Лъэпкъзэлъыгъуазэр махуэ ирехъу!

 Анкара вилайетым и Iэтащхьэ Гъубжокъуэ Мэшэт дрихьэщIэщ.

 

Псэр мэпIейтей иджыри, гур мэпхъэр. ГукъэкIыжхэм хожабзэри, махуэхэр нэщхъыфIэу щIепщытыкIыж, гъуэгуанэ махуэ зыщIэкIа лъэри щIым хуиту толъэт.

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и профессор Бакъ Зерэ къызэригъэпэща «Нанэ» зекIуэм хэта гупхэм тлъэгъуамрэ къэтщIамрэ, ды­зыIущIамрэ зэхэтхамрэ сыту куэд ­хъурэ! Лъэныкъуэ Iэджэ къызэщIиубы­дэрт мы Iуэху дахэм. Ди лъэпкъэгъухэр куэду щыпсэу къэралым зэ уи лъапэ щебгъэувэхын къудейри сыт и уасэт! АтIэми, зекIуэм къитIэсар нэхъыбэжщ.
ДыздэщыIа къалэ зыбжанэм я щIы­пIэ дахэхэм датхьэкъуащ. Тырку къэралыгъуэм дащыIущIащ къалэ уна­фэщI­хэм, уэлийхэм. Адыгэм, Кавказым щыпсэу лъэпкъхэм ятеухуауэ абыхэм гуапагъэ куэд къыджаIащ. Мэрхэм, уэ­лийхэм я къуэдзэу, зи дзыхь зрагъэз цIыхуу адыгэ лъэпкъым къыхэкIа щIалэхэр зэрыщыIэр ди гуапэ хъуащ. Къэралым и щыхьэрым и уэлийр адыгэу къыщытщIам, абы дыщыIущIам, зы адыгэ жьэгужь дыкъыдэхута хуэдэт. Дауи, дыкъыщызэтеувыIащ адыгэ хасэхэми.
Тыркум щыпсэу ди лъэп­­къэгъухэм я гъащIэм нэгъуэщI лъэ­ныкъуэкIи дыкъыщеплъащ. Абы щы­Iэ адыгэ къуажэхэр къызэхэткIу­хьащ, на­нэх­эмрэ  дадэхэмрэ, абыхэм я щIэблэм даIущIащ; абы щыIэ щIалэ­гъуалэм джэгу дадыхэтащ. Гугъу­ми, къуажэхэм бзэр зэрыщахъумар, адыгэ хабзэр зэры­щы­зэрахьэр, ижь-ижьыж лъан­дэрэ зетхьа хьэщIагъэр зэ­рахэлъыр нэрылъагъут.
Тыркум и къалэ зыбжанэм къыщызэ­ра­гъэпэща «Гъусэ» («Dostlug») хасэм и тхьэмадэ Юксель Гюльсеренрэ  «ЩIы­уэпсибл» («Yedi iklim») хасэм и тхьэмадэ Озайдын Кемалрэ куэдым дыщагъэгъуэзащ тырку гъащIэм, адыгэ­хэм абы щаIэ псэукIэм теухуауэ. Кемал­рэ Гюльсеренрэщ Iуэхум и прог­раммэр зэхэгъэувэным телэжьари. Абыхэм къызэрыхагъэщамкIэ, мып­хуэ­дэ унэтIыныгъэ иIэу ар япэу зэхашащ, дяпэкIи къыпащэну я гуапэщ.
Iуэхум и къызэгъэпэщакIуэхэм ящыщ Балъкъэр Рафет къэралым щыIэ адыгэ къуажэхэм я хъыбар къытхуи­щIащ. Бакъ Зерэ зэрыжиIащи, зе­кIуэм и мурад нэхъыщхьэт ди университетым и адыгэбзэ къудамэм щIэсхэмрэ щеджахэмрэ адыгэ уса­кIуэшхуэ, ныбжьыщIэу Тыркум къы­щыхута, абы усэ зыбжанэ щызыуса­ ЩоджэнцIыкIу Алий зрикIуэгъа лъа­гъуэм­ иригъэп­лъэжыныр, Хэкужьым щыпсэухэмрэ хэхэс адыгэхэмрэ зэрыгъэлъагъуныр, псом хуэмыдэу щIалэгъуалэр зэлъыгъэгъуэзэныр.
Хэкурыс адыгэм и шыфэлIыфэр, и дуней теты­кIэр, хабзэ-бзыпхъэр теплъэкIэ игъэ­лъэ­гъуэн папщIэ гупым и унафэщIым Тыркум здишат Еуаз Зубер зи пашэ «Пшынэбзих» пшынэ, шыкIэпшынауэ гупыр. Абыхэм ди лъэпкъэгъухэр къыдахьэхащ адыгэ уэрэдыжьрэ макъамэкIэ. НаIуэ хъуащ Зерэ и гупсысэр: Адэжь щIыналъэм икIахэр ялъэгъуащ абы пэIэщIэу зи гъа­щIэр зыхьа нэхъыжьхэми, ХэкумкIэ къэхъуэпсащ щIалэгъуалэри.
 

 

Гугъуэт Заремэ.
Поделиться: