 гъэм Карельскэ АССР-м и къэрал суверенитетым теухуа унафэр къащтащ. 1991 гъэм къыщыщIэдзауэ ар УФ-м щыщ Карелие Республикэщ.
1990 гъэм «Эхо Москвы» радиостанцым лэжьэн щIидзащ.
1992 гъэм Барселонэ (Испание) щызэхуащIыжащ ХХV гъэмахуэ Олимп Джэгухэр.
1828 гъэм къалъхуащ Кавказым и археолог, археограф Берже Адольф.
1930 гъэм къалъхуащ уэрэджыIакIуэ, СССР-м и цIыхубэ артист Гуляев Юрий.
1930 гъэм къалъхуащ совет журналист цIэрыIуэ, тхакIуэ, политолог, 1991 - 1997 гъэхэм СССР-м и лIыкIуэу Израилым щыIа Бовин Александр.
1938 гъэм къалъхуащ политик, Украинэм и етIуанэ президенту щыта (1994 - 2005 гъэхэм) Кучмэ Леонид.
1945 гъэм къалъхуащ совет фигурист, 1968 гъэм Гренобль (Франджы) щекIуэкIа щIымахуэ Олимп Джэгухэм дыжьын меладь къыщызыхьа Горелик Александр.
1963 гъэм къалъхуащ США-м щыщ уэрэджыIа­кIуэ, актрисэ Хьюстон Уитни. Ар саугъэт, дамыгъэ лъапIэу нэхъыбэ дыдэ зыхуагъэфэща артисткэщ - апхуэдэу абы 400-м щIигъу иIэщ.
Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 29 - 30, жэщым градус 19 - 21-рэ щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:

Гъэмахуэм умыгъэтIылъа щIымахуэм къэпщтэжыркъым.

 

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

22.11.2019 - 08:10 Мэрем пшыхь
26.06.2019 - 08:17 Дунейм щыхъыбархэр
14.12.2018 - 08:07 Нобэ
11.09.2019 - 08:17 Дунейм щыхъыбархэр